Anunţ angajare – bibliotecar

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de 5 mai 2015 ora 10, la sediul Primăriei comunei Livada , comuna Livada nr.355, jud.Arad

 • Interviul în data de 7 mai 2015 ora 10 la sediul Primăriei comunei Livada din com.Livada nr.355, jud.Arad

Condiţii generale de participare la concurs :

 • Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • Cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale şi anume 21 de ani
 • Are capacitate deplină de exerciţiu
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • Îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incomptibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii de specialitate( biblioteconomie) sau absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat , cu obligaţia de a urma într-o perioadă de maxim 2(doi) ani una din formele de pregătire profesională prevăzută de lege

 • Cunoştinţe de utilizare calculator nivel mediu

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011:

 • Cerere de înscriere la concurs

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate

 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate

 • Curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine , în clar,numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele pentru care s-au solicitat copii vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 27 aprilie 2015 ora 15, inclusiv, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad şi la numărul de telefon 0257381055.

Primar,

Şerb Militon

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

BIBLIOGRAFIE

Privind ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de bibliotecar, grad debutant, nivelul studiilor medii

 1. Legea nr.334/2002, privind bibliotecile, actualizată

 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 3. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, pag.5-7,12-13,18-57, tipografia Bibliotecii Naţionale – Bucureşti 1993

 4. Ordinul Ministerului Culturii nr.2062/2000 pentru aprovbarea Normelor Metodologice privind evidenţa , gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

Primar,

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support