Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

 PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Consiliul local Livada

Având în vedere:

– adresa nr. 145/19.02.2015 transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

– raportul de specialitate

-Prevederile H.G.R. nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la H.G.R. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

– Prevederile art. 21 alin 2 , lit h din Statutul Asociaţiei privind modificarea statututlui Asociaţiei .

– Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad , conform Anexei nr. 1

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 2

Art. 3 Se aprobă Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 3

Art. 4 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 4

Art. 5 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon, reprezentant al comunei Livada,judeţul Arad cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr.219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr.316770., eliberat/ă de SPCLEP Arad la data de 19.11.2006, care în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad documente care vizează actele adiţionale privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad .

Art. 6 Se mandatează d-na Gabriela Sofia Barbu , posesoare a CI seria AR , nr. 520790, eliberată de SPCJEP Arad , la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Inegrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate .

Art. 7 În situaţia în care persoana împuternicită nu poate să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate , preşedintele Asociaţiei va mandata o altă persoană în acest scop.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică :

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Îniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. 145/19.02.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 145/19.02.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support