Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

 PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Consiliul local Livada

Având în vedere:

– adresa nr. 145/19.02.2015 transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

– raportul de specialitate

-Prevederile H.G.R. nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la H.G.R. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

– Prevederile art. 21 alin 2 , lit h din Statutul Asociaţiei privind modificarea statututlui Asociaţiei .

– Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad , conform Anexei nr. 1

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 2

Art. 3 Se aprobă Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 3

Art. 4 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad conform Anexei nr. 4

Art. 5 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon, reprezentant al comunei Livada,judeţul Arad cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr.219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr.316770., eliberat/ă de SPCLEP Arad la data de 19.11.2006, care în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze , să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Arad documente care vizează actele adiţionale privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad .

Art. 6 Se mandatează d-na Gabriela Sofia Barbu , posesoare a CI seria AR , nr. 520790, eliberată de SPCJEP Arad , la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Inegrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate .

Art. 7 În situaţia în care persoana împuternicită nu poate să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate , preşedintele Asociaţiei va mandata o altă persoană în acest scop.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică :

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Îniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. 145/19.02.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 145/19.02.2015 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu cu privire la aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia