Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

 Avizat Secretar

 PROIECT

H O T Ă R Â R E A

Din data de ______________

privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • Adresa nr. 475/27.07.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad

– Adresa nr. 150799/01.04.2014 emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Generală AM POST Mediu;

– Prevederile Studiului de fezabilitate şi ale Raportului Instituţional aferent Proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”.

– Prevederile art. 16 alin. (3) punctele 19 – 29 coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Cu respectarea prevederilor privind mandatul, instituite de Sectiunea 1, art. 8, alin. (3), luând act de excepţiile prevăzute la art. 8, alin. (3) lit. c, d, f, g, h, art. 9, alin. (1), litera d, la art. 9, alin. (4) lit. (d), art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Cu aplicarea prevederilor privind mandatul special, instituite de Sectiunea 1, art. 8, alin. (3) lit. a, i, j, k, art. 9, alin (1), lit. b, art. 9, alin. (2). lit. a, d, g, la art. 9, alin. (3), art. 32, alin. (2), (3) din Legea 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Secţiunii 2, art.10, alin ( 4), (5), Secţiunii 3, Cap. III, art. 32, alin. (4) din Legea 51 /2006 a Serviciilor Comunitare de Utilltăţi Publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Contractul de Finanţare şi Aplicaţia de finanţare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor solide din Judeţul Arad având codul CCI 2009RO161/033, conform Deciziei de aprobare nr. C(2010)820 din 04.02.2010 cu nr. 16826 de înregistrare în ASMIS-CSNR şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 198/18.02.2010;

– Prevederile art. 123, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– În temeiul art. 23, art. 36, art. 45, art. 47 si ale art. 115 alin (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi

completările ulterioare;

– Prevederile Acordului – Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului: “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad”;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Consiliul local al comunei Livada mandatează cu mandat special Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad să exercite, în numele şi pe seama sa, delegarea gestiunii serviciului de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale pentru Proiectul: „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”.

Art. 2 Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, cu mandat special ca în numele şi pe seama Consiliul local al comunei Livada să exercite, cu respectarea Contractului de Finanţare şi Aplicaţiei de finanţare a Proiectului Sistem Integrat de Gestionare a deşeurilor solide din Judeţul Arad, atribuţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) punctele 19-29 din Statutul Asociaţiei şi anume:

19) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

20) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

21) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

22) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente, inclusiv aprobarea trecerii la un tarif unic, la un sistem de tarifare unic, respectiv a modului de formare, stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor propuse de operatori;

23) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale;

24) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

25) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza legislaţiei în vigoare;

26) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.

27) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.

28) în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii va asigura elaborarea şi va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

29) să exercite, pe seama şi în numele Părţii, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea Asociaţiei, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice.

Art. 3 Se aprobă Actul adiţional la Acordul Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”, conform anexei.

Art. 4 Se împuterniceşte dl.primar- Şerb Militon, reprezentant a comunei Livada, cetăţean român, născut la data  de 24.08.1951 în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , posesor al CI/BI  seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special, să aprobe hotărârile Adunării Generale, în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Livada, prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, activităţile prevăzute la art.16 alin. (3) punctele 19 – 29 din Statutul Asociaţiei, precum şi Actul adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Iniţiator de proiect , Secretar,

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad” , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. 475/27.07.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”, consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 475/27.07.2014 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor jud. Arad prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu a mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support