Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT HOTĂRÂREA NR

din data de _______________

privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– sesizarea privind nelegalitatea HCL nr. 47/28.11.2014 , nr. 8361/04.03.2015 emisă de Prefectura judeţului Arad – Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ

– raportul de specialitate

– expunerea de motive

– prevederile art. 36 alin. 2. lit c şi alin 9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. unic: Se aprobă revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 .

Prezenta se comunică cu :

  • Primarul comunei Livada

  • Prefectura jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr. 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , în urma analizei sesizării nr. 8361/04.03.2015 privind nelegalitatea Hotărârii nr. 47/28.11.2014 adoptată de Consiliul local Livada , hotărâre ce are ca obiect realizarea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , propun Consiliului local Livada aprobarea revocării HCL nr. 47/28.11.2014

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere sesizarea transmisă de către Prefectura jud. Arad , nr. 8361/04.03.2015 privind nelegalitatea Hotărârii nr. 47/28.11.2014 adoptată de Consiliul local Livada , hotărâre ce are ca obiect realizarea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 , consider necesar apobarea proiectului de hotârâre privind revocarea acesteia.

Primar

Şerb Militon