Dispozite nr. 45 din 22.04.2015 cu privire la convocare în şedinţă a C.L. Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 avizat pt.legalitate

pt.secretar,

Mirela Hălmăgean

D I S P O Z I Ţ I A NR.45

Din 22 aprilie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi, 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1 . Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru*

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru* – initiator de proiect – primarul comunei Livada

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014 – iniţiator de proiect – primarul comunei Livada

Pt. Secretar

Hălmăgean Mirela Felicia