Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

PROIECT

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”

Consiliul Local Livada

Având în vedere :

  • Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea Politicii Agricole Comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

  • Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;

  • Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului ;

  • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ;

  • Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociații si fundații cu completările și modificările ulterioare;

– Expunerea de motive

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (7) lit. „a” coroborat cu alin. (7), lit. c) şi articolul 45 alineatul (2) lit a si f şi art. 115 alin(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă aderarea unităţii administrativ-teritoriale Comuna Livada prin Consiliul local, la teritoriul LEADER – ce se va constitui prin Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” în contextul reglementărilor PNDR 2014-2020 ale Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și nr. 1306/2013 ce se va constitui în Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”.

Art. 2 UAT Livada își asumă angajamentul că nu va adera la un alt parteneriat LEADER ce va implementa o SDL cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020.

Art. 3. Se mandatează primarul Comunei Livada, să reprezinte Consiliul local şi Comuna Livada în relația cu Asociația Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”.

Art.4. Se mandatează Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” să depună şi să reprezinte acordul de parteneriat aferent măsurii 19.1 în relaţia cu AFIR, AM PNDR şi orice alte instituţii abilitate.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Livada- dl. Şerb Militon .

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Livada, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Arad.

Iniţiator de proiect , p.secretar,

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

Mirela Hălmăgean

ROMÂNIA

JUDEŢUL

CONSILIUL LOCAL LIVADA

__________________

Nr……………./…………….2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile PNDR 2014-2020, este necesară aprobarea parteneriatului pentru asigurarea coerenței strategice, al omogenității teritoriului și al parteneriatului public privat, în vederea implementării programului LEADER .

Este necesară, în programarea PNDR 2014-2020, constituirea unui nou instrument de dezvoltare rurală pentru promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local.

Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”, va avea drept scop sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților din teritoriul LEADER1 constituit în acord cu principiile LEADER.

Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” își propune identificarea si finanțarea acțiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale, pentru a menține caracterul inovator al abordării LEADER, având în vedere experiența dobândită în perioada de implementare a PNDR 2007-2013.

UAT Livada consideră necesară și oportună aderarea la teritoriul LEADER Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru” ce se va constitui într-un parteneriat privat-public, format din diferiți actori privați și publici reprezentativi, care vor fi definiți în liniile directoare naționale.

Întocmit,

Primar : Şerb Militon


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Actiune Locala “Micro-Regiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru”, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

1 De la conceptul francez- „ Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” – Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support