Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 Avizat comisia de specialitate

PROIECT

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– referatul de specialitate

– prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar

– prevederile art 36 alin 4 lit. c ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se completează Hotărârea Consiliului Local Livada nr.54 din 30 decembrie 2014 la Anexa nr.5 cu punctul 15 *Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 15 lei * .

Prezenta se comunică cu :

– compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad

  • Instituţia Prefectului judeţul Arad

  • Primarul comunei Livada, jud.Arad

Iniţiator de proiect , p. Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

Mirela Hălmăgean


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian


RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar , mai exact art. 8 alin 2 care prevede în mod expres necesitatea recuperării cheltuilelilor efectuate din bugetul local cu achiziţionarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare , consider necesar aprobare taxei pentru stabilirea eliberării carnetelor de comercializare . Precizez faptul că taxa pentru eliberarea atestatelor de producător a fost stabilită o data cu aprobarea impozitelor şi texelor locale pentru anul 2015.

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere obligativitatea punerii în aplicarea a prevederilor Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul bugetar , mai exact art. 8 alin 2 care prevede în mod expres necesitatea recuperării cheltuilelilor efectuate din bugetul local cu achiziţionarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare , consider necesar aprobare taxei pentru stabilirea eliberării carnetelor de comercializare în sumă minimă de 20 lei . Taxa pentru eliberarea atestatelor de producători a fost stabilită prin HCL nr. 54/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în sumă de 50 de lei .

Propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Primar

Şerb Militon