Procese-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului local Livada din 28.04.2015

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 28 aprilie 2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Livada,convocată prin Dispoziţia nr. 45 / 22 aprilie 2015.

Sunt prezenţi 12 consilieri, dl.Petcuţ Onuţ Petrişor absent. Sunt prezenţi dl. primar şi secretarul comunei.

Secretarul comunei supune la vot procesul verbal de la şedinţa din 9 aprilie 2015. Se aprobă cu votul a 11 consilieri şi o abţinere – Dl. Belc.

Domnul primar propune completarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri şi anume : proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF. Nr.301340 – Livada cu nr. cad. 531/2 , CF. Nr. 301335 – Livada cu nr. cad. 531/62 şi CF.nr. 301338 – Livada cu nr.cad. 531/5 în favoarea SC. EON Energie România S.A. şi proiectul de hotărâre privind apobarea constiruirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF. Nr. 301337 – Livada cu nr. cad. 530/2 şi CF.nr. 301336 – Livada cu nr. cad.110/1 în favoarea SC. EON Energie România S.A., având în vedere cererile nr. 1822 / 24.04.2015 şi 1821 / 24.04.2015 ale SC. Instal Group SRL. prin care solicită acordul pentru ocuparea domeniului public/ privat al com. Livada.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală „Micro – Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru”.

Dl. Belc – subliniază că aderarea la acest grup este în beneficiul cetăţenilor.

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/30 decembrie 2014 cu modificări faţă de proiectul iniţial şi anume se introduce art. 2 la proiectul de hotărâre astfel: „Punctul 10 din anexa nr.5 a HCL nr.54/20.12.2014 privind stabilirea impoizitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 va avea următorul conţinut:

10. Taxa pentru săpături pe domeniul public sau privat al comunei, reţele stradale, cu respectarea prevederilor privind avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodăreşti.

Taxa se datorează de către executanţii lucrărilor pe domeniul public sau domeniul privat al comunei Livada pentru întreaga durată în care acesta este afectat de lucrare (de la începerea săpăturii până la refacerea şi aducerea la stadiul iniţial al terenului). Taxa se calculează conform graficului de lucrări prezentat (de la săpătură până la finalizarea lucrărilor pe porţiunea afectată).

– pentru săpături : 10 lei/ml

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF. Nr. 301340 – Livada cu nr. cad. 531/2, CF.nr. 301335 Livada cu nr. cad. 531/62 şi CF. Nr. 301338 Livada cu nr. cad. 531 / 5 în favoarea SC. EON Energie România S.A.

Dl. Axinte – referitor la extinderea reţelei de gaz, de ce nu s-a executat proiectul din 1997?

Se supune la vot. S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF.nr. 301337 Livada cu nr. cad. 530/2 şi CF. Nr.301336 – Livada cu nr. cad. 110/1 în favoarea SC. EON Energie România S.A.

Se supune la vot. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă, Pt. Secretar,

Alexandrina Florincuţa Mirela Hălmăgean

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support