DISPOZIŢIA NR. 52 Din 12 iunie 2015 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 52

Din 12 iunie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea aprobării modificării HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi HCL nr. 27/28aprilie 2015

-prevederile art.39 alin. (2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marti, 16 aprilie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală – iniţiator primarul comunei

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

  • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 16 aprilie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală – iniţiator primarul comunei

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan