Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

Privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea depusă de S.C. Instal Group S.R.L. înregistrată cu nr. 1821/24.04.2015

 • expunerea de motive

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

 • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

 • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c , art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut :” Se constituie drepturile de superficie , uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra porţiunii din terenul ocupat în vederea extinderii reţelei de gaz , strada nr. 11 din proiectul nr. 18/2010 (strada din domeniul public conform anexei nr. 39 al HGR nr. 976/2002) precum şi pe proprietatea privată a comunei înscrisă în CF nr. 301340 –Livada cu nr. Cad. 531/2 , CF nr. 301335-Livada cu nr. Cad 531/62 şi CF nr. 301338-Livada cu nr. Cad. 531/5 – conform proiectului nr. 7167/2014 realizat de SC Instal Group SRL –ing. proiectant Samuil Făşie şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară”

Art. 2. Se modifică art. 2 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut : “Executantul lucrărilor este obligat să achite taxele de săpătură- în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa nr. 5 a Hotărâri Consiliului local Livada nr. 54/2014, modificată prin HCl nr. 25/2015,- iar la terminarea lucrării terenul va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala investitorului.

Art. 3 Se revocă art. 3 al HCL nr. 26/28 aprilie 2015.

Se comunică cu:

– S.C. E.ON Distribuţie România S.A.

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015

hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte

Bimbo Iosif

Secretar

Matiş Adrian

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar


PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

Privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea depusă de S.C. Instal Group S.R.L. înregistrată cu nr. 1821/24.04.2015

 • expunerea de motive

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil

 • prevederile art. 12 alin. 2,3 şi 4 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale

 • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c , art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 1 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut “Se constituie drepturile de superficie , uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra porţiunii din terenul, ocupat în vederea extinderii reţelei de gaz , strada nr. 11 din proiectul nr. 18/2010 (strada din domeniul public conform anexei nr. 39 al HGR nr. 976/2002) precum şi pe proprietatea privată a comunei, înscris în în CF nr. 301337 –Livada cu nr. Cad. 530/2 şi CF nr. 301336-Livada cu nr. Cad. 110/1 – conform proiectului nr. 7166/2014 realizat de SC Instal Group SRL –ing. proiectant Samuil Făşie şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară”.

Art. 2. Se modifică art. 2 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015 şi va avea următorul conţinut : “Executantul lucrărilor este obligat să achite taxele de săpătură- în conformitate cu prevederile pct. 10 din anexa nr. 5 a Hotărâri Consiliului local Livada nr. 54/2014, modificată prin HCl nr. 25/2015,- iar la terminarea lucrării terenul va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala investitorului.

Art. 3 Se revocă art. 3 al HCL nr. 27/28 aprilie 2015.

Se comunică cu:

– S.C. E.ON Distribuţie România S.A.

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015

hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian