Proiect de hotărâre privind privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– Prevederile Hotărârii nr. 61/09.04.2015 a Consiliului Judeţean Arad privind trecerea unor bunuri aflate în domeniul public al judeţului Arad din administrarea Consiliului judeţean Arad în administrarea unităţilor administrartiv teritoriale din judeţul Arad member ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, în scopul realizării Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”

– Prevederile art. 11 alin. 3 din Contractul de finanţare al Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”;

– Prevederile art.36 alin. 5 lit. a şi art. 123, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă luarea în administrare a unui număr de 845 de unităţi pe compostare individuală aflate în domeniul public al judeţului Arad , achiziţionate în baza Contractului de furnizare nr. 1959/10.02.2011 prin Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de administrare cu Consiliul local al comunei Livada judeţul Arad care preia în administrare unităţile de compostare individuală , în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte dl. Şerb Militon – primar al comunei Livada să semneze Contractul de administrare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Predarea –primirea unităţilor de compostare se va efectua pe baza unui proces- verbal de predare-primire , care se va întocmi cu evidenţierea numărului de inventar al fiecărui bun.

Art. 5 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad va monitoriza utilizarea corespunzătoare a unităţilor de compostare individuală date în administrarea UAT Livada.

Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Consiliul Judeţean Arad

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

  • Primarul comunei Livada

  • Prefectului judeţului Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală , hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support