Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer, grad

ANUNȚ

 

 

Primăria comunei Livada, județul Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de:

– șofer, grad I, nivelul studiilor Generale

 

Condiții de desfășurare a concursului:

– Proba scrisă  si proba practica se va desfășura în data de 28 august 2015 ora 10, la sediul Primăriei comunei Livada , comuna Livada nr.355, jud.Arad

– Interviul în data de 31 august 2015 ora 10 la sediul Primăriei comunei Livada din com.Livada nr.355, jud.Arad

 

Condiții generale de participare la concurs :

– Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

– Cunoaște limba română , scris și vorbit

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

– Are capacitate deplină de exercițiu

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

– Îndeplinește condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incomptibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii generale

– Vechime în muncă pe postul de  șofer minim 4 ani

– Sa posede permis de conducere categoria B, D

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011:

– Cerere de înscriere la concurs

– Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritate, respectiv copie carnet muncă sau adeverinta din care să rezulte vechimea in muncă ca sofer

– Copia permisului de conducere

– Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candideaza

– Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate

– Examen psihologic pentru transport persoane categoria D

– Fișă auto de siguranță a circulației pentru transport persoane

– Curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține , în clar,numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cuoriginalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele pentru care s-au solicitat copii vor fi prezentate și în original,  în vederea verificării conformității copiilor acestora.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 21 august 2015  ora 14, inclusiv, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad  și la numărul de telefon 0257381055.

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support