HCL nr. 52 / 10.12.2015 – privind impozitele și taxele locale pe anul 2016

ANEXE (format PDF)


 

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

H O T Ă R Â R E A NR. 52

Din data de 10 decembrie 2015

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale

 • Prevederile Legii 227/2015, privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , cu modificările şi completările ulterioare

 • Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 , după cum urmează :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevăzută la art. 457 alin. 1 din Legea 227/2015 privin Codul fiscal ( impozit pentru clădiri rezidenţiale şi clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1% din valoarea impozabilă a clădirii

– coeficientul de corecţie se stabileşte pentru localitatea Livada la 1,10 , iar pentru localitatea Sînleani la 1,05

c) cota prevăzută la art. 458 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ) se stabileşte la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii

 • valoarea impozabilă rezultă din raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat , în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă ;

 • în cazul clădirilor noi valoarea impozabilă este cea stabilită de valoarea finală a lucrărilor de construcţii ,construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

 • în cazul dobândirii clădirilor printr-un act translativ de proprietatea valoarea impozabilă rezultă din valoare dată de actul translativ

d) cota prevăzută la art. 458 alin. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol ) se stabileşte la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii

Pentru a beneficia de cotele prevăzută la aliniatele anterioare contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate .

e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2%;

e) în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (art. 459 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ) aflate în proprietarea persoanelor fizice , impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial conform art. 458.

f) cota prevăzută la art. 460 alin. 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

( impozitul pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice ) se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a clădirii

g) cota prevăzută la art. 460 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

( impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice ) se stabileşte la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii

h) cota prevăzută la art. 460 alin. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

( impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol) se stabileşte la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii

i) în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (art. 460 alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ) aflate în proprietarea persoanelor juridice , impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 460 alin. 1 cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial conform art. 460 alin. 2 sau 3.

j) cota prevăzută la art.460 alin.8, din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la 5%, în situaţia în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă

k) cota prevăzută la art. 477 alin 5 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ( taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

l) cota prevăzută la art. 474 alin 5 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădire rezidenţială sau clădire-anexă) , se stabileşte la 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

m) cota prevăzută la art. 474 alin 12 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

n) cota prevăzută la art. 474 alin 13 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie

o) cotă prevăzută la art. 474 alin 6 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor de construcţii inclusiv valoarea instalaţiile aferente

q )cota prevăzută la art.474 alin. 9 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal (

taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1% din valoarea impozabilă stabilită ptr determinarea impozitului pe clădiri, aferente părţii desfiinţate

p) cota prevăzută la art. 474 alin 3 şi alin. 8 din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal ( taxă prelungire CU si autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire iniţiale

r) cota prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. a din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal ( impozit pe spactacole : teatru, balet, operă,operetă,concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională) se stabileşte la 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor

s) cota prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. b din Legea 227 /2015 privind Codul fiscal (impozit pe spactacole: oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) se stabileşte la 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 462 alin 2 , art. 467 alin 2 şi art. 472 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , se stabileşte atat pentru persoanele fizice, cat şi pentru cele juridice, astfel:

 1. în cazul impozitului pe clădiri , la 10%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 10%

 3. în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

–A . Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului pe clădiri 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice

 2. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2016, se menţine delimitarea zonelor astfel Livada zona A şi Sînleani zona A .

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri, terenuri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile Legii 227/2015 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural , taxă pentru intreţinere cimitire utilizare capele şi taxă loc de veci , taxă pentru intervenţii situaţii de urgenţă, taxă pentru săpături pe domeniul public , taxă pentru emiterea avizului de oportunitate, taxă specială pentru acoperirea cheltuielilor activităţilor de informare şi consultarea populaţiei, taxă pentru repararea drumurilor agricole, taxă înregistrare contracte de arendă, taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 10. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Constituie contravenţii următoarele fapte prevăzute de art. 493 alin.2 lita şi b astfel:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

(c) Contravenţia prevăzută la art. 493 alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la art.493 alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

d) în cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevazute la art.493 alin.3 si 4 din Legea nr.227/2015 se majorează cu 300%

Art. 12. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

b) Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Preşedinte de şedinţă

Belc Ioan Contrasemnează

Pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere ca art.495 lit.F din Legea 227/2015 prevede că „consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti*consider necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe impozitele şi taxele locale pentru anul 2016

În ceea ce priveşte majorarea anuală prevăzută de art.489 alin.2 din legea nr.227/2015privind Codul fiscal propun o majorare de 0% la impozitul pe clădiri şi 0% la impozitul asupra mijloacelor de transport, atât pentru personae fizice cat si pentru cele juridice.

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, şi totodată instituindu-se doar taxele speciale prevăzute în anexele 5-6.

PRIMAR

ŞERB MILITON

Anexa nr.2

Lista

Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale

în perioada 01.01.2010-30.11.2015

    1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

    2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

    3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

    4. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

    5. Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

    6. Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

    7. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

    8. H.G.R. nr. 1309 /2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013

    9. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 54/30.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

Anexa nr. 3

Lista

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 01.01.2010 – 09.11.2015

1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

 1. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

 2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

 3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 70/27.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

6. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 66/23.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

7. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 54/30.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.

Anexa 4

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor

De persoane fizice prevăzute la art.456 și 464 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 1. DISPOZIŢII GENERALE

De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice.

Înlesnirile care se pot acorda sunt :

 • scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren

 • reducerea impozitului pe clădire şi teren

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia

Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt:

 • persoanele cu handicap grav şi accentuat

 • persoanele încadrate în gradul I de invaliditate

 • reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav si accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate

 • persoanele ale căror venituri constau exclusiv din indemniatia de şomaj sau ajutor social

 • veteranii de razboi, văduve de razboi, vaduve nerecăsăorite ale veteranilor de razboi

 • persoanele persecutate din motive politice prevazute de art.1 al Decretului Lege nr.118/1990

 1. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ

B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT, GRADUL i DE INVALIDITATE, REPREZENTANTII LEGALI AI MINORILOR CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT, VETERANII DE RAZBOI, VADUVELE DE RAZBOI , VADUVELE NERECASATORITE ALE VETERANILOR DE RAZBOI, PERSOANELE PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE PREVAZUTE DE ART.1 AL DL 118/1990

Pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav si accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, veteranii de razboi, văduve de razboi, vaduve nerecăsăorite ale veteranilor de razboi, persoanele persecutate din motive politice prevazute de art.1 al Decretului Lege nr.118/1990 , se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirile de domiciliu şi terenurile aferente acestora deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să deţină un certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap valabil

 • sa detină o decizie eliberata de Casa Judeteana de Pensii din care să rezulte ca este încadrat în gradul I de invaliditate

 • sa faca dovada faptului ca este persoană persecutată politic asa cum este prevazută de art.1 din Decretul lege 118/1990

 • sa faca dovada că sunt veterani de razboi, văduve de razboi, vaduve nerecăsăorite ale veteranilor de razboi

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere , conform formularului tipizat Anexa nr. 4a.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin /carte de identitate a solicitantului

 • extras CF original , actualizat al imobilului

 • certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit)

 • decizie eliberata de Casa Judeteana de pensii

 • dovada de veteran de razboi

 • dovada de persoană persecutată politic conform Decretului Lege 118/1990

 • un dosar plic şi un dosar pentru încopciat

Scutirea se aplică in conformitate cu prevederile art.456 alin.3 şi art.464 alin.3 din Legea nr.227/2015, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară.

B2. PENTRU PERSOANELE ALE CAROR VENITURI LUNARE CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE SOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL

Pentru persoanele ale căror venituri constau exclusiv numai de indemnizaţie de şomaj şi ajutor social se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădirile de domiciliu şi terenul aferent deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte

Reducerea se acordă în următoarele condiţii :

 • venituri constau exclusiv numai de indemnizaţie de şomaj şi ajutor social

 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Cerea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin sau carte de identitate a solicitantului

 • adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie ( ajutor social , ajutor de şomaj)

 • un dosar plic şi un dosar de încopciat

Scutirea se aplică in conformitate cu prevederile art.456 alin.3 şi art.464 alin.3 din Legea nr.227/2015, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară

 1. DISPOZIŢII FINALE

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei Fiscale .

Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt :

 • motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport

 • tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică

 • prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne

 • tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare

 • terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole

Nedeclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

– dl. Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă Maier Elisabeta , referent în aparatul de specialitate al primarului , având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , unde se prevede că nivelul împozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual de consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Precizăm faptul că nu s-au efectuat majorări faţă de nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , astfel propunerea iniţiată de primarul comunei Livada este de a rămâne la nivelul stabilit în Codul Fiscal , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2016.

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, şi totodată instituindu-se doar taxele speciale prevăzute în anexele 5-6.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support