Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ________________

cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive privind utilizarea excedentului bugetului local in anul 2016 al ordonatorului principal de credite

– raportul de specialitate al inspectorului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului

– prevederile art.58 alin.1 lit.a,b din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 , Cap. V pct. 5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Articol unic Se aprobă utilizarea sumei de 469.266,98 lei, pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii dezvoltare pentru anul 2015 , sumă care provine din excedentul anului precedent .

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad
  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada
  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la utilizării excedentului bugetului local din anul 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

– dl. Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la utilizării excedentului bugetului local din anul 2015, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte      Secretar

Bimbo Iosif      Matiş Adrian


 

R A P O R T

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului

local,secţiunea de dezvoltare pe anul 2015,din

excedentul anului precedent.

Avind in vedere prevederile art.58 din Legea nr.

273/2006, privind finanţele publice locale modificată prin OUG nr.63/2010, în anul 2015 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.09/11.02.2015,utilizarea excedentului anului precedent, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Potrivit Ordinului 4075/22.12.2015,pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015,Cap.V,pct.5.13.2.1,5.13.2,5.13.3 suma realizată la capitolul 40.02.14, reprezintă deficit şi trebuie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local ,ca fiind definitivă.

Suma realizată în anul 2015 ca deficit al secţiunii de dezvoltare este de 469.266,98 lei şi propun Consiliului Local Livada aprobarea acestei sume ca fiind definitivă pentru acoperirea deficitului bugetului local , la finele anului 2015.

Intocmit

Inspector, Ioana Ţărău


 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului

local,secţiunea de dezvoltare pe anul 2015,din

excedentul anului precedent.

Avind in vedere prevederile art.58 din Legea nr.

273/2006, privind finanţele publice locale modificată prin OUG nr.63/2010, în anul 2015 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.09/11.02.2015,utilizarea excedentului anului precedent, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Potrivit Ordinului 4075/22.12.2015,pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015,Cap.V,pct.5.13.1,5.13.2,5.13.3 suma realizată la capitolul 40.02.14, reprezintă deficit şi trebuie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local ,ca fiind definitivă.

Suma realizată în anul 2015 ca deficit al secţiunii de dezvoltare este de 469.266,98 lei şi propun Consiliului Local Livada aprobarea acestei sume ca fiind definitivă pentru acoperirea deficitului bugetului local , la finele anului 2015.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

MILITON ŞERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support