Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303928 –Livada cu nr. Cad.303928 CF nr. 303325-Livada cu nr. 303325 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat

secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _________________

privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303928 –Livada cu nr. Cad.303928 CF nr. 303325-Livada cu nr. 303325

în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A.

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • cererea depusă de S.C. Instal Group S.R.L. înregistrată cu nr. 774/16.02.2016
  • expunerea de motive
  • raportul de specialitate al inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului
  • prevederile art. 755 alin 1 şi 756 din Cod Civil
  • prevederile art. 113 , art. 130 lit. h şi art. 138 lit. d din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale
  • art. 47, pct 13 din Ordonanța nr. 43/1997 republicată , actualizată –privind regimul drumurilor
  • prevederile art. 36 alin. 2 lit. c , art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se constituie drepturile de superficie , uz şi servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. E.ON Distribuţie România S.A. asupra porţiunii din terenul ocupat în vederea extinderii reţelei de gaz , pe proprietatea privată a comunei înscrisă în CF nr. 303928 –Livada cu nr. Cad. 303928 , CF nr. 303325-Livada cu nr. Cad 303325- conform proiectului nr. 051/3/2015 realizat de SC Instal Group SRL –ing. proiectant Samuil Făşie şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară”

Art. 2 Deţinătorii cu orice titlu ai utilităţilor de orice fel sau ai instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei conform prevederilor art. nr. 47, pct. 13 din O.G. nr. 43/1997 republicată și actualizată privind regimul drumurilor .

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu

– S.C. E.ON Distribuţie România S.A.

– S.C. Instal Group S.R.L.

– Instituţia prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Inițiator de proiect

Primarul comunei Contrasemnează

Șerb Militon pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303928 –Livada cu nr. Cad.303928 CF nr. 303325-Livada cu nr. 303325

în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ione

– dl. Cândea Andrei

– dl. Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 303928 –Livada cu nr. Cad.303928 CF nr. 303325-Livada cu nr. 303325 în favoarea S.C. E.ON Distribuție România S.A., hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support