Proict de hotărâre privind acordul de folosință gratuită a imobilului reprezentând baza sportivă, înscris în CF nr. 301582-Livada în favoarea Asociației Club Sportiv Viitorul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

Avizat

secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _________________

privind acordul de folosință gratuită a imobilului reprezentând baza sportivă, înscris în CF nr. 301582-Livada în favoarea Asociației Club Sportiv Viitorul Arad

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

  • cererea depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Arad înregistrată cu nr. 1122/03.03.2016
  • expunerea de motive
  • raportul de specialitate
  • prevederile art. 874 , art. 2146-2153 din Cod Civil
  • prevederile art. 119 și art. 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă cererea nr. 1122/03.03.2016 a Asociației Club Sportiv Viitorul Arad – C.I.F. 33672709 , cu sediul în Arad , Piața Heim Domokos , nr. 3 jud. Arad, prin care solicită să folosească gratuit imobilului înscris în CF nr. 301582-Livada , cu nr. cad. 301582, în suprafață totală de 10.319 mp , reprezentând: teren intravilan de sub A1 și vestiar-baza sportivă de sub A1.1 pentru o perioadă de 5 ani de zile.

Art. 2 Folosința imobilului descris la articolul anterior pe perioada de 5 ani , se transmite în condițiile în care Asociației Club Sportiv Viitorul Arad participă la competiții oficiale.

Art.3 Se aprobă modelul contractului de comodat , conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 Se împuternicește primarul comunei Livada , să semneze contractual de comodat .

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu

Asociației Club Sportiv Viitorul Arad

– Instituţia prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Inițiator de proiect

Primarul comunei Contrasemnează

Șerb Militon pt. Secretar

Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privind acordul de folosință gratuită imobilul reprezentând a baza sportivă, înscris în CF nr. 301582-Livada în favoarea Asociației Club Sportiv Viitorul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ione

– dl. Cândea Andrei

– dl. Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privind acordul de folosință gratuită imobilul reprezentând a baza sportivă, înscris în CF nr. 301582-Livada în favoarea Asociației Club Sportiv Viitorul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi ___________

la ________________________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. COMUNA LIVADA cu sediul social in localitatea LIVADA nr. 355,județul Arad ,CUI 3519542, contul nr. ____________ deschis la Trezoreria Arad, telefon 0257381055,fax 0257381055, reprezentata prin dl ȘERB MILITON , cu functia de primar al comunei, in calitate de comodant si

1.2. Asociația Club Sportiv Viitorul Arad, cu sediul social in localitatea Arad, piața Heim Domokoș nr. 3 județul Arad, C.I.F. 33672709, reprezentata prin dl. CATANZARITI GIOVANNI, cu funcția de președinte al asociației , in calitate de comodatar,

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie transmiterea în folosință gratuită a imobilului, situat in localitatea Livada, nr. 245A, reprezentând baza sportivă a Comunei Livada cu total terenul in suprafata de 10.319 mp .

2.2. Comodantul acceptă folosirea de către comodatar in mod gratuit imobilul descris la pct. 2.1 care face obiectul prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 ani incepand cu data incheierii lui cu condiția ca pe intreaga perioadă Asociației Club Sportiv Viitorul Arad să participle la competiții oficiale .

3.2. Predarea bazei sportive catre comodatar va avea loc la data de ________, data la care incepe executarea contractului.

3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:

a) sa nu-l impiedice pe comodatar sa folosească imobilul.

4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

a) în ipoteza în care există suprapuneri între participarea echipei de fotbal a comunei Livada la competiții și activitatea Asociației Club Sportiv Viitorul Arad sau participarea acesteia la conpetiții , are prioritatea echipa de fotbal a comunei .

b) împrejmuirea terenului în teren de 2 luni de la semnarea contractului de comodat;

c) refacerea suprafeței de joc în termen de 3 luni de la semnarea perezentului contract de comodat ;

Nerealizarea în termen a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 lit b și c din prezentul contract va duce la rezilierea contractului.

d) la terenul sintetic , echipa de fotbal a comunei precum și locuitorii comunei vor avea acces tot timpul cu excepția cazurilor în care Asociația Club Sportiv Viitorul Arad are antrenamente sau competiții.

c) sa conserve imobilul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar;

d) nu poate închiria și nu poate transmite spre folosință gratuită imobilul ce face obiectul prezentului contract , nici unei persoane juridice sau fizice.

e) sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale determinate de natura sa.

f) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului:

– cheltuieli de intretinere,

-energie eletrica si termica, apa

-întreținerea tereului , tuns , marcaj etc.

-eventuale reparatii, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului;

În impoteza în care comodatarul nu achită utilitățile în termen de 2 luni consecutive , prezentul contract se reziliază de drept.

Toate cheltuielile efectuate cu reparațiile vor si suportate exclusiv pe cheltuiala Asociația Club Sportiv Viitorul Arad.

– să nu perturbeze activitatea sportivă a echipei de fotbal al comunei Livada.

– să permita, locuitorilor care doresc să facă sport, accesul la terenul de sport al comunei

d) sa predea comodantului imobilul la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul.

V. FORTA MAJORA

5.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ____ (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

5.3. Daca in termen de 5 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI

6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

6.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract.

7.2 In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti din raza teritorială a comodantului.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3. Incheiat astazi _______ conform art. 2146 C. civ. in __ exemplare originale pentru fiecare parte.

COMODANT, COMODATAR,

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support