Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Livada jud. Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de_______________

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe

raza comunei Livada jud. Arad

Consiliul local al comunei Livada :

Având în vedere

Având în vedere

 • referatul de specialitate

 • expunerea de motive

 • prevederilor art. 11din Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 • ale art.5 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 • ale art.1 lit. “a” şi “b” din Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 • ale art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice,

 • ale art. 36, alin (2), lit. “b”, alin.(4), lit.”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul prevederilor şi ale art. 45 alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 – Aprobă Regulamentul de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Livada, jud. Arad , conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei Livada .

Se comunică cu:

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Secretar

Şerb Militon Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Livada jud. Arad

Având în vedere modificările intervenite în cadrul legal care reglementează procedura de autorizare a agenţilor economici, se impune adoptarea unui Regulament de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Livada .

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (producţie şi prestări servicii), republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.99/2002, art. 5alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produ,se şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.1 lit. “a” şi “b” din Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.991/2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în registrul comerţului, Legea nr.61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice, Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor legale în vigoare orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii. De asemenea, comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Agenţii economici, indiferent de forma de organizare, vor putea desfăşura activitatea pe raza comunei Livada în baza autorizaţiei de funcţionare emisă şi eliberată de Primarul comunei Livada.

Faţă de cele expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată ca fiind oportun.

Primar

Şerb Militon

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN COMUNA LIVADA

CAP.1. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul administrativ al comunei Livada , județul Arad şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii,sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Art.2. (1) Zonele publice unde se pot desfăşura activităţi comerciale se stabilesc şi se delimitează de Primarul comunei Livada, prin dispoziţie, conform prezentului Regulament.

(2) În toate cazurile, sunt interzise activităţile comerciale:

a) pe spaţii verzi;

b) pe locurile de joacă pentru copii;

c) pe trotuare a căror lăţime este mai mică de 2 m;

d) în zona porţilor de acces ale imobilelor;

e) pe părţile carosabile ale drumurilor publice;

f) în zonele de siguranţă şi de protecţie a drumurilor publice;

g) pe poduri şi viaducte.

Art.3. Activităţile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP.2. DEFINIREA UNOR TERMENI

Art.4. În înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) bar de noapte – unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat de divertisment de music-ball şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţata asortate, roast-beef, fripturi reci etc. fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei sunt realizate în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele sa se poată viziona programul artistic-muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orga de lumini, de proiecţie a unor filme;

b) bar de zi – unitate care funcţionează, de regula, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independenta. Oferă consumatorilor o gamă varianta de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţata,produse de tutun – ţigări – şi posibilităţi de distracţie (muzică discreta, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua – bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective;

c) cafe-bar-cafenea – unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie – patiserie, îngheţata, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, svart, cafea cu lapte, ciocolatina, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichioruri, coniac, vermut s.a.);

d) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale;

e) comerciant – persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

f) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;

g) comerţ cu amănuntul/de detail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, deregulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;

h) comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;

i) comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

j) disco-bar (discotecă – videotecă) – unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axata pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie – patiserie, îngheţata şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin „disc-jockey”,care asigură organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videotecă este special amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme.

k) serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;

l) exerciţiu comercial – una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) prestator – operatorul economic care furnizează servicii;

n) reparare – aducerea produsului care nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile de garanţie sau în publicitatea aferentă la specificaţiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, alte documente, ori în alte dispoziţii legale;

o) serviciu – activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

p) serviciu de piaţă – orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

q) structură de vânzare – spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;

r) suprafaţă de vânzare – suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;

s) structură de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până la 500 mp inclusiv;

t) structură de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 500 – 1.000 mp inclusiv;

u) structură de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1.000 mp;

v) centru comercial – structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta;

w) comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;

x) structură proprie – structură de vânzare aflată pe proprietate publică sau/şi privată;

y) zone publice – pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice.

CAP.3. REGULI GENERALE APLICABILE TUTUROR CATEGORIILOR DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Art.5.(1) Regulile generale, aplicabile tuturor categoriilor de activităţi comerciale care se desfăşoară în zonele publice sunt următoarele:

a) activităţile comerciale în zone publice se desfăşoară de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi de alte persoane juridice;

b) ocuparea amplasamentelor se face în condiţiile specifice stabilite prin Regulament pentru fiecare tip de activitate comercială;

c) activităţile comerciale se pot desfăşura strict în perimetrul şi pe amplasamentul delimitat, fără posibilitatea de extindere în zonele învecinate;

d) este obligatorie păstrarea curăţeniei în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

e) la locul desfăşurării activităţii comerciale este obligatoriu să se amplaseze pubele pentru deşeuri. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

f) este interzisă depozitarea ambalajelor sau a produselor de orice fel în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial, precum şi în zonele limitrofe;

g) se interzice amplasarea pe partea carosabilă a străzii a obiectelor de orice fel (cutii, cărucioare,scaune etc.) în scopul “rezervării” unuia sau mai multor locuri de parcare;

h) este interzisă amplasarea frigiderelor de orice fel în zona de desfăşurare a exerciţiului comercial,precum şi în zonele limitrofe;

i) sunt interzise improvizaţiile de orice fel pentru protecţie împotriva precipitaţiilor sau a razelor solare(folii, cartoane, corturi, umbrele, prelate şi altele asemenea);

j) păstrarea aspectului îngrijit al gheretelor, tonetelor, pupitrelor, standurilor etc. constituie o obligaţie a comercianţilor;

k) orice activitate comercială care se desfăşoară pe artere sau în zone pietonale nu va afecta, în niciun fel, circulaţia pietonilor;

l) comercianţii care desfăşoară activităţi comerciale pe domeniul public sunt obligaţi să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării lucrărilor edilitare de orice fel;

m) comercianţii sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare avizat în condiţiile art.50-53 sau, după caz, perioada de desfăşurare a activităţii comerciale stabilită de Primarul comunei Livada

(2) Se interzice desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial, în condiţiile prezentului regulament:

a) fără acordul Primarului comunei Livada (pentru activităţile comerciale desfăşurate pe domeniul public) sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare (pentru activităţile comerciale desfăşurate în cazurile prevăzute de art. 4 lit. x);

b) fără orarul de funcţionare, avizat în condiţiile prezentului Regulament;

c) fără autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.

Cap.4. ACTIVITĂŢI COMERCIALE DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC

Art.6.Activităţile comerciale autorizabile pe domeniul public se clasifică, după cum urmează:

A. Activităţi comerciale care se desfăşoară în structuri cu locaţie fixă:

a) comercializarea produselor alimentare şi nealimentare şi prestarea serviciilor în gherete;

b) servicii de alimentaţie publică prestate pe terase sezoniere;

c) difuzarea şi comercializarea presei, cărţilor şi florilor, în tonete, pupitre acoperite sau închise;

d) comercializarea fructelor și legumelor în standuri mobile, special amenajate.

B. Activităţi comerciale care se desfăşoară în structuri cu locaţii temporare sau mobile:

a) comerţ cu amănuntul sau ambulant cu produse alimentare sau nealimentare, desfăşurat cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente organizate în comuna Livada (“târguri” de Crăciun sau Paşte, zilele comunei Livada, şi altele);

b) comerţ ambulant cu produse specifice unor evenimente cum sunt zilele de 1 şi 8 martie, începutul anului şcolar (pentru flori), Sfântul Nicolae şi altele.

4.1. REGULI SPECIFICE APLICABILE CATEGORIILOR DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

1. Comercializarea produselor alimentare şi nealimentare în gherete

Art.7. Locaţiile stabilite de administraţia publică locală pentru amplasarea gheretelor destinate comercializării produselor alimentare sau nealimentare se închiriază prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

Art.8. (1) Locaţiile, sistemul constructiv agreat, preţul şi durata închirierii, preţul minim al adjudecării, precum şi profilul activităţii comerciale se stabilesc de Consiliul Local al comunei Livada, prin hotărâre.

(2) Durata închirierii este de maxim 3 ani, perioadă ce poate fi prelungită potrivit regulilor de drept comun.

(3) Pentru amplasarea gheretei pe locul adjudecat, comerciantul va solicita autorizaţie de construire, în condiţiile legii cu excepţia celor prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.

(4) Gheretele pot fi racordate la utilităţi urbane pe cheltuiala comercianţilor; riscul pentru o eventuală desfiinţare înainte de împlinirea termenului aparţine exclusiv comercianţilor.

Art.9. (1) Dacă planurile urbanistice aprobate impun încetarea contractelor de închiriere înainte de împlinirea termenului, gheretele (construcţii cu caracter provizoriu) se desfiinţează la somaţia prealabilă a Primarului comunei Livada.

(2) Somaţia se comunică cu 30 de zile înainte de data limită stabilită în vederea desfiinţării.

(3) În cazul în care comerciantul nu desfiinţează (în mod voluntar) ghereta, în termenul prevăzut în somaţie, Primarul comunei Livada va proceda la desfiinţarea ei pe cale administrativă, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala comerciantului.

(4) În situaţia prevăzută de alin. (1), comerciantul beneficiază de un drept de prioritate pentru ocuparea unei alte locaţii, cu respectarea condiţiilor de amplasare pentru locaţia respectivă.

2.Servicii de alimentaţie publică prestate pe terase sezoniere

Art.10. (1) Amplasarea teraselor sezoniere se autorizează, în condiţiile Legii nr. 50/1991, la solicitarea comerciantului interesat, deţinător al unui spaţiu de alimentaţie publică (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiţii:

a) solicitantul are obligaţia de a prezenta, în copie, autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, vizată la zi, precum şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Serviciul Venituri din cadrul Primăriei comunei Livada, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale;

b) amplasamentul trebuie să fie în imediata apropiere, de regulă alipit de unitatea de alimentaţie publică;

c) amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranţa circulaţiei;

d) terasele care depăşesc 3 m2 vor fi prevăzute cu podiumuri, cu înălţimea de maxim 15 cm, amplasate direct pe sol, cu integrarea lor în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

e) se va asigura, în mod obligatoriu, un culoar minim de 2 m pentru circulaţia pietonală

(2) Pe autorizaţia de construire emisă pentru amplasarea terasei sezoniere se va specifica în mod expres perioada de amplasare a terasei pe domeniul public.

Art.11. (1) Utilizarea panourilor din materiale opace pentru delimitarea amplasamentelor teraselor este interzisă.

(2) Difuzarea muzicii pe terasele sezoniere este interzisă.

Art.12 (1) Pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului public cu terase sezoniere, solicitantul are obligaţia de a face dovada declarării şi achitării taxei stabilite prin hotărârile Consiliului Local al comunei Livada, în condiţiile legii. Taxa se va achita anticipat pentru luna următoare, până la sfârşitul lunii în curs.

(2) În cazul în care taxa de ocupare a domeniului public datorată nu se achită până la data prevăzută la alin. (1), autoritatea competentă a administraţiei publice locale va proceda la desfiinţarea terasei pe cale administrativă şi pe cheltuiala comerciantului, fără somaţie şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.

(3) Nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru amplasarea de terase sezoniere comercianţilor care au înregistrat, în anii anteriori, debite de orice fel faţă de comuna Livada. În cazul în care la data solicitării autorizaţiei de construire debitele sunt achitate sau dacă se face dovada unui proces pe rol pentru debitele datorate, autorizaţia se va elibera.

Art.13. Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 01 martie – 31 octombrie.

3. Difuzarea şi comercializarea presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea în tonete, pupitre acoperite sau închise

Art.14.Terenul în care se avizează amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise în scopul comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea se va închiria prin licitaţie publică.

Art.15. Locaţiile, preţul minim al adjudecării, preţul închirierii şi durata acesteia se stabilesc în caietul de sarcini.

Art.16.(1)Tonetele, pupitrele acoperite sau închise destinate difuzării, respectiv comercializării presei, cărţilor, florilor şi altele asemenea se amplasează direct pe sol, fără fundaţii sau platforme, precum şi fără racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.

(2) Forma, dimensiunile şi aspectul tonetelor, pupitrelor acoperite sau închise se avizează de către primar, utilizând formularul prevăzut în anexa 1, pe baza unui proiect detaliat, care evidenţiază soluţia propusă, sub toate aspectele.

4. Comercializarea fructelor și legumelor în standuri special amenajate

Art.17.(1) Fructele și legumele se pot comercializa pe teren aparţinând domeniului public, în locaţiile stabilite de administraţia publică locală şi ocupate prin licitaţie publică de comercianţii interesaţi.

(2) Amplasamentele, preţul adjudecării, preţul închirierii şi durata acesteia se stabilesc în caietul de sarcini.

Art.18.(1) Forma, dimensiunile şi aspectul standurilor de expunere se avizează de către Primarul comunei Livada, utilizând formularul prevăzut în anexa 1, pe baza unui proiect detaliat care va cuprinde soluţia propusă.

(2) Standurile se desfiinţează la sfârşitul programului de vânzare.

5. Comerţul cu amănuntul sau ambulant desfăşurat cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în comuna Livada

Art.19.Cu ocazia unor sărbători sau evenimente organizate în comuna Livada (“târguri” de Crăciun sau Paşte, zilele comunei Livada şi altele) se pot aviza activităţi comerciale specifice în zonele stabilite prin Dispoziţia Primarului comunei Livada pentru desfăşurarea evenimentelor respective.

Art.20.Numărul de amplasamente destinate desfăşurării comerţului cu amănuntul sau ambulant, astfel cum sunt definite în Regulament, forma, aspectul structurilor de expunere şi vânzare se propun de către organizatorii evenimentului respectiv şi se stabilesc prin dispoziţia primarului.

Art.21.(1) Atribuirea amplasamentelor se face la cererea comercianţilor interesaţi, care trebuie depusă în termenul stabilit.

(2)Termenul va fi comunicat prin afişare la sediul Primariei comunei Livada, prin mass-media sau prin alte mijloace.

(3) Atribuirea se face prin dispoziţia Primarului omunei Livada

(4) Pentru amplasamentele atribuite se datorează taxa de ocupare a domeniului public.

6. Comerţul ambulant cu produse specifice unor evenimente

Art.22.Cu ocazia unor evenimente cum sunt zilele de 1-8 martie, începutul anului şcolar,Sfântul Nicolae şi altele, pe terenul aparţinând domeniului public al comunei Livada, se poate autoriza comercializarea unor produse specifice (ghiocei, brânduşe, alte flori, mărţişoare, felicitări, nuieluşe, globuri şi altele asemenea).

Art.23.Numărul locurilor de vânzare, forma de prezentare şi alte detalii se stabilesc prin dispoziţia Primarului comunei Livada

Art.24.(1) Atribuirea locurilor de vânzare se face la cerere, în limita locurilor existente, cu condiţia respectării cerinţelor impuse de administraţia publică locală, ce vor fi comunicate prin afişarela sediul Primăriei comunei Livada sau prin alte mijloace.

(2) Atribuirea se face prin dispoziţia primarului.

(3) Pentru amplasamentul atribuit se datorează taxa de ocupare a domeniului public.

4.2. AUTORIZAREA COMERCIANŢILOR. AUTORIZAREA EXERCITĂRII ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE PE DOMENIUL PUBLIC

Art.25.(1) Activităţile comerciale pe domeniul public se exercită pe baza autorizaţiei de construire sau, după caz, a acordului Primarului comunei Livada obţinut în condiţiile prezentului Regulament.

(2) Modelul cererii pentru obţinerea acordului în vederea desfăşurării activităţilor comerciale pedomeniul public este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Modelul acordului este prevăzut în anexa nr.2.

Art.26.Acordul prevăzut la art. 25 nu se eliberează în următoarele cazuri:

a) comerţul pentru care se solicită contravine prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;

b) activitatea comercială poate aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori în construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;

c) exerciţiul comercial se desfăşoară în construcţii improvizate;

d) se încalcă prevederile exprese ale actelor normative în vigoare şi prevederile prezentului Regulament.

Cap.5. ACTIVITĂŢI COMERCIALE CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN STRUCTURI PROPRII

5.1. NORME CU CARACTER GENERAL

Art.27.Exerciţiul comercial, astfel cum este definit în prezentul Regulament, poate fi desfăşurat de comercianţii autorizaţi în condiţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.28. Orice activitate comercială desfăşurată în structuri proprii este supusă autorizării în condiţiile prezentului Regulament.

Art. 29. (1) Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau recondiţionate şi alimentare preambalate ori ambalate, în structuri de vânzare cu locaţie fixă sau temporară din zonele publice, este permisă cu respectarea următoarelor cerinţe, după caz:

a) asigurarea condiţiilor de păstrare cerute de producător pentru a se menţine caracteristicile iniţiale ale produselor şi a se preveni perisabilitatea accelerată a acestora;

b) asigurarea condiţiilor impuse de normele sanitare;

c) asigurarea condiţiilor cerute de legislaţie pentru produsele industriale de a fi probate sau verificate;

d) respectarea condiţiilor de amplasament stabilite de autoritatea publică locală.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) produsele comercializate în talciocuri.

5.2. AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE. METODOLOGIA DE ELIBERARE

Art.30.

(1) Autorizaţia de funcţionare se emite exclusiv pentru activitatea comercială declarată.

(2) Schimbarea activităţii se poate realiza numai pe baza unei cereri pentru modificarea autorizaţiei de funcţionare existentă, după achitarea taxei de modificare stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Livada.

Art.31.(1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru fiecare structură de vânzare deţinută de comerciant.

(2) Tariful de autorizare este de: – 250 lei pentru activităţile de comerţ cu amănuntul şi prestări servicii; – 250 lei pentru activităţile de comerţ cu ridicata, comerţ de gros cash and carry; – 300 lei pentru activitatea de sex-shop.”

Art.32.Autorizaţia de funcţionare se eliberează sau, după caz, se modifică îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) deţinerea legală a structurii de vânzare;

b) îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare;

c) îndeplinirea condiţiilor de protecţie contra incendiilor şi a celor specifice contra efracţiei; (punct de vedere privind necesitatea autorizării, privind securitatea la incendiu pentru spațiul de desfășurare a activității eliberat de ISU)

d) desfăşurarea unei activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică, conform Legii nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local

f) îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului.

Art.33.Modelul autorizaţiei de funcţionare este prevăzut în anexa nr.4.

Art.34.Autorizaţia de funcţionare se eliberează la cererea persoanei interesate, utilizând formularul tip prevăzut în anexa nr.3.

Art.35. (1) La cererea de eliberare a autorizaţiei de funcţionare se vor anexa:

a) actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;

b) certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;

c) dovada titlului asupra imobilului;

d) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;

e) acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Serviciul Venituri din cadrul Primăriei comunei Livada, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;

g) dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică (în cazul în care activitatea nu afectează în nici un fel liniştea vecinilor, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens);

h) dovada achitării tarifului pentru autorizare;

i) acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

j) declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate, conform anexei nr.5 la regulament.

(2) În situația în care certificatul de atestare fiscal cuprinde obligații de plată scadente și neachitate , autorizația de funcționare nu se va elibera până la achitarea datoriilor.

Art. 36. (1) În cazul autorizării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi pe codul CAEN 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorii auto, service auto) pe lângă documentele prevăzute la art. 35 alin. (1) se vor prezenta:

a. Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

b. acordul vecinilor limitrofi, exprimat în formă autentică;

c. dovada titlului asupra imobilului.

(2) evacuarea apelor uzate se face la canalizarea comunei numai dupăce au fost trecute prin instalaţia automatăde tratare a apelor uzate;

Art.37.(1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare se primeşte şi se înregistrează de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada numai însoţită de toate actele prevăzute la art.35 alin.(1).

(2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează în termen de 30 de zile.

Art.38. Comerciantul, deţinător al unei autorizaţii de funcţionare, are următoarele obligaţii:

a) să nu deterioreze autorizaţia de funcţionare;

b) să afişeze, în copie şi la loc vizibil, autorizaţia de funcţionare la fiecare punct de lucru;

c) să vizeze anual autorizaţia de funcţionare, până la data de 30 aprilie. Tariful vizei anuale este de: – 100 lei pentru activităţile de comerţ cu amănuntul şi prestări servicii; – 150 lei pentru activităţile de comerţ cu ridicata, comerţ de gros cash and carry; – 150 lei pentru activitatea de sex-shop.”

d) în cazul schimbării profilului (obiectului de activitate) să solicite modificarea autorizaţiei de funcţionare iniţiale. Actele prevăzute la art.35 alin. (1) care corespund îşi păstrează valabilitatea;

e) să nu se ocupe domeniul public cu mărfuri oferite spre vânzare.

Art.39. Vizele anuale sunt menţionate pe autorizaţia de funcţionare (pe verso).

Art.40.(1) Autorizaţiile de funcţionare se înseriază şi se numerotează.

(2) Cotorul autorizaţiei de funcţionare rămâne în evidenţa serviciului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada.

(3) Autorizaţia de funcţionare nu este transmisibilă.

5.3. AUTORIZAŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ. METODOLOGIA DE ELIBERARE.

Art.41. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

a) deţinerea legală a structurii de vânzare;

b) îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare;

c) îndeplinirea condiţiilor de protecţie contra incendiilor şi a celor specifice contra efracţiei;

d) desfăşurarea unei activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire socială, ordine şilinişte publică, conform Legii nr. 61/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local

f) îndeplinirea condiţiilor de protecţie a mediului

Art.42.Modelul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este prevăzut în anexa nr.9 la prezenta hotărâre.

Art.43.Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează la cerere,utilizând formularul prevăzut în anexa nr.8.

Art.44. (1) La cererea de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se vor anexa următoarele acte:

a) actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului Oficiului RegistruluiComerţului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;

b) certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;

c) dovada titlului asupra imobilului/imobilelor;

d) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru;

e) acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile legii, în funcţie de codul CAEN, pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Serviciul Venituri din cadrul Primăriei comunei Livada, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizaţiei de funcţionare;

g) dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică sau, după caz, declaraţia, pe propria răspundere,potrivit căreia activitatea desfăşurată nu produce disconfort;

h) dovada achitării taxei pentru autorizare;

i) acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul, în cazul condominiilor, acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, în vederea schimbării destinaţiei imobilelor existente sau, după caz, autorizaţia de construire eliberată pentru schimbarea de destinaţiei a spaţiului, cu excepţia cazurilor în care în extrasul CF există menţiunea că este spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu specificaţia clară că spaţiul este destinat pentru alimentaţie publică;

j) Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului;(în cazul pensiunilor , hotelurilor etc)

k) declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii de alimentaţie publică desfăşurate, conform anexei nr.10 la regulament.

Art.45.(1) Autorizaţiile emise de Primarul comunei Livada pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi respectiv autorizaţia de funcţionare vor fi eliberate, la cererea persoanei fizice sau juridice, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada (pentru documentaţiile complete).

(2) În cazul documentaţiilor incomplete solicitantul are obligaţia de a completa dosarul în maxim 15 zile, în caz contrar documentaţia depusă se va restitui, în termenul legal de 30 de zile.

(3) Titularul autorizaţiei este obligat să solicite viza anuală până la data de 30 aprilie.

Art.46.(1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se face venit la bugetul local.

(2) Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie public pentru anul 2016 va fi de 250 lei pentru suprafața sub 500 mp , iar penstru suprafața ce depășește 500 mp taxa va fi de 1.500 lei – conform H.C. Livada nr. 52/10.12.2015 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

(3) În cazul în care în unitatea de alimentaţie publică urmează să se desfăşoare nunţi, se va prezenta suplimentar: – acordul vecinilor limitrofi şi al asociaţiei de proprietari din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea; – dovada îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică, prin înscrisuri eliberate de Direcţia de Sănătate Publică şi Agenţia de Protecţie a Mediului.

Art.47.(1).Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se eliberează pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice inclusiv pentru activităţi ambulante.

(2)Taxa de eliberare/vizare a autorizaţiei se achită în aceleaşi condiţii ca şi pentru structurile de vânzare fixe.

5.4. ORARUL DE FUNCŢIONARE.

Art.48.(1)Avizul pentru orarul de funcţionare se aplică tuturor comercianţilor, indiferent de forma de organizare şi de activitatea desfăşurată, cu excepţia unităţilor incluse în structurile de primire turistice şi a staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

(2) Modelul tip al avizului pentru orarul de funcţionare este prevăzut în anexa nr.13

Art.49.(1) Pe raza comunei Livada, orarele unităţilor prevăzute la art.48 se stabilesc de către comercianţi şi se avizează de către Primarul comunei Livada, în condiţiile prezentului regulament.

Art.50.(1)Avizul pentru orarul de funcţionare se emite în baza cererii tip, prevăzută în anexa nr. 11.

(2) Eliberarea avizului pentru orarul de funcţionare se va elibera pe baza autorizaţiei de funcţionare sau, după caz, a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa:

a) autorizaţia de funcţionare sau, după caz, autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în copie;

b) dovada achitării tarifului pentru avizare.

Art.51. .(1) Avizul orarului de funcţionare se eliberează pentru fiecare structură de vânzare deţinută decomerciant.

(2) Tariful de avizare este de 100 lei.

Art.52. (1) Avizul orarului de funcţionare se afişează, în copie, la loc vizibil, la fiecare punct de lucru.

(2) Comerciantul este obligat să respecte orarul avizat şi afişat.

(3) Se interzice prezenţa clienţilor în interiorul spaţiilor comerciale mai mult 30 de minute după terminarea programului.

(4) La solicitarea organelor de control orarul de funcţionare se poate limita, după anunţarea prealabilă a comerciantului.

Art.53. În cazul unităţilor plasate în incinta unor centre comerciale, orarul este stabilit de către administratorul centrului comercial, în condiţiile prezentului regulament.

Art.54.În cazul în care orarul avizat solicitat permite organizarea unor evenimente (nunţi, botezuri etc.) comerciantul va afişa la intrarea principală a punctului de lucru un anunţ cu specificaţia “REZERVAT”

. Art.55. Avizul pentru orarul de funcţionare se vizează anual până la data 30 aprilie. Tariful pentru vizare anuală este de 50 lei.

Art.56.(1) Solicitanţii autorizaţiei de funcţionare, autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sau ai avizului pentru orarul de funcţionare au obligaţia de a depune dosarul pentru autorizare/avizare în termen de 90 de zile de la data deschiderii punctului de lucru, dovedit în condiţiile legii.

(2)Avizul orarului de funcţionare va fi eliberat, la cererea persoanei fizice sau juridice, în termen de 30 de zile de la solicitare, de către Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 60 alin. (2).

Art.57. (1) La cererea pentru vizarea autorizaţiilor de funcţionare/alimentaţie publică sau, după caz, a avizelor pentru orarele de funcţionare se vor anexa următoarele documente:

– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Serviciul Venituri din cadrul Primăriei comunei Livada, care să ateste îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, la data solicitării vizei;

– Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului, în copie certificată, valabil la data aplicării vizei, pentru activitatea de alimentaţie publică;

– dovada valabilităţii tuturor autorizaţiilor deţinute (sanitară, sanitar-veterinară, de mediu, PSI şi altele, după caz);

– dovada achitării taxei/tarifului de vizare.

(2) Nevizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/autorizaţiei de funcţionare sau avizului orarului de funcţionare pe o perioadă mai mare de 2 ani atrage după sine anularea din oficiu a autorizaţiei/avizului respectiv.

Art.58 (1)În cazul înfiinţării unei societăţi noi sau la deschiderea unui nou punct de lucru, la depunerea dosarului de autorizare/avizare, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice interesate vor achita diferenţa taxei/tarifului de autorizare/avizare aferentă/aferent lunilor rămase până la sfârşitul anului, care va include şi luna în care s-a deschis punctual de lucru.

(2) În cazul anulării autorizaţiei/avizului, tariful/taxa de vizare se achită fracţionat pentru perioada din an în care persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familial şi persoanele juridice şi-au desfăşurat activitatea, care va include şi luna în care s-a realizat radierea la Oficiul Registrului Comerţului. În cazul în care titularul autorizaţiei de funcţionare/alimentaţie public sau, după caz, a avizului pentru orarul de funcţionare a achitat integral tariful/taxa pentru viza anuală, în baza cererii de restituire şi a dispoziţiei de anulare a autorizaţiei, comunei Livada, prin Serviciul Venituri, va realiza restituirea sau, după caz, compensarea sumei încasate suplimentar.

Cap.6. SANCŢIUNI

Art.59.Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.250 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin.(2), art.5, art.11, art. 29, art. 30, art. 38 lit. c şi e, art. 45 alin.(3), art.46, art.55 şi art.56 precum şi pentru neconcordanţe între declaraţia de protecţie fonică sau activitatea declarată şi situaţia constatată în cazul controlului;

b) cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei, pentru neconcordanţe între Acordul din anexa nr.2 la prezentul Regulament şi situaţia existentă, precum şi pentru nerespectarea dispoziţiilor art.13, art. 16, art.18, art. 38 lit. a, b şi d, art.52 şi art.54.

Art.60 Încălcarea de maxim trei ori într-un an calendaristic a prevederilor prezentului Regulament se sancţionează cu anularea din oficiu a autorizaţiei de funcţionare sau de alimentaţie publică, precum şi a avizului orarului de funcţionare respectiv.

Art.61.Contravenţiile se constată şi se aplică de către agenţii constatatori, împuterniciţi ai primarului, de funcţionarii cu atribuţii de control din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Livada.

Art.62.Dacă organul de control constată că una din condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, va sesiza din oficiu instituţiile competente pentru a lua măsurile legale.

Art.63. (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normati la caseria Primăriei comunei Livada.

(2)Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

(3) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie precum şi a măsurilor dispuse, se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, de la data comunicării acestuia, care se depune la Judecătoria Arad.

(3) Modelul procesului-verbal de contraventie este cel aprobat prin anexa nr

Art.64.Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.65.Amenzile se achită la caseria Primăriei comunei Livada sau în contul Comunei Livada , RO26TREZ02121A350102XXXX, CUI : 3519542 deschis la Trezoreria Mun. Arad .

Cap.7.DISPOZIŢII FINALE

Art.66.Autorizaţiile şi avizele vor fi considerate vizate anual numai la achitarea integrală a sumei datorate pentru vizarea acestora.

Art.67. Autorizaţiile de funcţionare/alimentaţie publică sau, după caz, avizele pentru orarul de funcţionare emise în temeiul Hotărârii Consiliului Local rămân valabile pe perioadele pentru care au fost emise.

Art.68. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.69.Formularele tipizate, aprobate conform anexelor 1-13, fac parte integrantă din prezentul regulament. Formularele de cereri, acorduri, avize şi autorizaţii se pun la dispoziţia solicitantului gratuit.

Inițiator de proiect S E C R E T A R

Șerb Militon

Anexa nr.1 a Regulamentului aprobat prin

Hotărârea nr _____ / 2016 a Consiliului Local

al com. Livada

CERERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC

în vederea desfăşurării activităţilor comerciale în zone publice Societatea comercială/persoană fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială, sub denumirea

____________________________________________________________________________________ înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________, reprezentată prin ______________ în calitate de_____________________________________________________________ cu sediul în judeţul_________________________, localitatea_________________________________, strada _____________________________________ , nr.______ bl ______, sc. _____ ap. ______ telefon _____________ email ___________________ posesor al C.I./B.I. nr.______ serie _____________ eliberat de ________________________________________________

Vă rog să-mi aprobaţi eliberarea ACORDULUI pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în zone publice în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Livada nr. _______din _____________ pentru următoarea structură : amplasată în _______________________ strada _________________ nr.__________ în vederea desfăşurării activităţii:__________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Anexez următoarele acte : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Data _________________________ Semnătura________________________

Domnului Primar al comunei Livada

România

Județul Arad

Primăria com. Livada

Anexa nr.2 a Regulamentului aprobat prin

Hotărârea nr_____ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

A C O R D

Nr._________ din ___________________

Urmare cererii adresate de ________________________________________________ având C.N.P. _______________________________/ C.U.I. ___________________________ cu sediul / domiciliul în judeţul___________________________ localitatea__________________________ strada__________________________________________ nr._____ bloc _______ sc. ______ ap._______, reprezentat prin _________________________________________________ în calitate de ________________________________________________________________.

În conformitate cu Hotărârea nr._______ din 2016 a Consiliului Local al comunei Livada, republicată, emitem următorul accord

SE AVIZEAZĂ

Amplasarea : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Pentru desfăşurarea activităţii de:__________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

În următoarele condiţii___________________________________________________________ : ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Pe terenul situat în com. Livada , str. _______________________________________________ _________________________________nr.____________

Ocuparea domeniului public se realizează din data de ___________________________ până în data de ____________________________.

Nerespectarea prezentului acord se sancţionează potrivit prevederilor Hotărârii nr. _______/_________, a Consiliului Local al comunei Livada

Primar

Anexa nr.3 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr __________ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

C E R E R E

pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare

Societatea comercială /persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială, sub denumire………………………………………………………………………………………………

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. sau autorizată conform Legii nr. 300/2004 cu nr………………………………………………………………….. având sediul în localitatea……………………………………str…………………………………………………. Nr………, bl……… sc. ………, ap………, tel. ……………… reprezentată prin………………………………………. in calitate de ……………………..domiciliat in localitatea………………………………… str………………… nr………, bl………,sc………., ap……… tel………………………, posesor al codului numeric personal………………………………………………………..

Vă rog să aprobaţi eliberarea AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Livada nr._______ /_______ , pentru următoarea structură proprie de vânzare: ………………………………………………………………………………………… situată în com. Livada ,str. ………………………………………. nr. …………….. ap. …….. pentru activitatea de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data …………………………………… Semnătura (ştampila) …………………….

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI LIVADA

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA Anexa nr.4 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr_____ / .2016 a Consiliului Local al

SERIA………. NR………… com. Livada

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE- cotor

Nr………. din …………

Se autorizează……………….…..……………………………………….………..…, (denumirea firmei) avand forma de organizare ……………….………………………………………..………….. (societate comercială persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială)cu sediul în judeţul ……………………, localitatea ………………..……….,strada…………………………….., nr……, Bl…………, Sc…….., ap. ……. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ……………. din data …………….. , CUI………………….Structura de vânzare este situată în judeţul Arad communa Livada , strada ………….…………………, nr………………….., Ap…………..

Autorizaţia de funcţionare este valabilă pentrua ctivităţile: ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRIMAR SECRETAR

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

SERIA………. NR…………

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE

Nr………. din …………

Se autorizează…………………………………………………………………………………………………….…..…………..………, avand forma de organizare (denumirea firmei) ……………….……………………………………………………………………… (societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială) cu sediul în judeţul ……….…………………, localitatea …………..……….………………., strada……………………………………………………………….., nr……, Bl…………, Sc…….., Ap. ……. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ……………. Din data ……………… , CUI ……………………………… Structura de vânzare este situată în judeţul Arad, comuna Livada, strada………….……………….., nr…………, Ap. …….…

Autorizaţia de funcţionare este valabilă pentru activităţile: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRIMAR SECRETAR

Anexa nr.5 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr________ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

DECLARAŢIE

pe proprie răspundere privind tipul activităţii desfăşurate

Subsemnatul……………………………………………………………………………. cetăţean …………………… posesor al B.I.(C.I.), seria …… nr. …………… eliberat(ă) de ………………….., CNP ………………………………/ paşaport nr……………………………………, eliberat de ……………………………………., permis de şedere nr. ……………………………………. în calitate de………………………………………………, al …………………………………………………………………………………..titular, administrator, director, patron denumirea firmei cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea ……………………., str. …………………… nr. ………….., bl. ….,sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………………., telefon ………../……………….., fax…………../………….., e-mail ………………………..,declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că societatea ……………………………..……………………………. desfăşoară activitatea de:

 • service auto

 • pălătorie auto

 • tinichigerie auto

 • sex-shop

 • comerţ cu ridicata

 • comerţ cu amănuntul de alt tip decât sex-shop

 • prestări servicii de alt tip decât cele enumerate mai sus

In cazul modificării activităţii desfăşurate mă oblig să anunţ modificarea apărută în obiectul de activitate al societăţii.

Data

………………………………….. Nume şi prenume

……..………………………………………

Semnătura și ștampila

……………………………………………

Anexa nr.6 a Regulamentuluiaprobat

prin Hotărârea nr__________ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

CERERE

pentru realizare acces la spălătoria auto/service auto

Societatea comercială/persoană fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familiala ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________, CUI ______________________ avand calitatea de _____________________________________________________ cu sediul în judeţul __________________, localitatea _______________________ strada _____________________________________ nr.______ bl ______ sc. _____ ap. ______ telefon _____________ email ___________________ posesor al C.I./B.I. nr.______ serie_____________ eliberat de ________________________________________________

Vă rog să-mi aprobaţi eliberarea AVIZULUI pentru realizare acces la spălătoria auto/service auto în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Livada nr._________/__________ pentru punctul de lucru situat in: LIVADA , Str. ___________________________, nr._______ în vederea desfăşurării activităţii spălătorie auto/service auto.

Anexez următoarele acte :

a. acordul vecinilor limitrofi, exprimat în formă autentică;

b. dovada titlului asupra imobilului.

Data _________________________

Semnătura________________________

Domnului Primar al comunei Livada

ROMANIA JUDEŢUL ARAD

Primăria com.

Livada

Anexa nr.7 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr______ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

A V I Z

Nr._________ din ___________________

Urmare cererii adresate de _______________________________________________ avand C.N.P._____________________________________, C.U.I. ______________________ cu sediul / domiciliul în judeţul ______________ localitatea ___________________________strada ______________________________ nr._____ bloc _______ sc. ______ ap._______,reprezentat prin _________________________________ in calitate de_______________________________________________________________. În conformitate cu Hotărârea nr. ________/____________ a Consiliului Local al comunei Livada, republicată, emitem următorul

A V I Z

pentru realizare acces la spălătoria auto/service auto la punctul de lucru situat in com. Livada Str. ________________________________________________, nr.___________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ OBSERVAŢII : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

PRIMAR

Anexa nr.8 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr _______/ .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

C E R E R E

pentru eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie public

Societatea comercială/persoană fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială sub denumirea ………………………………………………………………………………………….. înmatriculatăla Registrul Comerţului cu nr. …………………………………………avand sediul in localitatea …………………………………… str………………………………….nr………, bl. ………, sc. ……….., ap………, tel. ……………………….. reprezentată prin………………………………………………………………………………………… in calitate de………………………………………. domiciliat in localitatea ………………………………… str…………………………………….. nr………, bl………, sc………., ap……… tel………………………, posesor al codului numeric personal……………………………………………………………………

Vă rog să aprobaţi eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al com. Livada nr. ……… din data de …………………….., pentru punctele de lucru situate in:

– Livada, str. ………………………………………………………. nr. ……… ap. ……..

-Livada , str. ………………………………………. nr. ……… ap. ……..

-Livada, str. ………………………………………. nr. ………, ……..ap. ……..

pentru ativităţile: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Data ………………… Semnătura (ştampila) ……………………

Domnului Primar al comunei Livada

Anexa nr.9 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr________ / 2016 a Consiliului Local al

com. Livada

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

SERIA………. NR…………

AUTORIZAŢIE privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – cotor

Nr………. din …………

Se autorizează…………………….…..……, (denumirea firmei) avand forma de organizare ……………….…………………..……………………………… (societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială )cu sediul în judeţul ………………, localitatea ……………., strada…………………………….., nr……, Bl…………,Sc…….., Ap. ……. înmatriculată la Oficiul RegistruluiComerţului cu nr. ……………. din data …………….. CUI……………………………………….. Structurile de alimentaţie publică sunt situate în judeţul Arad comuna Livada :

– strada………….……………………….., nr…………, Ap. ………

– strada………….……………………….., nr…………, Ap. ………

– strada………….……………………….., nr…………, Ap. ………

Autorizaţia de funcţionare este valabilă pentru activităţile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

PRIMAR SECRETAR

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

SERIA………. NR…………

AUTORIZAŢIE

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Nr………. din …………

Se autorizează……………….…..……….………, având forma de organizare (denumirea firmei) ……………….…………………………………………….… cu sediul in judeţul ………………(societate comercială, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială )localitatea …………………., strada…………………………….., nr……, Bl…………,Sc…….., Ap. ……. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ……………. dindata …………….. CUI …………………………………Structurile de alimentaţie publică sunt situate în judeţul Arad comuna Livada:

– strada………….……………………….., nr…………, Ap. ….

– strada………….……………………….., nr…………, Ap. ….

– strada………….……………………….., nr…………, Ap…..

Autorizaţia de funcţionare este valabilă pentru activităţile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

PRIMAR SECRETAR

Anexa nr.10 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr_______ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

DECLARAŢIE

pe proprie răspundere privind tipul activităţii de alimentaţie publică desfăşurate

Subsemnatul ……………………………………………………. cetăţean …………………… posesor al B.I.(C.I.), seria …… nr. …………………… eliberat(ă) de ……………………., CNP ……………………………paşaport nr. …………………………., eliberat de ……………………………, permis de şedere nr………………. in calitate de ……………………………………., al……………………………………………………….. titular, administrator, director, patron denumirea firmeicu domiciliul/reşedinţa în: localitatea ………………………..,str…………………………………………………. nr. ………….., bl. ………….., sc. …….., et. …., ap. …….., judeţul/sectorul…………………….,telefon………../……………….., fax…………../………….., email……………………….., declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că societatea ………………………………………. ……………………..desfăşoară activitatea de:

 • discotecă

 • club de noapte

 • restaurant

 • bar

 • fast food

 • catering

 • cazinou

 • alte activităţi de alimentaţie publică

În cazul modificării activităţii desfăşurate mă oblig să anunţ modificarea apărută în obiectul de activitate al societăţii.

Data …………………………………… Nume şi prenume ………………………………….

Semnătura şi ştampila …………………………………

Anexa nr.11 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr______ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

C E R E R E

pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcţionare

Societatea comercială / persoana fizică autorizată/ întreprinderea individuală/întreprinderea familială/ sub denumirea……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….inmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ………………………., CUI………………………………………………… avand sediul in localitatea ……………………………………str………………………………………………………………….., nr………, bl. ………, sc. ……….., ap………, tel. …………,fax………………………………………….., reprezentată prin………………………………………………………………………………… in calitate de ………………………………………. Domiciliat in localitatea………………………………… str…………………………………….. nr………, bl………, sc………., ap……… tel………………………………………………, CNP ………………………………………..

Vă rog să aprobaţi eliberarea AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Livada nr. ____________/_________________, pentru următoarea structura de vânzare situată în com. Livada ,str. ………………………………………. nr. ……… ap. …….. pentru activitatea de …..………………………………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………pentru următorulORAR:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………

Semnătura (ştampila) …………………

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI LIVADA

Anexa nr.12 a Regulamentului aprobat

prin Hotărârea nr_______ / .2016 a Consiliului Local

al com. Livada

R O M A N I A JUDEŢUL ARAD

COMUNA LIVADA

PRIMĂRIA

A V I Z ORAR DE FUNCŢIONARE

Nr………. din …………………

La solicitarea adresată de……………………………………………………………… cu sediul in ……………………………. str. ……………………………………….. nr. ……….înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr. …………………… la data de …………………………, CUI ……………………………………………….

A V I Z Ă M

Orarul de funcţionare pentru structura de vânzare

Situată în comuna Livada , str. ………………………, nr. ……… , ap. …………………………. pentru anul ……………….

astfel:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Neafişarea şi nerespectarea orarului de funcţionare avizat constituie contravenţie şi se sancţionează conform actelor normative în vigoare.

P R I M A R SEF SERVICIU

Prezentul aviz a fost comunicat solicitantului la data de …………………… Taxa de eliberare a fost achitată cu chitanţa fiscală nr. ………………………. /………………………

AGENT ECONOMIC …………………

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe

raza comunei Livada jud. Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

– dl. Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului de autorizare a agenţilor economici pe raza comunei Livada jud. Arad , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support