Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Atașamente:


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEȚUL ARAD

AVIZAT

Secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

din data de____________________

privind aprobarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Consiliul Local al comunei Livada, județul Arad

Având în vedere :

– Adresa nr. 758/24.06.2016 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Referatul de specialitate

– Prevederile art. 62 alin. (1) din Lg. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 21 alin (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 1, anexa 1 şi 2 din H.G. nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitaăților, republicată

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Actul Adițional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 1.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 2.

Art. 3 Se aprobă Actul Adițional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 3.

Art. 4 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 4.

Art. 5 Se împuterniceşte dl. Bimbo Iosif reprezentant al comunei Livada, județul Arad, cetăţean român, născut la data  de 27 mai 1966 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în comuna Livada, sat Sînleani nr.58A, posesor al CI  seria AR , nr.467622, eliberat de SPCLEP Arad la data de 29.04.2010, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor, să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al comunei Livada documente care vizează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art. 6 Se împuterniceşte dl.Bimbo Iosif să voteze şi să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al comunei Livada Actul Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv, Actul Adițional la Statut şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

Art. 7 În situația în care reprezentantul Consiliului Local Livada, desemnat la art. 5, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului Local Livada în Adunarea Generală a Asociaţilor, vor fi reprezentate de către dl Ștef Dorin Marius cetăţean român, născut la data  de 3 noiembrie 1984 în Arad, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 42 , posesor al CI  seria AR nr. 626730 , eliberat de SPCLEP Arad la data de 11.07.2013, având funcția de viceprimar.

Art. 8 Se mandatează d-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI  seria AR, nr. 520790, eliberată de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituțiile publice abilitate.

Art. 9 În situația în care persoana împuternicită la art. 8, nu poate să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Statutului modificat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituțiile publice abilitate, președintele Asociației va mandata o altă persoană în acest scop.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică:

  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,
  • Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.

Inițiator proiect

Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support