Proiect de hotărâre privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEȚUL ARAD AVIZAT,

Secretar,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

din data de__________________

privind finanțarea Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad

Consiliul Local al comunei Livada, județul Arad

Având în vedere :

– Adresa nr.809/27.07.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Referatul de specialitate

– Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad nr.57/11.01.2016;

– prevederile art 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 8 alin. (3) lit. j din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă finanțarea pe bază de tarif a Serviciului de salubrizare al comunei Livada, județul Arad parte componentă a proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor, județul Arad”.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl.Ștef Dorin Marius.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Instituţiei Prefectului –Judeţul Arad.

Inițiator proiect

Bimbo Iosif