Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare

Formulare


Consiliul Local al municipiului/oraşului/comunei …………………………

HOTĂRÂREA NR……………

din data de……………………

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona________

Consiliul Local al municipiului/oraşului/comunei …………………………

Având în vedere :

– Adresa nr. ………./…………………. a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;

– Referatul nr. ……./………. al …………………….

– Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

– Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit a) pct. 14 din Legea. nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile art. 22 alin. 3) şi alin. 4) din Legea nr. 22/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările şi completările ulterioare

– Prevederile art. 6 alin. (1) lit e) lit. h) şi lit. i) şi art. 8 alin. (1) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea şi realizarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona________ , prin gestiune delegată.

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru organizarea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Arad, pentru activităţile de colectare şi transport a deşeurilor conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare în judeţul Arad conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Strategia de contractare a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă ca procedură de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă – pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Arad să se facă pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 7 Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrii şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, compusă din Caiet de sarcini si anexe la acesta inclusiv indicatorii de performanţă, Fişa de date a achiziţiei, Formulare, Model contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare- transport deşeuri municipale în judeţul Arad – zona ___, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se împuterniceşte d-na/dl. (primarul) …………………………………………………………………… reprezentant/ă a/al municipiului/oraşului/comunei ………………………., cetăţean român, născut/ă la data  de …………………………. în …………………….., judeţul …………………., domiciliat în ……………. nr. …… , posesor al CI/BI  seria ….., nr. ………., eliberat/ă de ……………… la data de …………, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad şi să semneze în numele şi pe seama Consiliul Local al municipiului/oraşului/comunei ……………………….. documente necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 9 În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local ………….., desemnat la art. 7, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele Consiliului Local ………. în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, vor fi reprezentate de către…………..cetăţean român, născut la data  de …………………………. în …………………….., judeţul …………………., domiciliat în ……………. nr. …… , posesor al CI/BI  seria ….., nr. ………., eliberat/ă de ……………… la data de …………, având funcţia de …………………………..

Art. 10 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Documentaţiile de atribuire aprobate prin prezenta hotărâre pot fi modificate pe parcursul derulării procedurilor de achiziţie, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv modificările necesare şi impuse de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/operatori economici interesaţi, după caz, urmare răspunsurilor la clarificările solicitate pe parcursul derulării procedurii.

Art. 12 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad,
  • Instituţia Prefectului –Judeţul Arad.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,       

………………………………… ………………………

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support