Anunț – concurs angajare inspector clasa I – grad superior – Compartimentul urbanism

ANUNT

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului urbanism

Primăria comunei Livada, jud.Arad cu sediul in: loc.Livada , nr.355, jud.Arad organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pe perioadă nedeterminată pentru functie publica de execuție vacantă:

Denumirea postului- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului urbanism

CONDIŢII GENERALE: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

CONDITII SPECIFICE de participare la concurs:

-nivelul studiilor: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-minim 9 ani

Cunoștințe operare PC – nivel mediu

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 13 martie 2017 ora 10 , la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad

Proba de interviu:- data de 15 martie 2017 , ora 10, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 28 februarie 2017, ora 15 la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS

a) formularul de înscriere

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Date contact: tel.:0257/381055 , email: primariacomuneilivada@yahoo.com

Primar,

Iosif Bimbo

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support