Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de crestere a copilului

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie (conform O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare)

Cerere tip

Acte de identitate ambii părinţi – copie;

Certificatul de naştere al copilului – copie;

Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (copie) – după caz;

Certificat de căsătorie –copie;

Ancheta socială efectuată de către Autoritatea Tutelară (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune anterior dosarului la registratura Primariei Livada ;

Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 24 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit (ANEXA 2);

Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;

Xerocopie după cererea înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum şi perioada solicitării – până la 2 ani , 2- 3 -7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);

Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare (solicitarea se face pentru 24 de luni anterior nașterii copilului, după data de 25 a lunii următoare nașterii copilului);

Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni anterior naşterii copilului (pentru părintele care nu realizează venituri salariale sau pentru persoana care realizează venituri din alte activităţi prevăzute de lege pentru copilul născut de la 01.03.2012;

Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

Xerocopie după certificatul de încadrare intr-un grad de handicap al copilului pentru care se solicită;

Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului;

Xerocopie după hotărârea de încredinţare a minorului către persoana solicitantă, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;

Dovada eliberată de către instituţiile din structurile militare în care să fie precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective (a realizat venituri din salarii, timp de 24 luni anterior datei naşterii copilului);

Adeverinţa eliberata de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că mama nu a beneficiat de concedii medicale (sarcină şi lehuzie), deoarece nu a lucrat şi nu a cotizat la Casa de Sănătate – în cazul în care dreptul se solicită de către tată;

Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la zi, fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data naşterii copilului – original;

Dovadă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea în una din următoarele situaţii:

a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;

c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută de Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2005 art.1 alin.1

Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie;

Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;

Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;

Copia contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii –original;

pentru af, pf si srl

Adeverinţă de la Administraţia Financiară (pe ultimele 12 sau 24 de luni anterioare naşterii copilului);

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii (după caz: Registrul Comerţului, Barou, Colegiul medicilor, etc;

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii depusa si la Administraţia Financiară ( sau copie după nr. de înregistrare );

Xerocopie după decizia sau deciziile de impunere din care sa rezulte veniturile pe ultimele 12 sau 24 de luni anterioare naşterii copilului;

IMPORTANT DE REŢINUT

LA PRELUAREA DOSARELOR ACTELE DIN DOSAR SE CERTIFICA CU ORIGINALUL;

PENTRU COPIII NĂSCUTI DIN DATA DE 01.03.2012 – ESTE OBLIGATORIU SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE CRESTERE COPIL (SOLICITARE DE 2 ANI – 3 ANI), DACĂ CONDIŢIILE DE ACORDARE SUNT ÎNDEPLINITE DE AMBII PĂRINŢI, DE CEL PUŢIN 1 LUNĂ ŞI DE CĂTRE CELĂLALT PĂRINTE. SOLICITAREA SE FACE CU CEL PUŢIN 30 DE ZILE ÎNAINTE DE INTRAREA EFECTIVĂ IN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL, PE BAZA DOSARULUI ŞI A ACTELOR NECESARE ÎNREGISTRATE LA PRIMARIA LIVADA.

IN CAZUL ÎN CARE CELĂLALT PARINTE NU SOLICITĂ INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL DE CEL PUŢIN O LUNĂ ARE OBLIGAŢIA DE A ANUNŢA IN SCRIS AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ARAD CU CEL PUŢIN 60 DE ZILE INAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP. DACĂ ACEST DREPT NU SE SOLICITĂ, CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE REDUC CU O LUNĂ.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support