Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat

Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original si xerocopie)
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala;
 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţa eliberata de compartimentul impozite si taxe , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate ;
 • Adeverinţă eliberata de Compartimentul Agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;
 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);
 • Talon autoturism  (original si xerocopie);
 • Orice altă dovadă de venit
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere