Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării alocaţiei de stat conform Legii. Nr. 61/1993 – republicată

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate  ambii părinţi – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original;
 • Certificatul de căsătorie – copie şi original;
 • Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

 • Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii şi CNP –ul titularului), pentru opţiunea de virare în cont bancar. Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad lucrează cu următoarele unităţi bancare: TRANSILVANIA, BRD, BCR, CEC, RAIFFEISEN, BANK POST, INTENSA SAN PAOLO, CREDIT EUROPE BANK, PIREUS BANK, PROCREDIT BANK, ALPHA BANK, ATE BANK,  
 • Xerocopie după hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;
 • Xerocopie după sentinţa de divorţ – definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere tip – (formular european – pentru copiii născuţi în afara ţării – ţările care fac parte din Uniunea Europeană);
 • Declaraţie notarială – din care să rezulte că nu au solicitat drepturi pentru noul născut  în altă ţara  – pentru ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană;
 • Declaraţie de întârziere (formular tip) – dacă dreptul se solicită după o perioadă mai mare de 3 luni de la naşterea copilului;
 • Declaraţia celuilalt părinte cu privire la acordul de a primii dreptul  părintele care solicită (formular tip) – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi sau nu locuiesc împreună;