Anunț – concurs ocupare post contractual vacant – șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

ANUNT CONCURS

Primăria comunei Livada, județul Arad cu sediul in: loc.Livada, str.-, nr.355, jud.Arad organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, actualizată si prevederile art.554 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, în cadrul instituţiei.

– Denumirea postului- Sef serviciu voluntar pentru situații de urgență, nivelul studiilor – medii(liceul), absolvite cu diplomă de bacalaureat – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: medii(liceul)absolvite cu diplomă de bacalaureat

– absolvent al cursului de formare profesională * Șef serviciu voluntar pentru situatii de urgență* – cu diploma de absolvire

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă :- data de 10 ianuarie 2020, ora 10, la sediul Primăriei com.Livada, jud.Arad

Proba de interviu:- Interviul se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 30 decembrie 2019 , ora 14, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

Date contact: Primăria comunei Livada, jud.Arad , tel.0257/381055

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice

b) copia actului de identitate

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) adeverinţa care atestă vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA:

1.Constituția României

2. Partea a 3 a titlul V si partea a 6 a titlul III din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

3.Legea nr.307/2006 , republicată, privind apărarea împotriva incendiilor

4. Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă

5.Ordin nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

6. Ordin nr.459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

7.Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

8. Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

9. Hotarârea de Guvern nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările si completările ulterioare

10. Ordonanța de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

11.Hotărârea de Guvern nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

12.Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

Date contact: Primăria comunei Livada, jud.Arad , tel.0257/381055

Primar,

Bimbo Iosif

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support