HCL 113 / 16.12.2010 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDEŢUL ARAD

HOTĂRÂREA NR. 113

Din data de 16 decembrie 2010

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale

 • Aprobat cu unanimitate de voturi

 • OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal

 • Pct 224 şi pct 290^1 al. 2 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 • Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

 • Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 , după cum urmează :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevăzută la art. 251 alin. 1 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clădiri în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1%

c) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1 %

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1 contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate . Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin 1 se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2008

d) cota prevăzută la art. 253 alin 6 Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare , se stabileşte la 10% în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2008 ( impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă , 2011)

e) cota prevăzută la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1% ) impozitul pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării)

f) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

g) cota prevăzută la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) , se stabileşte la 0,5 %

h) cota prevăzută la art. 267 alin 5 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

i) cota prevăzută la art. 267 alin 6 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

j) cotă prevăzută la art. 267 alin 8 ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor construcţiei inclusiv instalaţiile aferente

 1. cota prevăzută la art.267 alin. 9 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1%

 2. cota prevăzută la art. 267 alin 10 ( taxă prelungire CU sau autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire

 3. cota prevăzută la art. 267 alin 12 ( taxa pentru avizarea CU de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primarii sau de structurile de specialitate ) se stabileşte în sumă de 13 lei

n) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 se stabileşte la 3%

o) cota prevăzută la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestări artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileşte la 5%

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 255 alin 2 , art. 260 alin 2 şi art. 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileşte după cum urmează:

 1. în cazul impozitului pe clădiri , la 10%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 10%

 3. în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

A . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului pe clădiri la 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice prevăzute la art. 253 alin 1

 2. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2010, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea consiliului local Livada

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural ,potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 13. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Preşedinte de şedinţă

Preşedinte de şedinţă

Mănuilă Alexandru

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere pervederile Legii 571/2003 prevede că „Consiliile locale adoptă o hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxle locale pentru anul fiscal următor cât şi OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal consider necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe impozitele şi taxele locale pentru anul 2011.

Art. 292 din legea sus menţionată stipulează faptul că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei , sumele respective se indexează o dată la 3 ani , tinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare . Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin Hotărâre de Guvern .

În Monitorul Oficial al României nr. 633 din 24 septembrie 2009 a fost publicată HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu anul fiscal 2010, dat fiind faptul că în anul 2010 prin OUG nr. 59/2010 s-a modificat Codul fiscal suntem nevoiţi să adoptăm o nouă hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxele locale.

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, majorări efectuindu-se doar la impozitul pe teren în limita prevăzută de art. 287din Codul fiscal şi totodată instituindu-se doar taxele speciale ( taxe de urgentă) prevăzute în anexele 5-9.

PRIMAR

ŞERB MILITON

Anexa nr.2

Lista

Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale

în perioada 01.01.2005-30.11.2010

 

    1. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 45 din 30 septembrie 2004 cu privire la modificarea nr. 42/29 iulie 2004 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

    2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 72 din data de 12 octombrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006

    3. Hotârârea Consiliului local Livada nr. 3 din data de 12 ianuarie 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

    4. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

    5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

Anexa nr. 3

Lista

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 01.01.2004 – 09.11.2009

1. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 42 din 29 iulie 2004 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005.

2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 72 din data de 12 octombrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006

 1. Hotârârea Consiliului local Livada nr. 3 din data de 12 ianuarie 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

 2. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

 3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

Anexa 4

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor

De persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal

 1. DIAPOZIŢII GENERALE

De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice.

Înlesnirile care se pot acorda sunt :

 • scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren

 • reducerea impozitului pe clădire şi teren

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia

Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt:

 • persoanele cu handicap de gradul I şi II

 • persoanele nevăzătoare

 • persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj sau ajutor social şi alocaţie de sprijin

 1. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ

B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRADUL I SAU II ŞI NEVĂZĂTOARE

Pentru persoanele cu handicap de gradul I sau II şi nevăzătoare se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să deţină un certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap

 • să facă dovada că este înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap

 • venitul pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie

 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere , conform formularului tipizat Anexa nr. 4a.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin /carte de identitate a solicitantului

 • extras CF original , actualizat al imobilului

 • certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit)

 • declaraţie autentică că nu deţine alte proprietăţi

 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (acolo unde este cazul) sau o copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie (acolo unde este cazul) sau copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (pensie , ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii)

 • un dosar plic şi un dosar pentru încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară.

B2. PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ NUMAI DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ , ALOCAŢIE DE SPRIJIN, AJUTOR SOCIAL

Pentru persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj , alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădiri şi teren deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte

Reducerea se acordă în următoarele condiţii :

 • venitul pe membru din familie să fie sub salarul minim pe economie

 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Cerea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin sau carte de identitate a solicitantului

 • adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului

 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al membrilor din familie ( acolo unde este cazul)

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie ( pensie, ajutor social , ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin , alocaţie de stat pentru copii)

 • un dosar plic şi un dosar de încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară

 1. DISPOZIŢII FINALE

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei Fiscale .

Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt :

 • motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport

 • tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică

 • prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne

 • tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare

 • terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole

Nedreclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– d-l Bimbo Iosif- preşedinte

– d-l Mănuilă Alexandru- secretar

– d-na Florincuţa Alexandrina

– d-na Gyaraki Iboica Iuliana

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 proiect de hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Mănuilă Alexandru

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă Maier Elisabeta , referent în aparatul de specialitate al primarului , având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi copletările ulterioare , prevederile art. 287 din Lega nr. 571/2003, modificat prin Legea nr. 343/2006 unde se prevede că nivelul împozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual de consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. După caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin 4 şi 5 şi al art. 295 alin. 11 lit b-d, precum şi prevederile HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010; consider oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta

HCL nr. 57 / 26.04.2010 Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

HOTĂRÂREA NR. 57

din 26 aprilie 2010

Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum

în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

Consiliul local al comunei Livada , jud. Arad , având în vedere :

 • referatul de specialitate al inspectorului cu atribuţii de urbanism şi amenajarea teritoriului din care rezultă necesitatea adoptării unor reglemantări privind stabilirea modalităţilor de trecere a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în domeniul public al comunei Livada

 • prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamnetului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare

 • prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice şi realizarea străzilor în localităţile urbane

 • prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare

 • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare

În baza art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se stabilesc condiţiile necesare includerii în proprietatea publică a comunei Livada , judeţul Arad a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum , conform documentaţiilor de urbanism aprobate, după cum urmează:

 • drumul prevăzut în oferta de donaţie va respecta condiţiile impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate şi se va executa în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada , iar lucrările autorizate se vor recepţiona confrom Hotărârii de Guvern nr. 273/1994

 • se va prezenta extrasul de carte funciară în care să fie înscris drumul propus a se trece în domeniul public al comunei Livada şi documentaţia cadastrală aferentă, întocmită cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate

 • se va întocmi procesul verbal de trasare conform prevederilor legislative in vigoare, a drumului propus, conform documentaţiilor cadastrale avizate

Art.2 Consiliul local Livada, prin hotărâre va accepta ofertele de donaţie pentru terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, în momentul în care 80% din locuinţele prevăzute în documentaţiiile urbanistice aprobate şi preconizate a se executa, vor fi realizate.

Art.3 Actele de donaţie se vor încheia în forma autentică.

Art.4 Terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, care urmează a se trece în domeniul public al comunei Livada sunt împărţite in două categorii: categoria III şi categoria IV

Art.5 Condiţiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt:

 • străzi de categoria a III a – colectoare, cu doua benzi de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,5 m şi lăţimea benzii carosabile de 6-7 m

 • străzi de categoria a IV a – de folosinţă locală, daca nu sunt străzi înfundate , cu o banda de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,50 m şi lăţimea carosabilă de 3-3,50 m. Aceste străzi vor fi prevăzute cu platforme de incrucişare şi bucle de întoarcere, vor avea un trotuar de minim 1 m lăţime. Se va interzice traficul mijloacelor de transport în comun.

Execuţia străzilor se va face în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada, iar recepţia lucrărilor conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.273/1994.

Preşedinte de şedinţă 

Onuţ-Petrişor Petcuţ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

HCL NR.76/12.10.2005 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

 

HOTÃRÂREA NR. 76

Din 12 octombrie 2005

 

Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • ART. 26 din OUG nr. 45/2003 cu privire la finantele publice locale

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor motodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • O.G. nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

– HGR nr.797/10.08.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeazã anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006;

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptã prezenta :

 

 

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 . Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006 , dupã cum urmeazã :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anii 2006 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevãzutã la art. 251 alin. 2 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0.1%

 

 

c) cota prevãzutã la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioarese stabileste la 1% în situatia în care ultima reevaluare s-a efectuat dupã data de 01.01.2003 ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor juridice).

În aceeasi situatie se regãsesc si contribuabilii care au dobândit clãdiri si constructii speciale dupã data de 01.01.2003.

Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin. 1 contribabilii vor depune la Serviciul Impozite si taxe locale al primãriei comunei Livada o cerere în acest sens , însotitã de documentele justificative ale reevaluãrii efectuate . Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin 1 se considerã reevaluate clãdirile si constructiile speciale numai în situatia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu exceptia celor dobândite dupã data de 01.01.2003

d) cota prevãzutã la art. 253 alin 6 Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioare , se stabileste la 10% în situatia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare dupã data de 01.01.2003 ( impozitul pe clãdiri în cazul persoanelor juridice care detin clãdiri si constructii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintã , 2006)

e) cota prevãzutã la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileste la 1% ) impozitul pe clãdiri în cazul clãdirilor a cãror valoare a fost recuperatã integral pe calea amortizãrii)

f) cota prevãzutã la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamã si publicitate), se stabileste la 3%

g) cota prevãzutã la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru clãdiri care urmeazã a fi folosite ca locuinte sau anexe la locuinte ) , se stabileste la 0,5 %

 1. cota prevãzutã la art. 267 alin 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea de autorizatie pentru constructiile – organizare de santier ) se stabileste la 3%

 2. cota prevãzutã la art.267 alin. 9 ( taxã pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partialã sau totalã a constructiilor si amenajãrilor ) se stabileste la 2%

 3. cota prevãzutã la art. 267 alin. 8 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice altã constructie decât cele prevãzute la art. 267 Cod fiscal) se stabileste la 1%

 4. cota prevãzutã la art. 267 alin 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , partialã sau totalã a constructiilor ) se stabileste la 0,1%

 5. cota prevãzutã la art. 267 alin 10 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxã pentru prelungirea certificatului de urbanism , autorizatiilor de construire ) se stabileste la 30%

 6. cota prevãzutã la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestãri artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestãri artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileste la 5%

 

 

Art. 2 . Bonificatia prevãzutã la art 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileste dupã cum urmeazã:

 1. în cazul impozitului pe clãdiri , la 5%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 5%

 

 

Art. 3.:

A . Majorarea anualã prevãzutã la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupã cum urmeazã :

 1. în cazul impozitului pe clãdiri :

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat , din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale cu instalatii de apã, canalizare, electrice , încãlzire la : 10%

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat, din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale , fãrã instalatii de apã , canalizare, electrice , încãlzire la : 0%

 1. în cazul impozitului pe teren 0%

 2. în cazul taxei pe teren 0%;

 3. în cazul taxei asupra mijloacelor de transport

 • pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanicã : 20%

 • pentru autovehicule de transport de marfã cu masã totalã maximã autorizatã de peste 12 tone 0%

 • pentru remorci , semiremorci, rulote 20%

 1. în cazul taxelor pentru eliberarea :

e.1. certificatului de urbanism , la 0%

e.2. autorizatiei de construire ,la 0%

e.3. autorizatie de foraje si excavãri , la 0%

e.4. autorizatie de desfiintare , la 0%

e.5. autorizatie privind lucrãrile de racorduri si bransamente 0%

e.6. avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 0%

e.7. certificatul de nomenclaturã stradalã 0%

e.8. autorizatiei de functionare pentru activitãti lucrative si vizã anualã 0%

e.9. autorizatiei sanitare de functionare , la 0%

e.10. certificatului de producãtor si pentru viza trimestrialã a acestuia . la 0%

 1. în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate , la 20%

f1) pentru afisaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã la 20%

f2) în cazul oricãrui panou, afisaj sau structurã de afisaj pentru reclamã si publicitate la 0%

 1. în cazul impozitului pe spectacole , la 0%

 2. în cazul altor taxe locale, la 0%

-B . În cazul impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anualã prevãzutã la alin. 1 este inclusã în nivelurile acestora prevãzute în anexa nr. 1

 

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clãdiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum si a impozitului pe teren , pentru anul 2006, se mentine delimitarea zonelor aprobatã prin Hotãrârea consiliului local Livada

 

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevãzut în anexa nr. 2

 

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cãrora s-au acordat facilitãti fiscale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevãzutã în anexa nr. 3

 

Art. 7 . Se aprobã procedura de acordare a facilitãtilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevãzute la art 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

 

Art. 8. Se aprobã procedura de acordare a reducerii impozitului pe clãdiri în cazul persoanelor fizice , în conditiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 5

 

 

Art. 9 Se aprobã cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxã pentru vehicule lente , taxã pãsunat , taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice si persoanele juridice ,potrivit anexei nr. 6

 

Art. 10. Anexele 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art. 11. a) Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judetului Arad în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publicã prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunostinta publicã se face prin afisare la sediul autoritãtilor administratiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

 

 

Presedinte de sedintã

Gheorghe Urzicaru Contrasemneazã

Secretar

Mariana Eliza Otlãcan

HCL NR.4/26.01.2006 (modif.HCL76/2005 privind impozitele si taxele locale)

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

HOTÃRÂREA NR.4

Din data de 26 ianuarie 2006

 

Cu privire la modificarea Hotãrârii nr. 76/12 octomnbrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

– prevederile tilului VIII art. 1 pct. 5 din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administraþiei publice locale

 

 

HOTÃRÃSTE:

 

 

Art.1 Se modificã anexa nr. 1 art.268 alin.6 a Hotãrarii nr. 76/12 octombrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotarare .

 

 

Presedinte de sedintã

Avram Rovim

Contrasemneazã

Secretar,

Mariana Eliza Otlãcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support