Anunţ angajare – bibliotecar

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de 5 mai 2015 ora 10, la sediul Primăriei comunei Livada , comuna Livada nr.355, jud.Arad

 • Interviul în data de 7 mai 2015 ora 10 la sediul Primăriei comunei Livada din com.Livada nr.355, jud.Arad

Condiţii generale de participare la concurs :

 • Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • Cunoaşte limba română , scris şi vorbit
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale şi anume 21 de ani
 • Are capacitate deplină de exerciţiu
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 • Îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incomptibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii de specialitate( biblioteconomie) sau absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat , cu obligaţia de a urma într-o perioadă de maxim 2(doi) ani una din formele de pregătire profesională prevăzută de lege

 • Cunoştinţe de utilizare calculator nivel mediu

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011:

 • Cerere de înscriere la concurs

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate

 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate

 • Curriculum vitae

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine , în clar,numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele pentru care s-au solicitat copii vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 27 aprilie 2015 ora 15, inclusiv, la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Livada, jud.Arad şi la numărul de telefon 0257381055.

Primar,

Şerb Militon

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

BIBLIOGRAFIE

Privind ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de bibliotecar, grad debutant, nivelul studiilor medii

 1. Legea nr.334/2002, privind bibliotecile, actualizată

 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 3. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, pag.5-7,12-13,18-57, tipografia Bibliotecii Naţionale – Bucureşti 1993

 4. Ordinul Ministerului Culturii nr.2062/2000 pentru aprovbarea Normelor Metodologice privind evidenţa , gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice

Primar,

Şerb Militon

Comunicare APIA

Pentru a vizualiza documentul (in format PDF), va rugam sa faceti click aici

Convocator sedinta C.L. pentru joi, 1 august 2013, 16.00

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la convocarea  în şedinţă  ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 1 august 2013 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi  a
statului de funcţii a Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad,
– iniţiator de proiect primarul comunei

2. Proiect de hotărâre  cu privire la la revocarea Hotărârii nr. 54/21
iulie 2006 cu privire la darea în folosinţă a terenului înscris în CF
nr. 130-Livada nr. top 136/66/1/1/3 – iniţiator de proiect primarul
comunei

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea soluţiei urbanistice a
documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL”Ansamblu Rezidenţial Sînleani
Locuinţe Unifamiliale P+1E”  localitatea Livada, conform proiectului
nr. 1/2013- iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre  privind propunerea de însuşirea soluţiei
urbanistice a documentaţiei de urbanism  PUZ şi RUL”Pentru realizarea
unei zone de industrie nepoluantă şi depozitare” comuna Livada, sat
Sînleani conform proiectului nr. 39 /2012- iniţiator de proiect
primarul comunei.

5. Diverse

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

 


 

Descarcati AICI proiectele de hotarari. (Arhiva zip)

TABEL NOMINAL CU PUNCTAJUL STABILIT PERSOANELOR CARE AU DEPUS CERERE PT. ATRIBUIRE DE TEREN CF.LEGII NR.15/2003

Nr.

Crt.

Nume şi prenume

Adresă

Punctaj

1

RESIGA DANIEL

Sinleani nr.164

103

2

FĂRĂU OTINIEL DANIEL

Sînleani nr.348A

103

3

SUCIU ANCUŢA MARIA

Livada nr.117

103

4

COMAN ANA MARIA

Livada nr.263

102

5

POPESCU LOREDANA MANUELA

Sînleani nr.66A

102

6

RUS ADALIN SORIN

Sînleani nr.103

99

7

MAFTIOR ANCUTA

Livada nr.219

92

8

STICIA OVIDIU CIPRIAN

Livada nr.147

91

9

MOT SANUTA FLORENTINA

Livada nr.92

90

10

ROGOJAN SAMUEL

Sinleani nr.288

90

11

TÎNA ANDREIA

Sînleani nr.268

88

12

CUMPĂTĂ ANDREI

Livada nr.44

88

13

HITICAS PETRICA

Sinleani nr.35

88

14

ARDELEAN ROBERTO CRISTIAN

Livada nr.133

87

15

VOIMEREŞTEAN NICOLAE

Livada nr.340

87

16

POP CORINA GINA

Livada nr.24

84

17

GIURGIU MARIN IOAN

Sinleani nr.281

81

18

ZOPOTA DANA CORINA

Livada nr.189

79

19

TUDUR ANDREI IONEL

Sînleani nr.85

76

20

BELEIU COSETA MARIA

Sînleani nr.38a

76

21

DUNCA DĂNUŢ

Sînleani nr.157

75

22

ŢEPELE DAN

Sînleani nr.76

75

23

MUNTEANU IOAN

Sînleani nr.85C

73

24

GLIGOR NADIA COSMINA

Livada nr.127

69

25

RADU VIORICA

Livada nr.317

62

26

STENGER MELITTA ADRIANA

Livada nr.164

61

27

PETRUSE IONEL PETRU

Livada nr.46

61

28

MOCAN NICOLETA FLORENTINA

Livada nr.190B

61

29

CÂMPEAN BIANCA RAMONA

Livada nr.113A

58

30

POPA LUCIAN RAMSES

Livada nr.231

58

31

TĂRŞAN LAURA MARIA

Livada nr.107a

58

32

BANDA TIBERIU NICOLAE

Livada nr.78

57

33

NAROS DANIELA

Sînleani nr.160

57

34

FANDEL ADRIANA

Livada nr.236

55

35

DUMITRU GHEORGHE FLORIN

Livada nr.129

55

36

TAŞCA PETRU OVIDIU

Livada nr.195

55

37

APOPI FLORIN

Livada nr.82

55

38

HAICU MONICA MIHAELA

Livada nr.141

55

39

POPA RADU STEFAN

Livada nr.234

55

40

MALINA CLAUDIA RAMONA

Livada nr.192

51

41

PÂRTAN COSMIN

Sînleani nr.30

51

42

HĂRDĂUŢ NAOMI

Livada nr.332

51

43

DRĂGOIU FLAVIUS CLAUDIU

Livada nr.124

51

44

BRUŢIU CRISTIAN ALIN

Sînleani nr.233

51

45

DUNCA DANIELA FLORICA

Sanleani 157

50

46

GIURGIU TEODOR ADRIAN

Sînleani nr.281

46

47

FUSZ OLIVER

Sînleani nr.129

46

48

PAŞCA CRISTIAN DANIEL

Livada nr.55A

33

49

DOBRA DANIELA ELENA

Livada nr.135

32

50

MORCAN GHEORGHE ADRIAN

Livada nr.31A

31

51

HORGA CLAUDIU DANIEL

Sînleani nr.194

31

52

ABRUDAN MARIANA

Sînleani nr.211

31

53

PAŞCA CARMEN OTILIA

Sînleani nr.155B

31

54

DUMITRESCU FLORIN

Sinleani nr.233

31

55

GLIGOR ADINA

Livada nr.53

31

56

CÎNDEA SERGIU

Livada nr.299

31

57

AVRAM MIRELA BIANCA

Livada nr.167

31

58

BODEA CRISTIAN IOAN

Livada nr.309

31

59

LUP ELENA LOREDANA

Livada nr.221

31

60

BĂLAŞ MARIUS

Sînleani nr.185

31

61

CREŢ ANDREIA TEODORA

Livada nr.218A

31

62

KOVACS ANITA

Sînleani nr.4

31

63

ISPAS DAN SEBASTIAN

Livada nr.219A

31

64

MALIK NORBERT IOSIF

Sînleani nr.101

31

65

DANCIU IOAN CRISTIAN

Sînleani nr.170

31

66

STANC CRISTINA

Sînleani nr.91

31

67

MIHAI CIPRIAN DANIEL

Sînleani nr.160B

31

68

ORDEAN CRISTINA

Livada nr.311

31

69

LUP GABRIELA MONA

Livada nr.221

31

70

LUP PAULINA COSMINA

Livada nr.221

31

71

GLIGOR NARCIS

Livada nr.53

31

72

POPA IOANA FLORINA

Livada nr.223

31

73

MAURER SIMONA

Sînleani nr.20

31

74

MIHAI ILIE RELU

Livada nr.209

29

75

MATIŞ ADRIAN

Livada nr.164

28

76

APOSTOL PETER

Sînleani nr.64

28

77

BUZILĂ CIPRIAN MARCEL

Livada nr.306

28

78

AVRAM SORIN IONEL

Livada nr.200

28

79

STOICA EDUARD

Sînleani nr.179

28

80

IVAN ALEXANDRU

Sînleani nr.180

28

81

POPA MONICA

Livada nr.332

28

82

DOBRA PETRU

Livada nr.135

28

83

PANTEA LIVIU CRISTIAN

Sînleani nr.27

28

84

BALA IONUŢ DANIEL

Sînleani nr.240

28

85

BALA SAMUEL OVIDIU

Sînleani nr.196

28

86

ISAI COSTEL

Sînleani nr.198B

28

87

RUJA RALUCA ROXANA

Sînleani nr.21

28

88

PLEŞA ADINA

Sînleani nr.167

28

89

NAGY LOREDANA STEFANIA

Livada nr.241A

28

90

DOICA PAVEL GHEORGHE

Sînleani nr.236

28

91

BRÎNDUŞ MELINDA ALEXANDRA

Livada nr.129

28

92

DUNCA GHEORGHE

Sînleani nr.157

28

93

VÎRCIU ADRIANA CODRUŢA

Sînleani nr.112

28

94

MATEI MARIA GHEORGHINA

Livada nr.240

28

95

ISAI DORA LAVINIA

Sînleani nr.198B

28

96

ZIMMERMANN ANDREIA

Sînleani nr.246

28

97

LENGHEL VASILE MARIUS

Sînleani nr.29

28

98

TINA EMANUEL

Sînleani nr.285

28

99

PĂIUŞAN IONEL

Livada nr.92

28

100

GAL ROBERT

Sînleani nr.84A

28

101

SIMON LOREDANA

Sînleani nr.219

28

102

DĂRAB BOGDAN IOAN

Livada nr.99

28

103

NICOLA ANDREIA RALUCA

Livada nr.174

28

104

BLIDAR CLAUDIA RODICA

Livada nr.291

28

105

TOMUTA FLAVIUS FLORIN

Livada nr.11

28

106

TOMUTA ROMULUS COSMIN

Livada nr.11

28

107

MARINESCU ANCUŢA ROXANA

Sînleani nr.64

28

108

BELEIU IOSIF ANDREI

Sînleni nr.38a

28

109

RESIGA FLAVIUS CĂTĂLIN

Sînleani nr.164

28

110

MIHAI ARABELA TANIA

Sînleani nr.160

28

111

HULBAR IOAN

Livada nr.118

28

112

PAIUSAN GASPAR ALINA BIANCA

Livada nr.78A

28

113

LAZĂR SEBASTIAN TIBERIU

Sînleani nr.171

28

114

ZBÎRCEA NICOLAE VASILE

Sînleani nr.356

28

115

IRINA MARIUS ADRIAN

Livada nr.325

28

116

ALBA VIOLETA CRISTINA

Sînleani nr.109

28

117

GLIGOR BENIAMIN

Livada nr.238

28

118

HERDEUŢ DANIEL REMUS

livada nr.10

23

119

BRÎNCOVAN FLORIN GHEORGHE

Livada nr.326

23

120

DELIMAN FLORINA MARIA

Livada nr.132

21

121

BRIE BONCHIŞ IOAN

Livada nr.2

18

122

PAVEL FELICIA

Livada nr.188

6

123

MALINA MARIUS

Livada nr.192

3

124

TOPOR TEODORA MONALISA

Sînleani nr.320

3

125

FOGHIŞ CRISTIAN MARIUS

Livada nr.96

3

126

GHILE MARIUS GAVRILĂ

Sînleani nr.357

3

127

SFÂŞIE ANDREE ELENA

Sînleani nr.218

3

128

MATEI LAVINIA MARIA

Livada nr.335

3

129

IOŢCU DAN ALEXANDRU

Sînleani nr.252

3

130

CARAMAN SIMONA

Livada nr.339

3

131

BĂDĂU MARIANA

Sînleani nr.111

0

132

CRIŞAN DANIELA IOANA

Sînleani nr.141

0

133

VARGA ŞTEFANIA ANCUŢA

Sînleani nr.304

0

134

ŢÎNA ROBERT CRISTIAN

Sînleani nr.132

0

135

ŞIMANDAN ANCUŢA

Sînleani nr.213

0

136

SOLCAN EMANUELA

Sînleani nr.49

0

137

MATEI RADU IONUŢ

Livada nr.335

0

138

COSTEA CRISTIAN CLAUDIU

Sînleani nr.130

0

139

MEGYESI GABRIEL ANGEL

Sînleani nr.85G

0

140

RESIGA REBECA

Livada nr.55A

0

141

NEAMT AURELIA ADRIANA

Livada nr.105

0

142

IOJA COSMIN

Sînleani nr.309A

0

ANUNT: Licitatie publica terenuri pentru construire locuinte

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA , JUDEŢUL ARAD

Vinde în data de 13 iunie 2013 ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă terenuri pentru construire locuinţe, situate în intravilanul localităţii Livada înscrise în CF.3517 Livada, CF.3628 Livada, CF.3629 Livada, CF .301519 Livada, CF 301517 Livada , CF 301518,

Caietele de sarcinii pot fi cumpărate cu preţul de 150 lei de la sediul Primăriei din comuna Livada nr. 355 începând cu data de 27 mai 2013.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei , iar garanţia de participare de 5.000 lei .

Înscrierile se pot face până la data de 12 iunie 2012 ora 12,00.

Informaţii suplimentare la telefoanele

0257381055

0257381271

Primar

Şerb Militon

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support