HCL nr. 57 / 26.04.2010 Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

HOTĂRÂREA NR. 57

din 26 aprilie 2010

Privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum

în proprietatea publică a comunei Livada , jud. Arad

Consiliul local al comunei Livada , jud. Arad , având în vedere :

  • referatul de specialitate al inspectorului cu atribuţii de urbanism şi amenajarea teritoriului din care rezultă necesitatea adoptării unor reglemantări privind stabilirea modalităţilor de trecere a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în domeniul public al comunei Livada

  • prevederile Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamnetului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea normelor tehnice şi realizarea străzilor în localităţile urbane

  • prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare

  • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare

În baza art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se stabilesc condiţiile necesare includerii în proprietatea publică a comunei Livada , judeţul Arad a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum , conform documentaţiilor de urbanism aprobate, după cum urmează:

  • drumul prevăzut în oferta de donaţie va respecta condiţiile impuse prin documentaţiile de urbanism aprobate şi se va executa în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada , iar lucrările autorizate se vor recepţiona confrom Hotărârii de Guvern nr. 273/1994

  • se va prezenta extrasul de carte funciară în care să fie înscris drumul propus a se trece în domeniul public al comunei Livada şi documentaţia cadastrală aferentă, întocmită cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate

  • se va întocmi procesul verbal de trasare conform prevederilor legislative in vigoare, a drumului propus, conform documentaţiilor cadastrale avizate

Art.2 Consiliul local Livada, prin hotărâre va accepta ofertele de donaţie pentru terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, în momentul în care 80% din locuinţele prevăzute în documentaţiiile urbanistice aprobate şi preconizate a se executa, vor fi realizate.

Art.3 Actele de donaţie se vor încheia în forma autentică.

Art.4 Terenurile proprietate privată cu destinaţia de drum, care urmează a se trece în domeniul public al comunei Livada sunt împărţite in două categorii: categoria III şi categoria IV

Art.5 Condiţiile tehnice de proiectare pentru aceste categorii de drumuri sunt:

  • străzi de categoria a III a – colectoare, cu doua benzi de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,5 m şi lăţimea benzii carosabile de 6-7 m

  • străzi de categoria a IV a – de folosinţă locală, daca nu sunt străzi înfundate , cu o banda de circulaţie, având lăţimea benzii de 3-3,50 m şi lăţimea carosabilă de 3-3,50 m. Aceste străzi vor fi prevăzute cu platforme de incrucişare şi bucle de întoarcere, vor avea un trotuar de minim 1 m lăţime. Se va interzice traficul mijloacelor de transport în comun.

Execuţia străzilor se va face în conformitate cu autorizaţia de construire emisă de primarul comunei Livada, iar recepţia lucrărilor conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.273/1994.

Preşedinte de şedinţă 

Onuţ-Petrişor Petcuţ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

Vanzare terenuri prin licitatie publica in 22.10.2009

Vinde în data de 22 octombrie 2009 ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă, terenuri pentru locuinţe între 700 mp. şi 1086 mp. în intravilanul localităţii Livada şi un teren în suprafaţă de 1002 mp. pentru sediu asociaţie profesională.

Informaţii suplimentare la telefon:

0257 381055 şi

0257 381120

Caietele de sarcini pot fi cumpărate cu 150 lei de la sediul Primăriei din comuna Livada nr.355 începând cu data de 6 octombrie 2009 .

Înscrierile se fac până la 20 octombrie 2009 ora 12,00.

Componenta Consiliului Local Livada

Nr

crt

Numele şi Prenumele

Funcţia publică deţinută

Apartenenţa politică

1

MILITON ŞERB

PRIMAR

PDL

2

IOSIF BIMBO

VICEPRIMAR

PNL

3

VASILE AXINTE

CONSILIER

PSD

4

IOAN BELC

CONSILIER

PSD

5

ANDREI CÂNDEA

CONSILIER

PDL

6

ALEXANDRINA FLORINCUŢA

CONSILIER

PRM

7

ADRIAN MATIŞ

CONSILIER

PDL

8

ALEXANDRU SABIN MĂNUILĂ

CONSILIER

PNL

9

NICU SIMION PĂIUŞAN

CONSILIER

PNL

10

ONUŢ PETRIŞOR PETCUŢ

CONSILIER

PDL

11

IONEL SOMEŞAN

CONSILIER

PDL

12

ADRIAN COSMIN ŞOICA

CONSILIER

PDL

13

DORIN MARIUS ŞTEF

CONSILIER

PNL

14

NELU TĂRŞAN

CONSILIER

PDL

Comisii de specialitate

Baza legala pentru constituirea si functionarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Livada o constituie Hotararea Consiliului Local Livada nr. 69 din 29 iunie 2008.

 

Faceti click AICI pentru a descarca textul hotararii in format pdf (Adobe © Reader )