Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la finele anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat secretar

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din data de ________________

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la finele anul 2015

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul compartimentului contabilitate privind încheierea contului de execuţie bugetară la finele anului 2014

– prevederile art.57 alin.1 lit.a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art.unic Se aprobă contul de execuţie a bugetului comunei Livada pe anul 2015 după cum urmează:

– Venituri : – prevederi bugetare iniţiale – 3.110.000 lei

-prevederi bugetare definitive – 4.183.000 lei

– încasări realizate -3.218.127,02 lei

– Cheltuieli : – prevederi bugetare iniţiale – 3.110.000 lei

– prevederi bugetare definitive – 4.183.000 lei

– plăţi efectuate – 2.633.452,89 lei

– Excedent bugetar – 585.407,15 lei

Se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

  • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

  • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

  • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon pt secretar Răcănel Ionela Nadia

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

– dl.Axinte Vasile

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian