ANUNŢ REFERITOR LA ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIMEBRIE 2023-MARTIE 2024 ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE IN CONFORMITATE CU PREVEDRILE LEGII NR.226/2021 ȘI A HOTĂRÂRII DE GUVERN NR.1073/2021

Descarca cererea in format PDF

ÎNCEPÂND CU 1 NOIEMBRIE 2023 FIECARE FAMILIE ÎNDREPTĂŢITĂ/PERSOANĂ SINGURĂ POATE DEPUNE CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI , RESPECTIV ȘI PENTRU SUPLIMENTUL DE ENERGIE LA SEDIUL PRIMĂRIEI LIVADA ÎN INTERVALUL ORAR 9-13.

În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în comuna Livada, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:

 • până la 1386 lei în cazul familiilor

 • până la 2053 lei în cazul persoanelor singure

Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie sunt următoarele:

a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;

c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;

d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;

e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;

g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;

h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;

i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;

j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;

k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire, pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței este:

 • Gaze naturale:                                  250 lei/lună

 • Energie electrică:                              500 lei/lună

 • Combustibili solizi și/sau petrolieri: 320 lei/lună

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate:

 • Energie electrică:                             30 lei/lună

 • Gaze naturale:                                  10 lei/lună

 • Energie termică:                                10 lei/lună

 • Combustibili solizi și/sau petrolieri: 20 lei/lunăÎn situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este 70 lei/lună

Bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute de anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:I. Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona ruralăII. Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)

1. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electricIII. Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

     Solicitanții au obligația de a declara orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3000 lei.IV. Terenuri / animale și / sau păsări

1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

ACTE NECESARE

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza cererii-declarație pe propria răspundere (potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1073/2021), la care se anexează următoarele acte doveditoare:

Acte de identitate pentru toți membrii familiei:

  1. Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;

  2. Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;

  3. Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată

  4. Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.

 1.  Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 

1. adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;

2. venituri obținute din străinătate;

3. cupon de pensie (orice fel de pensie);

4. cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;

5. cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;

6.adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;

7. adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

8. talon de plată indemnizații cu caracter permanent;

9. cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;

10. act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);

11.hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;

12. orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;

 1. Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).

 2. Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):

1. copie contract de vânzare – cumpărare; EXTRAS DE CARTE FUNCIARA VALABIL

2. copie contract de închiriere;

3.copie contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul

4.orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.

5. certificat fiscal eliberat de Primăria comunei Livada 1. Acte doveditoare privind bunurile mobile:

1.certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie); 1. Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:

1. factură E-ON  (în copie);

2.factură Enel  (în copie);

3. contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).

Pe copiile facturilor anexate solicitării este obligatoriu să fie clar lizibile codul titularului de contract / codul de client și codul locului de consum (CLC)

 1. Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.

 2. Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.

 3. Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „comuna Livada” în actul de identitate provizoriu.

 4. Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).– adeverintă de la registrul agricol eliberată de Primăria comunei Livada

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Totodată, titularul are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligații constituie contravenție și, conform prevederilor Legii nr. 226/2021, sesancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Primar, Intocmit,

Bimbo Iosif insp.Todoran Mirel

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support