ANUNŢ 5 în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 28.05.2012 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta varianta finală a documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, iniţiată de către investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA , proprietar al terenului în suprafaţă de 14.600 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin C.F. Nr. 301094, nr.cad. 1185

 

Proiectantul PUZ-ului: doamna Elvira Şerban – specialist cu drept de semnătură RUR – tel. 0744997597.

Beneficiarul PUZ-ului: – MĂNUILĂ MELINDA cu domiciliul în Livada nr. 52

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

Publicatie casatorie JURJ MIHAI / FAUR RAVECA-SOFIA

Primăria comunei Livada

 

Judeţul Arad
Starea Civilă

 

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 04 -19 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului JURJ MIHAI  în vârstă de 43 de ani cu domiciliul în localitatea ARAD județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei FAUR RAVECA-SOFIA în vârstă de 36 ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 1632 /11.04.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa I de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA


Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ si RLU: . “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare”Livada extravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.1560/05.04.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, de către investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA , proprietar al terenului în suprafaţă de 14.600 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin C.F. Nr. 301094, nr.cad. 1185

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este MĂNUILĂ MELINDA , care intenţionează ca pe terenul proprietate privată să realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în scopul dezvoltării socio economice a comunei .

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 05.04.2012, ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Jurnal Local” in data de 03.04.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 02.04.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei Livada la data de 02.04.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – 0 persone:

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

Primar,     

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

ANUNŢ 1 în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA

ANUNŢ 1

în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, de către investitorul privat MĂNUILĂ MELINDA , proprietar al terenului în suprafaţă de 14.600 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin C.F. Nr. 301094, nr.cad. 1185

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

Beneficiarul PUZ-ului este MĂNUILĂ MELINDA , care intenţionează ca pe terenul proprietate privată să realizeze o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare în scopul dezvoltării socio economice a comunei .

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 05.04.2012, ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada .

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 1313 / 22.03.2012

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:

Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare”la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 1042 /06.03.2012. S-au facut următoarele propuneri .

Primarul comunei Livada în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 62/1, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Persoana responsabilă cu urbanismul propune refacerea soluţiei urbanistice având în vedere existenţa unei magistrale de apă potabilă DN800 pe terenul beneficiarului se va reface soluţia urbanistică de către elaboratorul PUZ-ului dl. arh. Darida Ioan , în concordanţă cu avizul emis de către Compania de Apă Arad SA. După refacerea documentaţiei urbanistice aceasta se va supune din nou dezbaterii publice în etapa a 2-a de elaborare a propunerilor.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”, de către investitorul privat THOMANN ENGELBERT

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat THOMANN ENGELBERT, proprietar al terenului în suprafaţă de 22.244 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300071, nr. Cad. 300071. şi CF nr. 300084 nr. Cad. 1058

Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.

Primarul comunei în calitate de administrator al drumului de exploatare DE 62/1, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei de locuinţă şi funcţiuni complementare, în condiţiile lărgirii drumului la profilul transversal de 9 m.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 27.02.2012-19.03.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 06.03.2012, ora 14 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Glasul Aradului” in data de 28.02.2012 

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 27.02.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 7 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 27.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone:

– domnul Nagygyorgy Ioan

– domnul Schlee Iosif

b) Concluzii:

Refacerea , completarea şi corectarea în concordanţă cu propunerile din dezbaterea publică a documentaţiei de urbanism şi reluarea dezbaterii publice în etapa a 2-a .

S-a facut propunerea de lărgire a drumurilor de exploatare DE 62/1 .

Primar,     

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

 PRIMARIA COMUNEI LIVADA Judeţul Arad Nr. 1314 /22 .03.2012  Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: “ Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii,

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 1314 /22 .03.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

 1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 1041 /06.03.2012. S-au facut următoarele propuneri .

Primarul comunei în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Dl. Schlee Iosif precizează faptul că îşi va da acceptul doar după ce va consulta un notar public şi doar în condiţiile în care activităţile ce se vor desfăşura acolo vor fi nepoluante.

 1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”, de către investitorul privat SC VON MEISTER SRL

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat SC VON MEISTER SRL , prin administrator Melinte Marian , proprietar al terenului în suprafaţă de 20.000 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300035, nr. Cad. 1293.

Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.

Primarul comunei în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 27.02.2012-19.03.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 06.03.2012, ora 13 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

-presa “Glasul Aradului” in data de 28.02.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 27.02.2012

-prin posta cu confirmare de primire la 13 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 27.02.2012

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone:

– domnul Nagygyorgy Ioan

– domnul Schlee Iosif

b) Concluzii:

S-a facut propunerea de lărgire a drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25

Primar,     

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

 Lidia Hălmăgean

Răcănel Ionela Nadia

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA JUDEŢUL ARAD Nr.1020/ 05.03.2012 Raportul informării şi consultării publicului pentru fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă comercială şi de prestări servicii „ loc

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Nr.1020/ 05.03.2012


Raportul informării şi consultării publicului pentru fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă comercială şi de prestări servicii „ localitatea Livada , comuna Livada

Beneficiari : DAGĂU IOAN şi PAULINA , DAGĂU IOAN şi ANA

Amplasament : extravilanul localităţii Livada , comuna Livada

Funcţiunea actuală a zonei : teren arabil, curţi construcţii în extravilan

Funcţiunea urbanistică propusă: zonă comercială şi de prestări servicii

Proiectant: S.C. ENYA PLUS S.R.L.- prin arh. Mircea Batcu- specilist cu drept de semnătură RUR

Proiect nr. 57/2008

Având în vedere art. 3 din ORDIN nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 potrivit careia pentru documentaţiile aflate în curs de elaborare sau avizare, se va asigura informarea şi consultarea publicului în funcţie de etapa în care se află fără a se relua întreaga procedură, pentru documentaţia de urbanism PUZ „ Zonă comercială şi de prestări servicii „ localitatea Livada , comuna Livada , documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului s-a stabilit din etapa a II a de elaborare a propunerilor.

Ca urmare până la aprobarea PUZ-ului implicarea publicului s-a realizat în 2 etape:

 • în etapa 2-a de elaborare a propunerilor

şi

 • în etapa a 3-a de aprobare a PUZ-ului – etapa transparenţei decizionale

Cele 2 etape s-au încheiat cu realizarea a câte un raport de informare şi consultare a populaţiei corepunzător .

Alăturat ataşăm cele 2 rapoarte ( raportul nr. 377/2012 şi raportul 984/2012)

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Consiliului local Livada , aprobat prin HCL nr. 16/18.03.2011 privind implicarea publicului în elaborarea / revizuirea PATU în scopul fundamentării deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului urbanistic PUZ „ Zonă comercială şi de prestări servicii „ localitatea Livada , comuna Livada , în 4 exemplare câte unul pentru fiecare parte semnatară .

Pesoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului :

 • Hălmăgean Lidia

 • Răcănel Ionela Nadia

Persoană responsabilă cu urbanismul

 • Hoblea Simona

Beneficiar

 • Dagău Ioan şi Dagău Paulina

 • Dagău Ioan şi Dagău Ana

Proiectant

 • arh. Mircea Batcu

Primar

Şerb Militon

 PRIMARIA COMUNEI LIVADA Judeţul Arad Nr. 984 /02.03.2012  Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de aprobare a PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan- etapa transparenţei

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

Judeţul Arad

Nr. 984 /02.03.2012

 


Raportul informarii si consultarii publicului în etapa 3 de aprobare a PUZ si RLU: Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan– etapa transparenţei decizionale

 

Urmatorul anunt :

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 30.01.2012 la sediul primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. zonă comercială şi prestări servicii , forma finală.

Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al comunei Livada,extravilanul localităţii Livada, identificat prin CF. Nr 300499, nr.cad 1284, CF. Nr. 300505, nr. Cad. 1283, CF. Nr. 300507, nr. Cad . 357, CF nr. 300502, nr. Cad. 575.

Proiectantul PUZ-ului: dl. Mircea Batcu – specialist cu drept de semnătură RUR – tel. 0723382210.

Beneficiarul PUZ-ului: – Dagău Ioan şi Dagău Paulina cu domiciliul în Livada nr. 251- tel. 02573981126

– Dagău Ioan şi Dagău Ana cu domiciliul în Livada nr. 167 – tel. 0257381323

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

A fost publicat în :

-presa “Glasul Aradului” in data de 31.01.2012

-pe site-ul primariei comunei Livada http://www.livada-arad.ro in data de 30.01.2012

-la sediul primariei comunei livada la data de 30.01.2012

Nu au fost transmise observaţii , segestii sau recomandari privind acest PUZ

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ-ului s-a facut în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu completările şi modificările ulterioare .

 

Primar,      

Şerb Militon 

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei 

Lidia Hălmăgean

Nadia Ionela Răcănel

ANUNŢ în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat SC VON MEISTER SRL

ANUNŢ

 

în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat

SC VON MEISTER SRL

 

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente ”, de către investitorul privat SC VON MEISTER SRL

 

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat SC VON MEISTER SRL , prin administrator Melinte Marian , proprietar al terenului în suprafaţă de 20.000 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300035, nr. Cad. 1293.

Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.

Primarul comunei în calitate de administrator al drumurilor de exploatare DE 49 şi DE 46/25, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei pentru spaţii de depozitare, prepararea şi vânzare materiale de construcţii, servicii şi dotări aferente, în condiţiile lărgirii drumurilor la profilul transversal de 9 m.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 27.02.2012-19.03.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 06.03.2012, ora 13 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat THOMANN ENGELBERT

ANUNŢ

 

în etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului iniţiat de investitorul privat

THOMANN ENGELBERT

 

Primarul comunei Livada , jud. Arad , anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U. “ Zonă de locuinţă şi funcţiuni complementare ”, de către investitorul privat THOMANN ENGELBERT

 

Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat THOMANN ENGELBERT, proprietar al terenului în suprafaţă de 22.244 mp , situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada , extravilanul localităţii Livada identificat prin CF nr. 300071, nr. Cad. 300071. şi CF nr. 300084 nr. Cad. 1058

Proiectantul PUZ-ului este arh. Darida Ioan – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0257212065, 0357429224.

Primarul comunei în calitate de administrator al drumului de exploatare DE 62/1, îşi dă acordul pentru realizarea accesului la amplasamentul propus pentru realizarea zonei de locuinţă şi funcţiuni complementare, în condiţiile lărgirii drumului la profilul transversal de 9 m.

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 27.02.2012-19.03.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 06.03.2012, ora 14 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 • Hoblea Simona – persoană responsabilă cu urbanismul , Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Şerb Militon

 

 

 

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support