ANUNŢ 5 în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 30.01.2012 la sediul primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. zonă comercială şi prestări servicii , forma finală.


Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al comunei Livada,extravilanul localităţii Livada, identificat prin CF. Nr 300499, nr.cad 1284, CF. Nr. 300505, nr. Cad. 1283, CF. Nr. 300507, nr. Cad . 357, CF nr. 300502, nr. Cad. 575.

 

Proiectantul PUZ-ului: dl. Mircea Batcu – specialist cu drept de semnătură RUR – tel. 0723382210.

Beneficiarul PUZ-ului: – Dagău Ioan şi Dagău Paulina cu domiciliul în Livada nr. 251- tel. 02573981126

– Dagău Ioan şi Dagău Ana cu domiciliul în Livada nr. 167 – tel. 0257381323

 

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

 

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

 

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

 

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan

PRIMARIA COMUNEI LIVADA

 

Judeţul Arad

Nr. 377 /25.01.2012

Raportul informarii si consultarii publicului în etapa a II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU:Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan

  1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul,inclusiv:

  1. datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului;

S-a organizat dezbatere publica in etapa II-a de elaborare a propunerilor de PUZ si RLU: Zonă comercială şi de prestări servicii, cu zone de dotări aferente, Livada extravilan la sediul Primariei Comunei Livada.

Dezbaterea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr.72/09.01.2012. Nu s-au facut propuneri care sa fie preluate in documentatia de urbanism.

  1. Continutul,datele de tansmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte pblicatii:

Urmatorul anunt a fost publicat în :

“Primarul comunei Livada anunţă publicul, autoritaţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU zonă comercială şi de prestări servicii

Beneficiarul PUZ-ului investitorul privat Dagău Ioan şi Paulina, Dagău Ioan şi Ana , proprietar al terenului în suprafaţă de 40.000mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada extravilanul localităţii Livada identificat prin CF. nr.300499, nr.cad. 1284, CF nr.300505, nr cad 1283, CF 300507, nr.cad.357,CF nr.300502, nr.cad 575.

Proiectantul PUZ-ului este Mircea Batcu , specialist cu drept de semnătură RUR , tel.mobil 0723382210

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada , în perioada 30.12.2011-10.01.2012

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 09.01.2012, ora 17 la sediul primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt :

-Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

 

 

PRIMAR,

Militon Şerb

 

-presa “Glasul Aradului” in data de 30.12.2011

-pe site-ul primariei comunei Livada https://www.livada-arad.ro in data de 29.12.2011

-prin posta cu confirmare de primire la 5 persoane

-la sediul primariei comunei livada la data de 30.12.2011

Beneficiarul PUZ a afisat anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;

3. localizarea rezidentiilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise-

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces – două persone:

– doamna Florincuţa Alexandrina

– domnul dr. Nicoară Florin în calitate de reprezentant al SC Romvac Company SA

b) Concluzii:

Nu s-a facut nici o propunere care sa fie preluata in documentatia de urbanism care s-a elaborat.

 

Primar,

Şerb Militon

 

Persoana responsabila cu informarea populatiei

Lidia Hălmăgean