Fisa localitatii

Teritoriul administrativ al comunei Livada– cu o suprafaţă totală de 2013 ha, cuprinde două localităţi:

 • Livada – localitate reşedinţă de comună
 • Sînleani – sat aparţinător

Localitatea Livada este atestată documentar din anul 1843 când a avut loc colonizarea germanilor.

La început localitatea s-a numit „Fakert” iar mai târziu se întâlneşte denumirea de „Baumgarten”.

Localitatea Sînleani este atestată documentar din epoca bronzului.În locul numit „pe câmp”, în stânga şoselei Arad – Oradea, a fost descoperit fortuit un târnăcop de aramă, cu braţele în cruce, neolitic.

Până la actuala împărţire administrativ-teritorială prin care comuna Livada face parte din judeţul Arad, teritoriul administrativ al comunei şi satul component aparţineau regiunii Banatului.

Comuna Livada este asezata in vestul judetului Arad , in vestul Regiunii Vest (compusa din judetele Arad , Timis , Hunedoara , Caras Severin ).

Localitatea Livada este amplasata in nord-estul municipiului Arad la distanta de numai 5km fata de acesta , pe drumul European DE 79spre Oradea .

Vecinatatile teritoriului administrativ al comunei Livada sunt : municipiul Arad in vest si sud , comuna Zimandu Nou in nord , comuna Vladimirescu in est ..Toate drumurile de ieşire spre Arad şi Centura mun. Arad au îmbrăcăminte asfaltică asigurând două, respectiv patru fluxuri de circulaţie.

Teritoriul se caracterizează prin altitudini joase, cu aspect de şes, fiind amplasat în zona Câmpiei de Vest.Datorită cadrului natural activităţile umane specifice sunt agricultura, teritoriul fiind caracterizat prin aşezări compacte, cu loturi cuprinse între 500 m.p. şi 3.200 m.p. pentru gospodării ce au zona locuinţei, anexe gospodăreşti şi grădini aferente.

Aspectul localităţii este de tip adunat, fiecare având zonă centrală proprie, clădiri cu funcţiune de utilitate publică, bisericile, şcolile, parcul, dispensarul, brutăria, iar magazinele fiind dispuse una – două pe fiecare stradă, iar unităţile de producţie agricolă sau de prelucrare fiind de regulă în afara vetrei satului.

Localităţile sunt străbătute de un traseu stradal principal şi se ramifică înspre extravilan făcând legătura cu localităţile vecine.

Pe teritoriul comunei Livada nu sunt semnalate alunecări de teren, fenomene de eroziune şi nu sunt semnalate nici disfuncţionalităţi în ce priveşte amplasarea construcţiilor.

Resursele de apă existente în pânze freatice de adâncimi variabile de 80m – 120 m în exploatare prin puţuri la mare adâncime, care devine sursă de apă potabilă în sistem centralizat, întreaga localitate fiind alimentată cu apă de la reţeaua publică.

Comuna este electrificată şi racordată la reţeaua de gaz metan, iar din punct de vedere peisagisitic terenul este plat, fără denivelări şi fără curbe de suprafaţă.

Unităţile economice existente în teritoriul administrativ al comunei Livada sunt de tip industrial şi agricol:

 • S.C. „AMATEX” S.A. – tricotaje pentru copii
       • S.C.ARFLORA SRL – sera de flori si magazin obiecte decorative
 • S.C. „MARMORA” S.R.L. – prelucrare obiecte de marmură
 • S.C. „PRODIR” S.A. – producţie de unelte agricole
 • S.C.”LIDAR IMPEX” S.R.L. – tâmplărie – mobilă
 • S.AGR.”VICTORIA”- agricultură – 117 ha teren arabil în exploatare
 • S.AGR.”AGROMIXT”-agricultură – 233 ha teren arabil în exploatare
 • S.AGR. „FRĂŢIA”- agricultură – 168 ha teren arabil în exploatare
 • S.C.”MOARA” SÎNLEANI – moară de cereale

 

De asemenea pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea 11 magazine alimentare.

Populaţia comunei este de 3.394 de locuitori care îşi desfăşoară activitatea în comună sau în municipiul Arad.

Actuala configuraţie a comunei, precum şi apropierea de municipiu o plasează între cele mai favorizate comune din judeţ.

Dotările locale, şcoală, dispensar, magazine, baza sportiva şi celelalte utilităţi – apă, energie electrică şi gaz fac din comuna Livada o posibilă aşezare rurală cu construcţii moderne apropiată de nivelul urban.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii ce se desfăşoară în cadrul Primăriei comunei Livada vă facem cunocut faptul că am avea nevoie de următoarele programe ( softuri) pentru arhivare, program pentru taxe şi impozite , program pentru registratură , program educaţional şi program pentru starea civilă.

Fax. +40257381271; +40257380155

E-mail primarialivada @ yahoo.com

 

Vanzare teren prin licitatie publica 20.08.2009

Comuna Livada, vinde în data de 20.08.2009, ora 10:00, prin licitaţie publică deschisă, terenurile de pe lângă locuinţele din Comuna Livada şi satul Sînleani. Caietele de sarcini pot fi cumărate cu 15 lei de la sediul Primăriei din Comuna Livada nr. 355, unde este afişată lista terenurilor ce se vor vinde.

Informaţii suplimentare la telefon : 0257/381.055.

Înscrieri se fac până la 18.08.2009, ora 12:00.

Vanzare terenuri licitatie 28-29.11.2007

Primaria comunei Livada – judetul Arad

vinde în zilele de 28-29-30.11.2007 ora 10,00, prin licitatie publica deschisa, terenuri pentru locuinte între 500 si 1000 mp, în intravilanul localitatii Livada.

Informatii suplimentare la tel.0257/381055 si 0257/381120.

Caietele de sarcini pot fi cumparate cu 150 lei de la sediul Primariei Livada, nr.355.

Înscrierile se fac pâna la 26.11.2007 ora 12,00.

HCL NR.76/12.10.2005 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

 

HOTÃRÂREA NR. 76

Din 12 octombrie 2005

 

Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • ART. 26 din OUG nr. 45/2003 cu privire la finantele publice locale

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor motodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • O.G. nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

– HGR nr.797/10.08.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeazã anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006;

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptã prezenta :

 

 

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 . Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006 , dupã cum urmeazã :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anii 2006 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevãzutã la art. 251 alin. 2 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0.1%

 

 

c) cota prevãzutã la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioarese stabileste la 1% în situatia în care ultima reevaluare s-a efectuat dupã data de 01.01.2003 ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor juridice).

În aceeasi situatie se regãsesc si contribuabilii care au dobândit clãdiri si constructii speciale dupã data de 01.01.2003.

Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin. 1 contribabilii vor depune la Serviciul Impozite si taxe locale al primãriei comunei Livada o cerere în acest sens , însotitã de documentele justificative ale reevaluãrii efectuate . Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin 1 se considerã reevaluate clãdirile si constructiile speciale numai în situatia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu exceptia celor dobândite dupã data de 01.01.2003

d) cota prevãzutã la art. 253 alin 6 Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioare , se stabileste la 10% în situatia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare dupã data de 01.01.2003 ( impozitul pe clãdiri în cazul persoanelor juridice care detin clãdiri si constructii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintã , 2006)

e) cota prevãzutã la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileste la 1% ) impozitul pe clãdiri în cazul clãdirilor a cãror valoare a fost recuperatã integral pe calea amortizãrii)

f) cota prevãzutã la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamã si publicitate), se stabileste la 3%

g) cota prevãzutã la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru clãdiri care urmeazã a fi folosite ca locuinte sau anexe la locuinte ) , se stabileste la 0,5 %

 1. cota prevãzutã la art. 267 alin 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea de autorizatie pentru constructiile – organizare de santier ) se stabileste la 3%

 2. cota prevãzutã la art.267 alin. 9 ( taxã pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partialã sau totalã a constructiilor si amenajãrilor ) se stabileste la 2%

 3. cota prevãzutã la art. 267 alin. 8 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice altã constructie decât cele prevãzute la art. 267 Cod fiscal) se stabileste la 1%

 4. cota prevãzutã la art. 267 alin 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , partialã sau totalã a constructiilor ) se stabileste la 0,1%

 5. cota prevãzutã la art. 267 alin 10 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxã pentru prelungirea certificatului de urbanism , autorizatiilor de construire ) se stabileste la 30%

 6. cota prevãzutã la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestãri artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestãri artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileste la 5%

 

 

Art. 2 . Bonificatia prevãzutã la art 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileste dupã cum urmeazã:

 1. în cazul impozitului pe clãdiri , la 5%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 5%

 

 

Art. 3.:

A . Majorarea anualã prevãzutã la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupã cum urmeazã :

 1. în cazul impozitului pe clãdiri :

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat , din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale cu instalatii de apã, canalizare, electrice , încãlzire la : 10%

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat, din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale , fãrã instalatii de apã , canalizare, electrice , încãlzire la : 0%

 1. în cazul impozitului pe teren 0%

 2. în cazul taxei pe teren 0%;

 3. în cazul taxei asupra mijloacelor de transport

 • pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanicã : 20%

 • pentru autovehicule de transport de marfã cu masã totalã maximã autorizatã de peste 12 tone 0%

 • pentru remorci , semiremorci, rulote 20%

 1. în cazul taxelor pentru eliberarea :

e.1. certificatului de urbanism , la 0%

e.2. autorizatiei de construire ,la 0%

e.3. autorizatie de foraje si excavãri , la 0%

e.4. autorizatie de desfiintare , la 0%

e.5. autorizatie privind lucrãrile de racorduri si bransamente 0%

e.6. avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 0%

e.7. certificatul de nomenclaturã stradalã 0%

e.8. autorizatiei de functionare pentru activitãti lucrative si vizã anualã 0%

e.9. autorizatiei sanitare de functionare , la 0%

e.10. certificatului de producãtor si pentru viza trimestrialã a acestuia . la 0%

 1. în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate , la 20%

f1) pentru afisaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã la 20%

f2) în cazul oricãrui panou, afisaj sau structurã de afisaj pentru reclamã si publicitate la 0%

 1. în cazul impozitului pe spectacole , la 0%

 2. în cazul altor taxe locale, la 0%

-B . În cazul impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anualã prevãzutã la alin. 1 este inclusã în nivelurile acestora prevãzute în anexa nr. 1

 

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clãdiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum si a impozitului pe teren , pentru anul 2006, se mentine delimitarea zonelor aprobatã prin Hotãrârea consiliului local Livada

 

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevãzut în anexa nr. 2

 

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cãrora s-au acordat facilitãti fiscale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevãzutã în anexa nr. 3

 

Art. 7 . Se aprobã procedura de acordare a facilitãtilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevãzute la art 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

 

Art. 8. Se aprobã procedura de acordare a reducerii impozitului pe clãdiri în cazul persoanelor fizice , în conditiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 5

 

 

Art. 9 Se aprobã cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxã pentru vehicule lente , taxã pãsunat , taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice si persoanele juridice ,potrivit anexei nr. 6

 

Art. 10. Anexele 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art. 11. a) Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judetului Arad în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publicã prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunostinta publicã se face prin afisare la sediul autoritãtilor administratiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

 

 

Presedinte de sedintã

Gheorghe Urzicaru Contrasemneazã

Secretar

Mariana Eliza Otlãcan

HCL NR.4/26.01.2006 (modif.HCL76/2005 privind impozitele si taxele locale)

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

HOTÃRÂREA NR.4

Din data de 26 ianuarie 2006

 

Cu privire la modificarea Hotãrârii nr. 76/12 octomnbrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

– prevederile tilului VIII art. 1 pct. 5 din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administraþiei publice locale

 

 

HOTÃRÃSTE:

 

 

Art.1 Se modificã anexa nr. 1 art.268 alin.6 a Hotãrarii nr. 76/12 octombrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotarare .

 

 

Presedinte de sedintã

Avram Rovim

Contrasemneazã

Secretar,

Mariana Eliza Otlãcan

Hotararea nr.4/26.01.2006

Stimati vizitatori,

Va informam ca modul de calcul al impozitelor pe terenul extravilan este reglementat in Comuna Livada prin HCL nr.4/26.01.2006, hotarare pe care o puteti vizualiza facand click aici

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support