Vanzare terenuri licitatie 28-29.11.2007

Primaria comunei Livada – judetul Arad

vinde în zilele de 28-29-30.11.2007 ora 10,00, prin licitatie publica deschisa, terenuri pentru locuinte între 500 si 1000 mp, în intravilanul localitatii Livada.

Informatii suplimentare la tel.0257/381055 si 0257/381120.

Caietele de sarcini pot fi cumparate cu 150 lei de la sediul Primariei Livada, nr.355.

Înscrierile se fac pâna la 26.11.2007 ora 12,00.

HCL NR.76/12.10.2005 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

 

HOTÃRÂREA NR. 76

Din 12 octombrie 2005

 

Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • ART. 26 din OUG nr. 45/2003 cu privire la finantele publice locale

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor motodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • O.G. nr.83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

– HGR nr.797/10.08.2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeazã anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2006;

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptã prezenta :

 

 

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 . Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2006 , dupã cum urmeazã :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anii 2006 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevãzutã la art. 251 alin. 2 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0.1%

 

 

c) cota prevãzutã la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioarese stabileste la 1% în situatia în care ultima reevaluare s-a efectuat dupã data de 01.01.2003 ( impozit pe clãdiri în cazul persoanelor juridice).

În aceeasi situatie se regãsesc si contribuabilii care au dobândit clãdiri si constructii speciale dupã data de 01.01.2003.

Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin. 1 contribabilii vor depune la Serviciul Impozite si taxe locale al primãriei comunei Livada o cerere în acest sens , însotitã de documentele justificative ale reevaluãrii efectuate . Pentru a beneficia de cota prevãzutã la alin 1 se considerã reevaluate clãdirile si constructiile speciale numai în situatia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu exceptia celor dobândite dupã data de 01.01.2003

d) cota prevãzutã la art. 253 alin 6 Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificãrile si completãrile ulterioare , se stabileste la 10% în situatia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare dupã data de 01.01.2003 ( impozitul pe clãdiri în cazul persoanelor juridice care detin clãdiri si constructii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintã , 2006)

e) cota prevãzutã la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileste la 1% ) impozitul pe clãdiri în cazul clãdirilor a cãror valoare a fost recuperatã integral pe calea amortizãrii)

f) cota prevãzutã la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamã si publicitate), se stabileste la 3%

g) cota prevãzutã la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru clãdiri care urmeazã a fi folosite ca locuinte sau anexe la locuinte ) , se stabileste la 0,5 %

 1. cota prevãzutã la art. 267 alin 5 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea de autorizatie pentru constructiile – organizare de santier ) se stabileste la 3%

 2. cota prevãzutã la art.267 alin. 9 ( taxã pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partialã sau totalã a constructiilor si amenajãrilor ) se stabileste la 2%

 3. cota prevãzutã la art. 267 alin. 8 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice altã constructie decât cele prevãzute la art. 267 Cod fiscal) se stabileste la 1%

 4. cota prevãzutã la art. 267 alin 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare , partialã sau totalã a constructiilor ) se stabileste la 0,1%

 5. cota prevãzutã la art. 267 alin 10 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxã pentru prelungirea certificatului de urbanism , autorizatiilor de construire ) se stabileste la 30%

 6. cota prevãzutã la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestãri artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestãri artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileste la 5%

 

 

Art. 2 . Bonificatia prevãzutã la art 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileste dupã cum urmeazã:

 1. în cazul impozitului pe clãdiri , la 5%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 5%

 

 

Art. 3.:

A . Majorarea anualã prevãzutã la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste dupã cum urmeazã :

 1. în cazul impozitului pe clãdiri :

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat , din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale cu instalatii de apã, canalizare, electrice , încãlzire la : 10%

 • pentru clãdiri cu pereti sau cadre din beton armat, din cãrãmidã arsã, piatrã naturalã sau din alte materiale , fãrã instalatii de apã , canalizare, electrice , încãlzire la : 0%

 1. în cazul impozitului pe teren 0%

 2. în cazul taxei pe teren 0%;

 3. în cazul taxei asupra mijloacelor de transport

 • pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanicã : 20%

 • pentru autovehicule de transport de marfã cu masã totalã maximã autorizatã de peste 12 tone 0%

 • pentru remorci , semiremorci, rulote 20%

 1. în cazul taxelor pentru eliberarea :

e.1. certificatului de urbanism , la 0%

e.2. autorizatiei de construire ,la 0%

e.3. autorizatie de foraje si excavãri , la 0%

e.4. autorizatie de desfiintare , la 0%

e.5. autorizatie privind lucrãrile de racorduri si bransamente 0%

e.6. avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 0%

e.7. certificatul de nomenclaturã stradalã 0%

e.8. autorizatiei de functionare pentru activitãti lucrative si vizã anualã 0%

e.9. autorizatiei sanitare de functionare , la 0%

e.10. certificatului de producãtor si pentru viza trimestrialã a acestuia . la 0%

 1. în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate , la 20%

f1) pentru afisaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã la 20%

f2) în cazul oricãrui panou, afisaj sau structurã de afisaj pentru reclamã si publicitate la 0%

 1. în cazul impozitului pe spectacole , la 0%

 2. în cazul altor taxe locale, la 0%

-B . În cazul impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anualã prevãzutã la alin. 1 este inclusã în nivelurile acestora prevãzute în anexa nr. 1

 

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clãdiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum si a impozitului pe teren , pentru anul 2006, se mentine delimitarea zonelor aprobatã prin Hotãrârea consiliului local Livada

 

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevãzut în anexa nr. 2

 

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotãrârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cãrora s-au acordat facilitãti fiscale pe o perioadã de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevãzutã în anexa nr. 3

 

Art. 7 . Se aprobã procedura de acordare a facilitãtilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevãzute la art 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

 

Art. 8. Se aprobã procedura de acordare a reducerii impozitului pe clãdiri în cazul persoanelor fizice , în conditiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 5

 

 

Art. 9 Se aprobã cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxã pentru vehicule lente , taxã pãsunat , taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice si persoanele juridice ,potrivit anexei nr. 6

 

Art. 10. Anexele 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art. 11. a) Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judetului Arad în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publicã prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunostinta publicã se face prin afisare la sediul autoritãtilor administratiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

 

 

Presedinte de sedintã

Gheorghe Urzicaru Contrasemneazã

Secretar

Mariana Eliza Otlãcan

HCL NR.4/26.01.2006 (modif.HCL76/2005 privind impozitele si taxele locale)

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

JUDETUL ARAD

 

HOTÃRÂREA NR.4

Din data de 26 ianuarie 2006

 

Cu privire la modificarea Hotãrârii nr. 76/12 octomnbrie 2005 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

 

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • art. 38 ali. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale , cu modificãrile si completãrile ulterioare

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

– prevederile tilului VIII art. 1 pct. 5 din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

 

În temeiul art. 46 alin 1 din Legea 215/ 2001 a administraþiei publice locale

 

 

HOTÃRÃSTE:

 

 

Art.1 Se modificã anexa nr. 1 art.268 alin.6 a Hotãrarii nr. 76/12 octombrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotarare .

 

 

Presedinte de sedintã

Avram Rovim

Contrasemneazã

Secretar,

Mariana Eliza Otlãcan

Hotararea nr.4/26.01.2006

Stimati vizitatori,

Va informam ca modul de calcul al impozitelor pe terenul extravilan este reglementat in Comuna Livada prin HCL nr.4/26.01.2006, hotarare pe care o puteti vizualiza facand click aici

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support