HCL nr. 73 / 29.12.2011 Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

HOTĂRÂREA NR. 73

Din data de 29 decembrie 2011

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale
 • Aprobat cu unanimitate de voturi
 • OUG nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal
 • Pct 224 şi pct 290^1 al. 2 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal
 • Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale
 • Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

  HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 , după cum urmează :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 , constituind anexa nr. 1
 2. cota prevăzută la art. 251 alin. 1 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clădiri în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1%

c) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1 %

  Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1 contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate . Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin 1 se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2009

d) cota prevăzută la art.253 alin.(6), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

– 10%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2009 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

– 30%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2007 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

e) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii;

  f) cota prevăzută la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1% ) impozitul pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării)

  g) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

  h) cota prevăzută la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) , se stabileşte la 0,5 %

  i) cota prevăzută la art. 267 alin 5 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

  j) cota prevăzută la art. 267 alin 6 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

  k) cotă prevăzută la art. 267 alin 8 ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor construcţiei inclusiv instalaţiile aferente

 1. cota prevăzută la art.267 alin. 9 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1%

  m)cota prevăzută la art. 267 alin 10 ( taxă prelungire CU sau autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire

 1. cota prevăzută la art. 267 alin 12 ( taxa pentru avizarea CU de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primarii sau de structurile de specialitate ) se stabileşte în sumă de 13 lei

n) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 se stabileşte la 3%

o) cota prevăzută la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestări artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileşte la 5%

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 255 alin 2 , art. 260 alin 2 şi art. 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileşte după cum urmează:

 1. în cazul impozitului pe clădiri , la 10%
 2. în cazul impozitului pe teren , la 10%
 3. în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

–A . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

  1. în cazul impozitului pe clădiri la 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice prevăzute la art. 253 alin 1
 1. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2012, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea consiliului local Livada

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural ,potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 13. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Preşedinte de şedinţă

Florincuţa Alexandrina

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere pervederile Legii 571/2003 prevede că „Consiliile locale adoptă o hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxle locale pentru anul fiscal următor cât şi OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal consider necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe impozitele şi taxele locale pentru anul 2011.

Art. 292 din legea sus menţionată stipulează faptul că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei , sumele respective se indexează o dată la 3 ani , tinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare . Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin Hotărâre de Guvern .

În Monitorul Oficial al României nr. 633 din 24 septembrie 2009 a fost publicată HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu anul fiscal 2010, dat fiind faptul că în anul 2010 prin OUG nr. 59/2010 s-a modificat Codul fiscal suntem nevoiţi să adoptăm o nouă hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxele locale.

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, majorări efectuindu-se doar la impozitul pe teren în limita prevăzută de art. 287din Codul fiscal şi totodată instituindu-se doar taxele speciale ( taxe de urgentă) prevăzute în anexele 5-9.

PRIMAR

ŞERB MILITON


 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support