ANUNT: Licitatie publica deschisa 01.11.2012

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA , JUDEŢUL ARAD

Vinde în data de 1 noiembrie 2012 ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă terenuri pentru construire locuinţe, situate în intravilanul localităţii Livada înscrise în CF .301516 Livada,  CF.301521 Livada, CF.301524 Livada, CF.301531 Livada, CF.301519 Livada, CF.301515 Livada, CF.301523 Livada, CF.301517 Livada, CF.301518 Livada, CF.301520 Livada, CF.3587 Livada, CF.3588 Livada; terenul înscris în CF nr. 302172-Livada – spaţiu verde.

  1. Caietele de sarcinii pot fi cumpă rate cu preţul de 150 lei de la sediul Primăriei  din comuna Livada nr. 355 începând cu data de 15 octombrie 2012.
  2. Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei , iar garanţia de participare de 5.000 lei .

Înscrierile se pot face până la data de 29 octombrie 2012 ora 12,00.
Informaţii suplimentare la telefoanele
                                                0257381055
                                                0257381271

                                   Primar,

                                         Şerb Militon

ANUNT: Licitatie publica deschisa 31.10.2012

PRIMĂRIA COMUNEI LIVADA , JUDEŢUL ARAD


1.  Vinde în data de 31 octombrie 2012, ora 10,00 prin licitaţie publică deschisă terenurile de pe lângă locuinţele din satul Sînleani şi localitatea Livada,  înscrise în CF nr. 301533 Livada, CF. nr.301534 Livada, CF. nr.301535 Livada, CF. nr.301536 Livada, CF. nr.301537 Livada, CF. nr.301538 Livada, CF. nr.301539 Livada, CF. nr.301540 Livada, CF. nr.301541 Livada, CF. nr.301542 Livada, CF. nr.301543 Livada, CF. nr.301544 Livada.

               Caietele de sarcini pot fi cumpărate cu preţul de 50 lei de la sediul Primăriei comunei Livada începând cu data de 15 octombrie 2012 .
               Înscrierile se pot face până la data de 29 octombrie 2012 ora 12,00.
               Informaţii suplimentare la telefoanele
                                                                     0257381055
                                                                     0257381271

                                              Primar,

                                                    Şerb Militon

Atentionari privind Registrul Agricol

ART. 11
(1) Perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.”
ART. 14
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.”
ART. 20
(1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau parţială a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de aceştia documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum şi neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniu a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
(1^1) Neurmărirea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a modului cum îşi îndeplineşte sarcinile personalul cu atribuţii privind completarea datelor în registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, în cazul persoanelor fizice/juridice obligate să declare date şi informaţii;
b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii în domeniul completării registrului agricol.”
În lipsa declaraţiei la Registrul agricol, cetăţenilor nu li se vor putea elibera documente ce atesta înscrierile în registrul agricol : adeverinţe pentru eliberarea cărţii de identitate, bursă, ajutor pentru încălzire, subvenţii, certificate de producător etc.
Prin Dispoziţia nr.79/2009 a primarului comunei Livada au fost împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Ordonanţa nr.28/2009 doamnele Otlăcan Mariana-Eliza şi Şerb Măriuţa.

Publicatie casatorie EMBER GABRIEL / MUCSARIU STEFANIA

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 09 -27 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului EMBER GABRIEL în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei MUCŞARIU ŞTEFANIA – SILVIANA în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea BRAŞOV județul Braşov – România.

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie NAGY TIBERIU – MIHAI / BODEA PATRICEA – GEORGIANA

Primaria Livada

Judetul Arad

Starea Civila

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 08 -30 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului NAGY TIBERIU – MIHAI în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea INEU județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei BODEA PATRICEA – GEORGIANA în vârstă de 28 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România.

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie GLIGOR CORNELIU / MERCEA GEORGIANA

Primaria Livada

Judetul Arad

Starea Civila

 

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 08 -30 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului GLIGOR CORNELIU în vârstă de 23 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei MERCEA GEORGIANA – TEODORA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în localitatea ARAD județul Arad – România.

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie DAGAU PAUL / FLORINCUTA ROXANDRA

Primăria comunei Livada

Judeţul Arad
Starea Civilă

 

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 08 -23 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului DAGĂU  PAUL – IOAN în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei FLORINCUŢA ROXANDRA – GIORGIANA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie POINAR DUMITRU / ILCA ANCA

PUBLICAŢIE

Astăzi, joi , 2012 – 07 -05  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului POINAR DUMITRU  în vârstă de 38 de ani cu domiciliul în localitatea ZIMANDU NOU județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei ILCA ANCA în vârstă de 23 de ani cu domiciliul în localitatea ARAD, județul Arad – România.

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mirela Hălmăgean

Publicatie casatorie HOSU ALEX-MIHAI / ȚÎNA ALINA – ANDREEA

PUBLICAŢIE

Astăzi, Miercuri, 2012 – 06 -20 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului HOSU ALEX-MIHAI în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea BRAŞOV județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei ŢÎNA ALINA-ANDREEA în vârstă de 21 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie POPESCU ADELIN / MATEIU LOREDANA-MANUELA

PUBLICAŢIE

Astăzi, Joi, 2012 – 06 -07 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului POPESCU ADELIN în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România şi a Domnişoarei/Doamnei MATEIU LOREDANA – MANUELA în vârstă de 27 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support