Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat

comisia de specialitate

PROIECT

Avizat

Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • cererea numiţilor Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

 • expunerea de motive

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

 • Prevederile art. 55 pct. 3 din Legea 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU “ Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – localitatea Sînleani , com. Livada conform proiectului nr. 316/2013- elaborat de SC Firma 9 SRL , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi necesare prezentarea următoarelor avize:

 • Avizul favorabil al OCPI pentru suportul topografic al PUZ-ului conform Ordin 108/2010

 • Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform art. 47^1 din Legea nr. 219/2012 şi a adresei nr. 4884/22.08.2014 a Direcţiei Agricole Judeţene Arad

 • Avizele de la SRI şi MAPN- Statul Major General sau cu motivarea legală a lipsei acestora

 • Clarificarea avizului nr. 3126/15.03.2013 a CJ Arad a Serviciului de Administrare Drumuri şi Poduri. Menţionăm că acesul din DJ nr. 682C la obiectiv nu se face de pe o stradă existentă.

 • Avizul tehnic al CJ Arad conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare .

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Stana Mihai , Stana Eugenia , SC Anelta Montaj SRL, Oana Dobrita, Toma Mircea Dan, Toma Lily înregistrată cu nr. 3693/2014

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013, hotărâre care se avizează___________________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Publicatie casatorie SULICĂ DANIEL / BLAJ NICOLETA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 11 SEPTEMBRIE 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  SULICĂ DANIEL în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în localitatea CODLEA județul BRAŞOV – România şi a Domnişoarei/Doamnei BLAJ NICOLETA în vârstă de  21 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean

DISPOZIŢIA NR. 101 Din 10 septembrie 2014 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 101

Din 10 septembrie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi , 16 septembrie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU“Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H – iniţiator de proiect consilier local Belc Ioan .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 16 septembrie 2014 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU “Zonă de servicii, depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Sînleani, comuna Livada conform proiectului nr. 316/2013. – iniţiator de proiect primarul comunei

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra terenului înscris în CF nr. 302753-Livada cu nr. cad 168, top DE49, în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. – iniţiator de proiect primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”iniţiator de proiect primarul comunei.

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de reglementare a traficului de tranzit pe D.J. nr. 682C şi D.J. nr. 682H – iniţiator de proiect consilier local Belc Ioan .

Secretar,

Mariana-Eliza Otlăcan

Publicatie casatorie ŞOICA REMUS MARIAN / OPREA ANDREEA MARIA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 04 SEPTEMBRIE  2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  ŞOICA REMUS MARIAN în vârstă de 25 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România şi a Domnişoarei/Doamnei OPREA ANDREEA MARIA în vârstă de  25 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean

Publicatie casatorie TĂUT-ASLĂU GIORGIAN / GIURGIU MANUELA-LAURA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, JOI, 28 AUGUST 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  TĂUT-ASLĂU GIORGIAN în vârstă de 31 de ani cu domiciliul în localitatea MANGALIA județul CONSTANŢA – România şi a Domnişoarei/Doamnei GIURGIU MANUELA-LAURA în vârstă de  22 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

Ofiţer Stare Civilă:

Lidia Hălmăgean

ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010 – iniţiat de investitori privaţi

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire  a elaborării actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010 –  iniţiat de investitori privaţi

 

 

 

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia de elaborare a actualizării/ revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010, – iniţiat de către Bulzan Rodica şi Bulzan Teodor , Moca Rodica şi Moca Florea , Cucu Lidia Alina, Tulcan Rodica Bianca, SC Aplicaţii Tehnice Reforme şi Construcţii SRL, Pîrv Mihai Emil, Pîrv Mihai şi Pîrv Elena, Mariş Mihaela Geta , Mariş Mirela Laura, Iordănescu Ionatan  , Moraru Roman Petre Sorin şi Moraru Roman Laura Mariusia, Mitrici Ielita , Babtan Călin Pavel, Babtan Edina Dorotea, Studineanu Danuţ Titel şi Studineanu Cristina Andreea , Ilea Adorian Călin şi Ilea Adelina Iulia, Ţidorescu Lucian Valeriu şi Ţidorescu Manuela Mirela, Galsan Victor Paul, Prilipceanu Maria, Kovalcik Nicolae Ovidiu şi Kovalcik Luciana, Tudor Elena şi Tudor Petru, Kapca Robert, Kapca Erih-Iohanes, Vaida Mihai, Vaida Florica şi Vaida Adrian Daniel, Hărdăuţ Daniel şi Hărdăuţ Loredana Aurora , Sabou Gavril , Cotovanu Rodica , Loga Ramona , Loga Ramona şi Loga Mihai Dumitru , Mănuilă Melinda Natalia , Vâlcea Remus şi Vâlcea Floriţa ,  SC Tecnoma SRL  pe  terenul în suprafaţă de 54.400 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada,   intravilanul comunei Livada , localitatea  Sinleani identificat prin

-CF. Nr. 301342, nr cad 301342-  în suprafaţă 8846 mp

– CF. Nr. 301343, nr cad 301343-  în suprafaţă 699 mp

– CF. Nr. 301344, nr cad 301344-  în suprafaţă 676 mp

– CF. Nr. 301345, nr cad 301345-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301346, nr cad 301346-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301347, nr cad 301347-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301348, nr cad 301348-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301349, nr cad 301349-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301350, nr cad 301350-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301351, nr cad 301351-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301352, nr cad 301352-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301353, nr cad 301353-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301354, nr cad 301354-  în suprafaţă 753 mp

– CF. Nr. 301355, nr cad 301355-  în suprafaţă 638 mp

– CF. Nr. 301356, nr cad 301356-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301357, nr cad 301357-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301358, nr cad 301358-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301359, nr cad 301359-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301360, nr cad 301360-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301361, nr cad 301361-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301362, nr cad 301362-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301363, nr cad 301363-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301364, nr cad 301364-  în suprafaţă 889 mp

– CF. Nr. 301365, nr cad 301365-  în suprafaţă 579 mp

– CF. Nr. 301366, nr cad 301366-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301367, nr cad 301367-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301368, nr cad 301368-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301369, nr cad 301369-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301370, nr cad 301370-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301371, nr cad 301371-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301372, nr cad 301372-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301373, nr cad 301373-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301374, nr cad 301374-  în suprafaţă 643 mp

– CF. Nr. 301375, nr cad 301375-  în suprafaţă 639 mp

– CF. Nr. 301376, nr cad 301376-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301377, nr cad 301377-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301378, nr cad 301378-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301379, nr cad 301379-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301380, nr cad 301380-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301381, nr cad 301381-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301382, nr cad 301382-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301383, nr cad 301383-  în suprafaţă 608 mp

– CF. Nr. 301384, nr cad 301384-  în suprafaţă 766 mp

– CF. Nr. 301385, nr cad 301385-  în suprafaţă 660 mp

– CF. Nr. 301386, nr cad 301386-  în suprafaţă 652 mp

– CF. Nr. 301387, nr cad 301387-  în suprafaţă 630 mp

– CF. Nr. 301388, nr cad 301388-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301389, nr cad 301389-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301390, nr cad 301390-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301391, nr cad 301391-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301392, nr cad 301392-  în suprafaţă 722 mp

– CF. Nr. 301211, nr cad 1178-  în suprafaţă 1518 mp

– CF. Nr. 301214, nr cad 1016-  în suprafaţă 10.000 mp

– CF. Nr. 301212, nr cad 1179-  în suprafaţă 2.882 mp

 

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului: Acualizarea/revizuiea PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010

 

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 04.09.2014  ora 14, la sediul Primariei comunei Livada

 

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice ,  iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail  primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

PRIMAR,

Militon Serb

 

 

Publicatie casatorie GLIGOR NARCIS / TOTH EDINA

PUBLICAŢIE

 

Astăzi, 21 AUGUST  2014, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului GLIGOR NARCIS în vârstă de 26 de ani cu domiciliul în localitatea LIVADA județul ARAD  – România şi a Domnişoarei/Doamnei TOTH EDINA în vârstă de 30 de ani cu domiciliul în localitatea ŞOFRONEA județul Arad – România .

În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

 

 

 

 

OFIŢER STARE CIVILĂ,

LIDIA HĂLMĂGEAN