Prelungire valabilitate PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008

Primaria comunei Livada
Nr. 266/27.01.2015

 

Raport de specialitate

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Obsevatii:

Initiatorii PUZ-lui au depus la Primaria comunei Livada cu nr.de înregistrare 266/20.01.2015 o solicitare de prelungire a termenului de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U.”Zona locuinta şi funcţiuni complementare „, comuna Livada de catre CL Livada .

Concluzii:

Avand in vedere ca respectiva documentatie de urbanism este cuprinsa in PUG-ul in actualizare a comunei Livada consider oportuna prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei cu 2 ani.

Avand in vedere nemultumirile locuitorilor din zonele de locuinte initiate de investitori imobiliari privati privind modul de realizare a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie exprimate atat verbal cat si inscris prin sesizari inregistrate la Primaria comunei Livada :

Propunem completarea HCL Livada nr.33/25.02.2010 cu un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Ing. Hoblea Simona


Primaria comunei Livada

Nr.266/27.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina elaborat de arh.CORINA PAT aprobata prin Hotărârea nr. 33 din 25.02.2010 a Consiliului Local Livada si completarii Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Având în vedere că initiatorii PUZ-lui , nu au inceput investiţia , iar prin cererea nr.266 din 20.01.2015 înregistrată la Primăria comunei Livada , solicită prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei PUZ si RLU consider oportuna adoptarea unei Hotărâri prin care să se prelungească valabilitatea PUZ-ului şi RLU aferent cu conditia ca fata de articolele mentionat in HCL Livada nr.33/25.02.2010 sa se introduca un nou articol prin care sa se stipuleze ca emiterea autorizatiilor de construire pentru realizarea locuintelor sa se faca doar dupa realizarea de catre initiatorii PUZ-lui a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie .

Primar

Serb Militon


ROMANIA

JUDETUL ARAD                                                               AVIZAT

COMUNA LIVADA                                                            SECRETAR

CONSILIUL LOCAL                                                           MARIANA OTLACAN

Proiect

Nr…………../…………………….

HOTĂRÂREA ______

din__________________

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi R.L.U. aferent, .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT si completarea Hotararii nr 33/25.02.2010 a Consiliului Local Livada

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

-iniţiativa Primarului comunei Livada , exprimată prin expunerea de motive nr.266/27.01.2015

-referatul de specialitate a ing.constructor nr.266/27.01.2015

-prevederile Hotararii Consiliului Local Livada nr 33/25.02.2010 de aprobare PUZ-lui si RLU aferent

– Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic de Zonă, indicativ G.M. 010-2000

-prevederile art.2 din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare

-prevederile art 56, pct. 4din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(5), lit.c şi art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se prelungeşte cu 24 luni, adică până la data de 25.02.2017 termenul de valabilitate al documentaţiei Plan Urbanistic de Zonă şi Regulamentul Local de Urbanism aferent .”Zona locuinta şi funcţiuni complementare ” , comuna Livada , initiatori PUZ Toma Lazar Lucian, Sirca Dumitru , Sirca Mihaela Florina, proiect nr.131/2008, elaborat de firma S.C. FIRMA 9 S.R.L.- prin arh.CORINA PAT

Art. 2 HCL Livada nr 33/25.02.2010 se completeaza cu art 8:Autorizatiile de construire pentru locuinte se vor emite numai dupa realizarea lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitare si a cailor de circulatie prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor in baza proiectelor de specialitate avizate potrivit prevederilor legale in vigoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR

                                                        al comunei Livada

ANUNŢ în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

ANUNŢ

în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul comunei Livada anunţă că începând cu data de 22.12.2014 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad , cu sediul în Livada nr. 355 se poate consulta varianta finală a documentaţia P.U.Z. si R.L.U “Realizarea unei noi zone de servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “de către investitorul privat STANA MIHAI , STANA EUGENIA, S.C. ANELTA MONTAJ S.R.L., OANA DOBRIŢA , TOMA MIRCEA DAN, TOMA LILY, pe terenul în suprafaţă de 16.016 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, extravilanul localităţii Sinleani identificat prin CF. Nr. 302587, nr cad 302587; CF NR 302253, nr cad 302253; CF . NR. 302588 cu nr. Cad. 302588; CF. NR. 302251 cu nr. Cad 302251; CF nr. 302250 cu nr. Cad 302250

Proiectantul PUZ-ului este S.C. FIRMA 9 S.R.L. prin arh. Corina Pat – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0357424422; 0721420242

Beneficiarul PUZ-ului: STANA MIHAI , STANA EUGENIA, S.C. ANELTA MONTAJ S.R.L., OANA DOBRIŢA , TOMA MIRCEA DAN, TOMA LILY

Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen de maxin 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt.

Hoblea Simona-persoana responsabila cu urbanismul , Livada nr.355 , comuna Livada, nr.tel.0257.381055, e-mail : primariacomuneilivada@yahoo.com

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Militon Şerb

ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin HCL nr. 51/26.04.2010 – iniţiat de investitori privaţi

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire  a elaborării actualizării/revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010 –  iniţiat de investitori privaţi

 

 

 

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia de elaborare a actualizării/ revizuirii PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010, – iniţiat de către Bulzan Rodica şi Bulzan Teodor , Moca Rodica şi Moca Florea , Cucu Lidia Alina, Tulcan Rodica Bianca, SC Aplicaţii Tehnice Reforme şi Construcţii SRL, Pîrv Mihai Emil, Pîrv Mihai şi Pîrv Elena, Mariş Mihaela Geta , Mariş Mirela Laura, Iordănescu Ionatan  , Moraru Roman Petre Sorin şi Moraru Roman Laura Mariusia, Mitrici Ielita , Babtan Călin Pavel, Babtan Edina Dorotea, Studineanu Danuţ Titel şi Studineanu Cristina Andreea , Ilea Adorian Călin şi Ilea Adelina Iulia, Ţidorescu Lucian Valeriu şi Ţidorescu Manuela Mirela, Galsan Victor Paul, Prilipceanu Maria, Kovalcik Nicolae Ovidiu şi Kovalcik Luciana, Tudor Elena şi Tudor Petru, Kapca Robert, Kapca Erih-Iohanes, Vaida Mihai, Vaida Florica şi Vaida Adrian Daniel, Hărdăuţ Daniel şi Hărdăuţ Loredana Aurora , Sabou Gavril , Cotovanu Rodica , Loga Ramona , Loga Ramona şi Loga Mihai Dumitru , Mănuilă Melinda Natalia , Vâlcea Remus şi Vâlcea Floriţa ,  SC Tecnoma SRL  pe  terenul în suprafaţă de 54.400 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada,   intravilanul comunei Livada , localitatea  Sinleani identificat prin

-CF. Nr. 301342, nr cad 301342-  în suprafaţă 8846 mp

– CF. Nr. 301343, nr cad 301343-  în suprafaţă 699 mp

– CF. Nr. 301344, nr cad 301344-  în suprafaţă 676 mp

– CF. Nr. 301345, nr cad 301345-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301346, nr cad 301346-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301347, nr cad 301347-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301348, nr cad 301348-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301349, nr cad 301349-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301350, nr cad 301350-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301351, nr cad 301351-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301352, nr cad 301352-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301353, nr cad 301353-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301354, nr cad 301354-  în suprafaţă 753 mp

– CF. Nr. 301355, nr cad 301355-  în suprafaţă 638 mp

– CF. Nr. 301356, nr cad 301356-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301357, nr cad 301357-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301358, nr cad 301358-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301359, nr cad 301359-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301360, nr cad 301360-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301361, nr cad 301361-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301362, nr cad 301362-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301363, nr cad 301363-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301364, nr cad 301364-  în suprafaţă 889 mp

– CF. Nr. 301365, nr cad 301365-  în suprafaţă 579 mp

– CF. Nr. 301366, nr cad 301366-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301367, nr cad 301367-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301368, nr cad 301368-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301369, nr cad 301369-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301370, nr cad 301370-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301371, nr cad 301371-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301372, nr cad 301372-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301373, nr cad 301373-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301374, nr cad 301374-  în suprafaţă 643 mp

– CF. Nr. 301375, nr cad 301375-  în suprafaţă 639 mp

– CF. Nr. 301376, nr cad 301376-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301377, nr cad 301377-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301378, nr cad 301378-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301379, nr cad 301379-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301380, nr cad 301380-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301381, nr cad 301381-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301382, nr cad 301382-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301383, nr cad 301383-  în suprafaţă 608 mp

– CF. Nr. 301384, nr cad 301384-  în suprafaţă 766 mp

– CF. Nr. 301385, nr cad 301385-  în suprafaţă 660 mp

– CF. Nr. 301386, nr cad 301386-  în suprafaţă 652 mp

– CF. Nr. 301387, nr cad 301387-  în suprafaţă 630 mp

– CF. Nr. 301388, nr cad 301388-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301389, nr cad 301389-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301390, nr cad 301390-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301391, nr cad 301391-  în suprafaţă 600 mp

– CF. Nr. 301392, nr cad 301392-  în suprafaţă 722 mp

– CF. Nr. 301211, nr cad 1178-  în suprafaţă 1518 mp

– CF. Nr. 301214, nr cad 1016-  în suprafaţă 10.000 mp

– CF. Nr. 301212, nr cad 1179-  în suprafaţă 2.882 mp

 

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului: Acualizarea/revizuiea PUZ-ului şi RLU aferent “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare din localitatea Sânleani “ aprobat prin  HCL nr. 51/26.04.2010

 

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 04.09.2014  ora 14, la sediul Primariei comunei Livada

 

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice ,  iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

 

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

 

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

-Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail  primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

PRIMAR,

Militon Serb

 

 

ANUNŢ în etapa a 2 a de elaborare a propunerilor PUZ-ului iniţiat de investitor privat

 

Proiectantul PUZ-ului este S.C. FIRMA 9 S.R.L. prin arh. Corina Pat – specialist cu drept de semnătură RUR, tel. 0357424422; 0721420242

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei comunei Livada în perioada 29.05.2014-16.06.2014

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 12.06.2014, ora 14 la sediul Primăriei comunei Livada .

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afisa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare .

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

  • Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

  • Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

PRIMAR,

Şerb Militon

ANUNŢ în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:Realizarea unei noi zone de servicii , depozitare şi industrie nepoluantă

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 12.06.2014 ora 13, la sediul Primariei comunei Livada

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice , iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

PRIMAR,

Militon Serb

ANUNŢ 2 în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

ANUNŢ 2

în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

Primarul comunei Livada anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui PUZ si RLU: Zona de productie

de către investitorul privat STANA MIHAI , STANA EUGENIA, S.C. ANELTA MONTAJ S.R.L., OANA DOBRIŢA , TOMA MIRCEA DAN, TOMA LILY, pe terenul în suprafaţă de 16.016 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Livada, extravilanul localităţii Sinleani identificat prin CF. Nr. 302587, nr cad 302587; CF NR 302253, nr cad 302253; CF . NR. 302588 cu nr. Cad. 302588; CF. NR. 302251 cu nr. Cad 302251; CF nr. 302250 cu nr. Cad 302250

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:Realizarea unei noi zone de servicii , depozitare şi industrie nepoluantă

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 04.02.2014 ora 14, la sediul Primariei comunei Livada

Cei interesaţi vor trimite la Primăria comunei Livada observatii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minimum 10 zile calendaristice , iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt:

-Hălmăgean Lidia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com

Răcănel Ionela Nadia –persoana responsabilă cu informarea publicului, Livada, nr.355, comuna Livada , nr.tel 0257.381055 , e-mail primariacomuneilivada@yahoo.com 

PRIMAR,

Militon Serb

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support