Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

HOTĂRÂREA NR .

din data de ____________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Consiliul Local al Comunei Livada :

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 19121/26.10.2012 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA

– prevederile art. 15(3) lit.a şi g , art. 15 (4) şi art. 16(1) al Actului constitutive al SC Compania de Apă Arad SA

– aprobat cu unanimitate de voturi

– Prevederile art 36 alin. 2 lit e ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

  -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează reprezentantul Localităţii Livada , dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, în adunarea generală a acţionarilor societăţii să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei ; contractul de mandat, obiectivele şi criteriile de performanţă al aministratorilor ; remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei si se comunică cu:

– SC.Compania de Apa SA Arad

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Initiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Consiliul local al comunei Livada

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 • Rapoartele de specialitate ale…;

 • Adresa nr. 2098/05.10.2012 transmisă de Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă canalizare judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 192/17.12.2009 a Consiliului local Livada privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad , înregistrat sub nr. 648/30.12.2009

 • Art. 8, alin. 2 lit. j coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 ( actualizată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

 • Art. 34 alin. 5 din legea nr. 241/2005 ( actualizată) a serviciului de alimnetare cu apă şi de canalizare

 • Art. 16 alin 3 , lit. d coroborat cu dispiziţiile art. 17 , lit c pct. 2, art. 20 alin 5 şi art. 21 alin 1 din Statutul Asociaţiei

 • Art. 36 pct. 36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului- Dispoziţii Generale

 • Planului de evoluţie a tarifului aprobat atât de toate unităţile administrativ teritoriale membre ale ADIAC cât şi prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a AGA şi care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se împuterniceşte Dl. Şerb Militon , primar al comunei Livada, cetăţean român, născut(ă) la data de 24.08.1951 la Crocna, domiciliat(ă) în Livada nr. 219, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I.A.C.J.A., în numele şi pe seama Consiliului local Livada stabilirea , ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad SA de la data la care Planul anual de evoluţie a tarifelor , parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad nr. 648/30.12.2009, prevede trecerea la sistemul de tarif unic.

Art. 2 În situaţia în care reprezentantul Consiliului local Livada desemnat la art. 1 de mai sus , se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat , interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006,

Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

 • Prefectul judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2012 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 51088/05.11.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. unic : Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , pe anul 2012 conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– cererea nr. 5006/15.11.2012 depusă la sediul Primăriei comunei Livada de către SC Nagy Junior Pneu- Service SRL

– prevederile art. 4, 5, 8 ale OUG nr. 29/2011 privind reglementarea accordării eşalonării la plată actualizată.

 • prevederile art.36 alin 4 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL.

Art. 2 Plata acestei sume se va efectua în tranşe lunare pe o perioadă de patru ani respectiv în 48 de luni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

 • Primarul comunei Livada

 • Consiliul Concurenţei

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă-Maier Elisabeta Senia , referent de specialitate în aparatul de lucru al Primarului , în urma analizei cererii nr. 5006/15.11.2012 prin care SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL solicită eşalonarea plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren , consider îndeplinite toate condiţiile pentru a i se aproba acordul de principiu privind această eşalonarea la plata sumei datorate.

Precizez că în conformitate cu prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, după aprobarea acordului de principiu al eşalonării, societatea datornică este obligată să procedeze la constituirea de garanţie imobiliară care să acopere suma eşalonată plus un procent de 12% din această sumă.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta Senia

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Pantea Gheorghe

– prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 4 alin. 1 din OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • prevederile art.36 alin 5 lit. b din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U1 , cad. 300811-C1-U1 în suprafaţă totală de 79 mp , reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMG dr. Bondiş Lucian , plus teren aferent în suprafaţă de 741,73 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 22,06 mp , cu preţul minim de 41.265 lei.

Art. 2 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U2 , cad. 300811-C1-U2 în suprafaţă totală de 91 mp reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMGH dr. Chişiu Maria-Clara, plus teren aferent în suprafaţă de 847,27 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 25,19 mp, cu preţul minim de 40.956 lei.

Se comunică cu:

-Instituţia prefectului jud. Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , având funcţia de consilier juridic

în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, consider legal şi oportun aprobarea acestui

proiect de hotărâre de către Consiliul Local Livada .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301638 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– cerere numitei Stana Dorica înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5174/27.11.2012

 • Expunerea de motive

 • aprobat cu unanimitate de voturi

 • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

 • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitei Stana Dorica , proprietară a casei de locuit înscrisă în CF 301638 Livada cu nr. cad. 301638-C1-Livada , cota din terenul afetent acestei case înscris în CF.nr. 301638 Livada cu nr. cad. 301638 , în suprafaţă de 143 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Stana Dorica

 • Primarul Comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitei Stana Dorica prin care a solicitat cumpărarea terenului aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 143 mp înscris în CF nr. 301638 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitei Stana Dorica .

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vanzarea terenului inscris in CF. nr. 301638 Livada sub nr. cad 301638 , în suprafaţă de 143 mp numitei Stana Dorica deoarece aceasta deţine în proprietate construcţia de pe acest teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

Din data de ________________

cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5173/27.11.2012

 • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

 • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana , proprietare ale casei de locuit înscrisă în CF 301636 Livada cu nr. cad. 301636-C1-Livada , cata de 157/407 din terenul afetent acestei casei înscris în CF.nr. 301636 Livada cu nr. cad. 301636 , respectiv numitei Zirbo Lenuţa îi revine suprafaţa de 78 mp iar numitei Pavel Susana îi revine suprafaţa de 79 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana

 • Primarul Comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana prin care au solicitat cumpărarea diferenţa de teren aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 157 mp înscris în CF nr. 301636 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitele Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana.

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vânzarea terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada sub nr. cad 301636 , în suprafaţă de 157 mp numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana deoarece acestea deţin în proprietate construcţia de pe acest teren cât şi cotă parte din teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support