Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013


CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada , având în vedere:

 • Referatul de specialitate a referentului principal privind impozitele şi taxele locale

– LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Pct 224 şi pct 290^1 al. 2 din HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 • Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

– Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 • Prevederile art. 27 şi art. 36 alin 4 lit c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale

În temeiul art. 45 din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale

Consiliul local al comunei Livada adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art. 1 . Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 , după cum urmează :

 1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 , constituind anexa nr. 1

 2. cota prevăzută la art. 251 alin. 1 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal ( impozit pe clădiri în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0.1%

c) cota prevăzută la art. 253 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1 %

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1 contribuabilii vor depune la Serviciul Impozite şi taxe locale al primăriei comunei Livada o cerere în acest sens , însoţită de documentele justificative ale evaluării şi reevaluării efectuate . Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin 1 se consideră reevaluate clădirile şi construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea întregului patrimoniu , cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2010

d) cota prevăzută la art.253 alin.(6), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

– 10%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2010 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

– 30%, în situaţia în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2008 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care deţin clădiri şi construcţii care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă);

e) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii;

f) cota prevăzută la pct. 54 alin 2 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 se stabileşte la 1% ) impozitul pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării)

g) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal ( taxa pe reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%

h) cota prevăzută la art. 267 alin 3 din Legea 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) , se stabileşte la 0,5 %

i) cota prevăzută la art. 267 alin 5 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire) se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

j) cota prevăzută la art. 267 alin 6 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire

k) cotă prevăzută la art. 267 alin 8 ( taxă pentru eliberarea de autorizaţie de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat din prezentul articol ) se atabileşte la 1% din valorea autorizată a lucrărilor construcţiei inclusiv instalaţiile aferente

 1. cota prevăzută la art.267 alin. 9 ( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor ) se stabileşte la 0.1%

m)cota prevăzută la art. 267 alin 10 ( taxă prelungire CU sau autorizaţie de construire) se stabileşte la 30% din cuantumul taxei de eliberare a CU sau Autorizaţiei de construire

 1. cota prevăzută la art. 267 alin 12 ( taxa pentru avizarea CU de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primarii sau de structurile de specialitate ) se stabileşte în sumă de 13 lei

n) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 se stabileşte la 3%

o) cota prevăzută la art. 274 alin. 2 lit. b din Legea 571/2003 privind codul fiscal ( impozit pentru manifestări artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri ,sau alte asemenea manifestări artistice sau distractive care au caracter ocazional ) se stabileşte la 5%

Art. 2 . Bonificaţia prevăzută la art 255 alin 2 , art. 260 alin 2 şi art. 265 alin 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se stabileşte după cum urmează:

 1. în cazul impozitului pe clădiri , la 10%

 2. în cazul impozitului pe teren , la 10%

 3. în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10%

Art. 3.:

–A . Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului pe clădiri la 0% pentru persoane fizice şi persoane juridice prevăzute la art. 253 alin 1

 2. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport 0% pentru persoane fizice şi persoanele juridice

-B . În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe , majorarea anuală este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1

Art. 4 . Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum şi a impozitului pe teren , pentru anul 2012, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea consiliului local Livada

Art. 5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada , prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în anexa nr. 2

Art. 6 Lista cuprinzând actele normative , inclusiv Hotărârile Consiliului local al comunei Livada în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevăzută în anexa nr. 3

Art. 7. Se aprobă procedura de acordare a reducerii impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice , în condiţiile art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , potrivit anexei nr. 4

Art. 8. Se aprobă cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice , taxă pentru vehicule lente, taxa de gunoi menajer pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, taxă poştală pentru executări creanţe bugetare, taxă copiere şi vizare conform cu originalul a documentelor din arhivă,taxă utilizare cămin cultural , taxă pentru intreţinere cimitire utilizare capele şi taxă loc de veci , potrivit anexei nr. 5

Art. 9 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea documentelor emise de către Serviciul impozite şi taxe locale potrivit anexei nr. 6

Art. 13. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. a) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Livada

 1. Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale , pagina de web www.livada-arad.ro.

Iniţiator de proiect

Şerb Militon

Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere pervederile Legii 571/2003 prevede că „Consiliile locale adoptă o hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxle locale pentru anul fiscal următor cât şi OUG nr. 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal consider necesar adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe impozitele şi taxele locale pentru anul 2013; LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Art. 292 din legea de mai sus menţionată stipulează faptul că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei , sumele respective se indexează o dată la 3 ani , tinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare . Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin Hotărâre de Guvern .

În Monitorul Oficial al României nr. 633 din 24 septembrie 2009 a fost publicată HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora începând cu anul fiscal 2010, dat fiind faptul că în anul 2010 prin OUG nr. 59/2010 s-a modificat Codul fiscal suntem nevoiţi să adoptăm o nouă hotărâre de consiliu privind impozitele şi taxele locale. Precizez faptul că în anul 2012 prin Legea 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legeii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Propunem Consiliului local Livada adoptarea impozitelor şi taxelor locale fără a majora aceste impozite şi taxe pensoanelor fizice şi juridice privind clădirile, şi totodată instituindu-se doar taxele speciale prevăzute în anexele 5-9.

PRIMAR

ŞERB MILITON

Anexa nr.2

Lista

Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale

în perioada 01.01.2007-30.11.2012

    1. Hotârârea Consiliului local Livada nr. 3 din data de 12 ianuarie 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

    2. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

    3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

    4. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

    5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

    6. Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale

    7. Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Anexa nr. 3

Lista

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 01.01.2007 – 09.11.2012

1. Hotârârea Consiliului local Livada nr. 3 din data de 12 ianuarie 2007 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007

 1. Hotărârea Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

 2. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 180/09.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

 3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 113/16.12.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

 4. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 73/29.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.

Anexa 4

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor

De persoane fizice prevăzute la art. 286 din Legea nr. 571/2003 actualizată privind Codul fiscal

 1. DISPOZIŢII GENERALE

De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice.

Înlesnirile care se pot acorda sunt :

 • scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren

 • reducerea impozitului pe clădire şi teren

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia

Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt:

 • persoanele cu handicap de gradul I şi II

 • persoanele nevăzătoare

 • persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj sau ajutor social şi alocaţie de sprijin

 1. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ

B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRADUL I SAU II ŞI NEVĂZĂTOARE

Pentru persoanele cu handicap de gradul I sau II şi nevăzătoare se acordă scutiri de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să deţină un certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap

 • să facă dovada că este înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap

 • venitul pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie

 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere , conform formularului tipizat Anexa nr. 4a.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin /carte de identitate a solicitantului

 • extras CF original , actualizat al imobilului

 • certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit)

 • declaraţie autentică că nu deţine alte proprietăţi

 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (acolo unde este cazul) sau o copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie (acolo unde este cazul) sau copie declaraţie de venit global aferent anului precedent

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul solicitantului şi al celorlalţi membrii din familie (pensie , ajutor social, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii)

 • un dosar plic şi un dosar pentru încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară.

B2. PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ NUMAI DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ , ALOCAŢIE DE SPRIJIN, AJUTOR SOCIAL

Pentru persoanele care într-un an beneficiază numai de indemnizaţie de şomaj , alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădiri şi teren deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte

Reducerea se acordă în următoarele condiţii :

 • venitul pe membru din familie să fie sub salarul minim pe economie

 • să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită înlesnirea

Cerea va fi însoţită de următoarele documente:

 • copie buletin sau carte de identitate a solicitantului

 • adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului

 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte venitul net al membrilor din familie ( acolo unde este cazul)

 • orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie ( pensie, ajutor social , ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin , alocaţie de stat pentru copii)

 • un dosar plic şi un dosar de încopciat

Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la Cap.1 alin 4

În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară

 1. DISPOZIŢII FINALE

Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei Fiscale .

Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt :

 • motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport

 • tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică

 • prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne

 • tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare

 • terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri agricole

Nedreclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă Maier Elisabeta , referent în aparatul de specialitate al primarului , având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările şi copletările ulterioare , prevederile art. 287 din Lega nr. 571/2003, modificat prin Legea nr. 343/2006 unde se prevede că nivelul împozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual de consiliile locale , judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. După caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin 4 şi 5 şi al art. 295 alin. 11 lit b-d, precum şi prevederile HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010; prevedereile OUG nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, consider oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta

Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specilaitate

Avizat PROIECT secretar

H O T Ă R Â R E A NR. _____

Din data de _______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • Referatul de specialitate al inginerului constructor din aparatul de specialitate al primarului comunei .

 • Expunerea de motive

 • prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

 • prevederile art.36 alin. (5), lit „c”, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin , art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.unic: Se prelungeşte valabilitatea Planului de Urbanism General al comunei Livada , jud. Arad si a Regulamentului de Urbanism aferent până la întocmirea si aprobarea noului Plan de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent dar nu mai târziu de 3 ani de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Prezenta se comunică cu :

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G.

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilitătii Planului de Urbanism General si a Regulamentului de Urbanism aferent P.U.G. , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT 

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL

“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” – localitatea Livada conform proiectului nr. 210/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi precizate condiţiile în care Primarul comunei Livada va emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru imobilele care sunt cuprinse în prezenta documentaţie de urbanism , condiţiile necesare includerii în proprietatea publică a comunei Livada a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drumuri precum şi măsurile stabilite de Consiliul local pentru realizarea extinderii reţelelor edilitare necesare funcţionării obiectivelor propuse.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL

Iniţitor de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă” localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

HOTĂRÂREA NR .

din data de ____________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Consiliul Local al Comunei Livada :

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 19121/26.10.2012 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA

– prevederile art. 15(3) lit.a şi g , art. 15 (4) şi art. 16(1) al Actului constitutive al SC Compania de Apă Arad SA

– aprobat cu unanimitate de voturi

– Prevederile art 36 alin. 2 lit e ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

  -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează reprezentantul Localităţii Livada , dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, în adunarea generală a acţionarilor societăţii să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei ; contractul de mandat, obiectivele şi criteriile de performanţă al aministratorilor ; remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei si se comunică cu:

– SC.Compania de Apa SA Arad

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Initiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie , consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 19121/26.10.2012 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită voteze numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei , contractul de mandat , remuneraţia mebrilor Consiliului de Administraţie precum şi desemnarea reprezentantului AGA ce va semna contractul de mandate cu membrii Consiliului de Administraţie, propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Consiliul local al comunei Livada

Având în vedere:

 • Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

 • Rapoartele de specialitate ale…;

 • Adresa nr. 2098/05.10.2012 transmisă de Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apă canalizare judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 192/17.12.2009 a Consiliului local Livada privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad , înregistrat sub nr. 648/30.12.2009

 • Art. 8, alin. 2 lit. j coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 ( actualizată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;

 • Art. 34 alin. 5 din legea nr. 241/2005 ( actualizată) a serviciului de alimnetare cu apă şi de canalizare

 • Art. 16 alin 3 , lit. d coroborat cu dispiziţiile art. 17 , lit c pct. 2, art. 20 alin 5 şi art. 21 alin 1 din Statutul Asociaţiei

 • Art. 36 pct. 36.3 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului- Dispoziţii Generale

 • Planului de evoluţie a tarifului aprobat atât de toate unităţile administrativ teritoriale membre ale ADIAC cât şi prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a AGA şi care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 – Se împuterniceşte Dl. Şerb Militon , primar al comunei Livada, cetăţean român, născut(ă) la data de 24.08.1951 la Crocna, domiciliat(ă) în Livada nr. 219, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 316770, eliberat(ă) de SPCLEP Arad la data de 29.11.2006, cu mandat special să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I.A.C.J.A., în numele şi pe seama Consiliului local Livada stabilirea , ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad SA de la data la care Planul anual de evoluţie a tarifelor , parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad nr. 648/30.12.2009, prevede trecerea la sistemul de tarif unic.

Art. 2 În situaţia în care reprezentantul Consiliului local Livada desemnat la art. 1 de mai sus , se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat , interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006,

Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

 • Prefectul judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în AGA aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad , să aprobe ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul SC Compania de Apă Arad SA, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind rectificarea bugetului pe anul 2012 al ordonatorului principal de credite privind oportunitatea rectificării

– adresele nr. 51088/05.11.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad

– prevederile art. 19 alin 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. unic : Se rectifică bugetul comunei Livada jud Arad , pe anul 2012 conform anexei nr.1, ce face parte din prezenta hotărâre.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

cu privire la rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2012, proiect de hotărâre care se avizează_____________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Proiect de hotarare Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– cererea nr. 5006/15.11.2012 depusă la sediul Primăriei comunei Livada de către SC Nagy Junior Pneu- Service SRL

– prevederile art. 4, 5, 8 ale OUG nr. 29/2011 privind reglementarea accordării eşalonării la plată actualizată.

 • prevederile art.36 alin 4 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL.

Art. 2 Plata acestei sume se va efectua în tranşe lunare pe o perioadă de patru ani respectiv în 48 de luni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

 • Primarul comunei Livada

 • Consiliul Concurenţei

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul Privind acordul de principiu al eşalonării plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren datorate de SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL

hotărâre care se avizează______________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Truţă-Maier Elisabeta Senia , referent de specialitate în aparatul de lucru al Primarului , în urma analizei cererii nr. 5006/15.11.2012 prin care SC NAGY JUNIOR PNEU-SERVICE SRL solicită eşalonarea plăţii sumei de 66.726,88 lei reprezentând impozitul pe clădiri şi teren , consider îndeplinite toate condiţiile pentru a i se aproba acordul de principiu privind această eşalonarea la plata sumei datorate.

Precizez că în conformitate cu prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea <LLNK 12011 30130 301 0 33>Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 pentru modificarea si completarea <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, după aprobarea acordului de principiu al eşalonării, societatea datornică este obligată să procedeze la constituirea de garanţie imobiliară care să acopere suma eşalonată plus un procent de 12% din această sumă.

Întocmit

Truţă Maier Elisabeta Senia

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Pantea Gheorghe

– prevederile art. 3 alin. 3 şi art. 4 alin. 1 din OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • prevederile art.36 alin 5 lit. b din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U1 , cad. 300811-C1-U1 în suprafaţă totală de 79 mp , reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMG dr. Bondiş Lucian , plus teren aferent în suprafaţă de 741,73 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 22,06 mp , cu preţul minim de 41.265 lei.

Art. 2 Se aprobă vânzarea imobilului înscris în CF nr. 300811-C1-U2 , cad. 300811-C1-U2 în suprafaţă totală de 91 mp reprezentând spaţiu cu destinaţie de cabinet medical concesionat în favoarea CMIMGH dr. Chişiu Maria-Clara, plus teren aferent în suprafaţă de 847,27 mp şi cote părţi comune în suprafaţă de 25,19 mp, cu preţul minim de 40.956 lei.

Se comunică cu:

-Instituţia prefectului jud. Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale

de pe raza comunei Livada , jud Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale de pe raza comunei Livada , jud Arad

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia , având funcţia de consilier juridic

în aparatul de specialitate al Consiliului local Livada , având în vedere prevederile OUG nr. 68/2008 actualizată , privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, consider legal şi oportun aprobarea acestui

proiect de hotărâre de către Consiliul Local Livada .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301638 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ________________

privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

– cerere numitei Stana Dorica înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5174/27.11.2012

 • Expunerea de motive

 • aprobat cu unanimitate de voturi

 • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

 • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitei Stana Dorica , proprietară a casei de locuit înscrisă în CF 301638 Livada cu nr. cad. 301638-C1-Livada , cota din terenul afetent acestei case înscris în CF.nr. 301638 Livada cu nr. cad. 301638 , în suprafaţă de 143 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Stana Dorica

 • Primarul Comunei Livada

Iniţator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301638 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitei Stana Dorica prin care a solicitat cumpărarea terenului aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 143 mp înscris în CF nr. 301638 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitei Stana Dorica .

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vanzarea terenului inscris in CF. nr. 301638 Livada sub nr. cad 301638 , în suprafaţă de 143 mp numitei Stana Dorica deoarece aceasta deţine în proprietate construcţia de pe acest teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Proiect de hotarare cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD 

PROIECT  

Avizat comisia de specialitate  

Avizat secretar

Din data de ________________

cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana înregistrată la sediul Primăriei comunei Livada cu nr. 5173/27.11.2012

 • Raportul de expertiză tehnică efectuat de expertul tehnic : ing. Paşca Iuliana Mia şi sing. Bâlc Viorel

 • Art. 123 alin.3 din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se înstrăinează prin vânzare directă numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana , proprietare ale casei de locuit înscrisă în CF 301636 Livada cu nr. cad. 301636-C1-Livada , cata de 157/407 din terenul afetent acestei casei înscris în CF.nr. 301636 Livada cu nr. cad. 301636 , respectiv numitei Zirbo Lenuţa îi revine suprafaţa de 78 mp iar numitei Pavel Susana îi revine suprafaţa de 79 mp.

Art.2. Preţul de vânzare a terenului este de de 4,8 lei /mp. inclusiv TVA, iar plata se va efectua în doua tranşe respectiv : avans de 50% în momentul semnării contractului de vânzare cumpărare iar diferenţa de 50% în termen de şase luni de la încheiere contractului.

Art.3. Cu semnarea contractului se împuterniceşte primarul comunei Livada.

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana

 • Primarul Comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon secretar Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea directă

a terenului înscris în CF. nr.301636 Livada

hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Raport de specialitate

Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada am analizat cererea numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana prin care au solicitat cumpărarea diferenţa de teren aferent casei de locuit pe care o deţine în proprietate , în suprafaţă totală de 157 mp înscris în CF nr. 301636 Livada . În urma analizei consider legal înstrăinarea acestui imobil către numitele Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana.

Întocmit

Răcănel Ionela Nadia

Expunere de motive

Avand in vedere necesitatea clarificarii suprafetelor de teren din comuna Livada, precum si posibilitatea vanzarii unor suprafete de teren apartinand comunei Livada consider oportun , vânzarea terenului înscris în CF. nr. 301636 Livada sub nr. cad 301636 , în suprafaţă de 157 mp numitelor Zirbo Lenuţa şi Pavel Susana deoarece acestea deţin în proprietate construcţia de pe acest teren cât şi cotă parte din teren .

PRIMAR,

MILITON SERB

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support