DISPOZIŢIA nr. 5 / 19.01.2017 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

D I S P O Z I Ţ I A     NR. 5

Din  19 ianuarie 2017

cu privire la convocarea  în  şedinţă

 a Consiliului local Livada

 

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1.   Se convoacă   în  şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de miercuri 25 ianuarie 2016 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei  Livada, cu  următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eexercițiului bugetar pe anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 , de pe raza comunei Livada – iniţiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”Șoimii Livada ” la nivelul comunei Livada cu participarea Consiliului local al Comunei Livada și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. iniţiator de proiect primarul comunei
 5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 303883 Livadacu nr. cad 303883- iniţiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de cu privire la aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea numărului de Asistenți personali pentru anul 2017- iniţiator de proiect primarul comunei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada jud. Arad pentru anul 2017 -iniţiator de proiect primarul comunei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprefeței de teren  din CF nr. 301786-Livada cu nr. cad. 179 –proprietatea privată a comunei Livada jud. Arad  – inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad”-iniţiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomuntară Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad pentru anul 2017 , precum și plata cotizaței Consiliului local al comunei Livada pentru anul 2017 – iniţiator de proiect primarul comunei
 12. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona1Arad- iniţiator de proiect primarul comunei
 13. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada
 14. Raport de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și  la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada

 

Prezenta se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

–         Secretarul comunei

 

Primar,

Bimbo Iosif

 


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi  la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc miercuri , 25 ianuarie  2017 ora  16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea  :

ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a eexercițiului bugetar pe anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru anul 2016- iniţiator de proiect primarul comunei
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 , de pe raza comunei Livada – iniţiator de proiect primarul comunei
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv ”Șoimii Livada ” la nivelul comunei Livada cu participarea Consiliului local al Comunei Livada și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. iniţiator de proiect primarul comunei
 5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea  directă a terenului înscris în CF. nr. 303883 Livadacu nr. cad 303883- iniţiator de proiect primarul comunei
 6. Proiect de cu privire la aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care vor fi prestate lunar de către una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator de proiect primarul comunei
 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea numărului de Asistenți personali pentru anul 2017- iniţiator de proiect primarul comunei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Livada jud. Arad pentru anul 2017 -iniţiator de proiect primarul comunei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprefeței de teren  din CF nr. 301786-Livada cu nr. cad. 179 –proprietatea privată a comunei Livada jud. Arad  – inițiator de proiect primarul comunei
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actul adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad”-iniţiator de proiect primarul comunei
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomuntară Sistem  Integrat de Gestionare a Deșeurilor  Județul Arad pentru anul 2017 , precum și plata cotizaței Consiliului local al comunei Livada pentru anul 2017 – iniţiator de proiect primarul comunei
 12. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona1Arad- iniţiator de proiect primarul comunei
 13. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada
 14. Raport de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate și  la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul II 2016- prezintă primarul comunei Livada

 

Secretar

Răcănel Ionela Nadia

DISPOZIŢIA NR. 77 din 10 iulie 2015 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 77

Din 10 iulie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea însuşirii de urgentă a Acodului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

-prevederile art.39 alin. (2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marti, 14 iulie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind insuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern – iniţiator primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014 – iniţiator primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 14 iulie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind insuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern – iniţiator primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Livada nr 54 din 30 decembrie 2014 – iniţiator primarul comunei

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

DISPOZIŢIA NR. 52 Din 12 iunie 2015 cu privire la convocarea în şedinţă a Consiliului local Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR. 52

Din 12 iunie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea aprobării modificării HCL nr. 26/28 aprilie 2015 şi HCL nr. 27/28aprilie 2015

-prevederile art.39 alin. (2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marti, 16 aprilie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală – iniţiator primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marti , 16 aprilie 2015 ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 26/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 27/28 aprilie 2015 – iniţiator primarul comunei

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în administrare a unui număr de 845 de unităţi de compostare individuală – iniţiator primarul comunei

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

Dispozite nr. 45 din 22.04.2015 cu privire la convocare în şedinţă a C.L. Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 avizat pt.legalitate

pt.secretar,

Mirela Hălmăgean

D I S P O Z I Ţ I A NR.45

Din 22 aprilie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi, 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1 . Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru*

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 28 aprilie 2015 ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Livada la teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Acţiune Locală *Micro-Regiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru* – initiator de proiect – primarul comunei Livada

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/30 decembrie 2014 – iniţiator de proiect – primarul comunei Livada

Pt. Secretar

Hălmăgean Mirela Felicia


Dispozite din 06.04.2015 cu privire la convocare în şedinţă a C.L. Livada

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 6 aprilie 2015

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

– necesitatea aprobării Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

-prevederile art.39 alin. (2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă in şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de joi , 9 aprilie 2015 ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr- 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea dr

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc joi , 9 aprilie 2015 ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad

Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional al Actului Constitutiv şi Statututlui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad – iniţiator primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării cu mandat special a ADI-SIGD Arad , să exercite , în numele şi pe seama sa , delegarea gestiunii serviciului de precolectare , colectare şi transport al deşeurilor pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad”, aprobarea activităţilor prevăzute la art. 16 alin. 3 pct. 19-29 din Statutul Asociaţiei , precum şi aprobarea Actului adiţional la Acord Document de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad”- iniţiator primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii consiliului local Livada nr- 47/28 noiembrie 2014 privind realizărea drumurilor din “Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare ” localitatea Livada , comuna Livada conform proiectului nr.45004 /01.03.2013 – iniţiator primarul comunei

Pt. Secretar

Hălmăgean Mirela Felicia

Convocator pentru şedinţa Consilului local din 30.12.201, ora 13.00

PRIMARUL COMUNEI LIVADA

 

JUDEŢUL ARAD

D I S P O Z I Ţ I A NR.

Din 22 decembrie 2014

cu privire la convocarea în şedinţă

a Consiliului local Livada

Primarul comunei Livada, judeţul Arad,

Având în vedere:

-prevederile art.39 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

În temeiul art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad, în ziua de marţi , 30 decembrie 2014 ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei. – iniţiator de proiect primarul comunei

 4. Prezentarea raportului de analiză a activităţii prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor .

Prezenta se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – Judeţului Arad

 • Secretarul comunei

Primar,

Militon Şerb


 

 

INVITAŢIE

Doamnă /domnule consilier

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Livada , judeţul Arad , care va avea loc marţi , 30 decembrie 2014 ora 13,00 la sediul Primăriei comunei Livada , jud. Arad Şedinţa va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Livada pentru anul 2014– iniţiator de proiect primarul comunei .

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013 – iniţiator de proiect primarul comunei

 3. Proiect de privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015– iniţiator de proiect primarul comunei.

 4. Prezentarea raportului de analiză a activităţii prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor

Secretar,

Mariana Eliza Otlăcan

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support