Proiect de hotarare cu privire la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD 

Avizat comisia de specialitate 

Avizat Secretar

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la introducerea în circuitul civil a unui

teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • expunerea de motive a primarului comunei Livada

 • raportul de specialitate

 • cererea nr. 909/21.02.2013 a numiţilor Gaga Cristian Florin şi Gaga Daniela

 • documentaţia cadastrală realizată de către SC Tera Internaţional SRL

 • prevederile art. 555 Cod civil

 • prevederile art.36 alin 5 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic: Se aprobă introducerea în circuitul civil a terenului intravilan, neevidenţiat în cartea funciară, în suprafaţă de 703 mp comform schiţei anexate şi totodată înscrierea acestuia în proprietatea privată a comunei Livada

Se comunică cu:

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • OCPI Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere necesitatea reglementării situaţiei juridice a terenurilor de pe raza comunei Livada precum si clarificarea unor probleme privind amplasamentul acestor terenuri consider necesar si util introducerea în circuitul civil al terenului în suprafaţă de 703 mp. Menţionez faptul că acest teren se află situat în intravilanul comunei Livada sat Sînleani , între casele de locuit dar această parcelă de teren nu a fost niciodată evidenţiată în cartea funciară iar pentru a se putea reglemeta situaţia juridică a acestui imobil şi înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Comunei Livada asupra acestu teren , consider necesar aprobarea de către Consiliul local Livada a proiectului de hotărâre.

Primar

Şerb Militon

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la introducerea în circuitul civil a unui

teren intravilan în suprafaţă de 703 mp

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la introducerea în circuitul civil a unui teren intravilan în suprafaţă de 703 mp , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                                                             Secretar

Bimbo Iosif                                                            Matiş Adrian

Proiect de hotarare cu privire la respingerea intrării terenului în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la respingerea intrării terenului în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • raportul de specialitate a inginerei constructor şi raportul de specilalitate a contabilei

 • expunerea de motive a primarului comunei

 • prevederile HCL nr. 57/2010 privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada jud. Arad

 • cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 1389/13.03.2013

 • prevederile art.562 alin 2 şi art. 553 alin. 2 din Codul Civil

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

 • aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă respingerea intrării în domeniul privat al comunei Livada a terenului arabil intravilan înscris în CF nr. 301161 Livada nr. cad. 1261 în suprafaţă de 12.081 mp , teren ce are destinaţie de stradă .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei

 • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la respingerea intrării unui teren

în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire respingerea intrării unui teren

în domeniul privat al comunei hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA Avizat JUDEŢUL ARAD comisia de specialitate

Avizat

PROIECT secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Livada,judeţul Arad

Având în vedere:

 • raportul de specialitate

 • prevederile HCL nr. 57/2010 privind trecerea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum în proprietatea publică a comunei Livada jud. Arad

 • cererea numitului Bulzan Roberto Gheorghe şi Bulzan Mirela înregistrată la sediul Primăriei com. Livada cu nr. 1390/13.03.2013

 • prevederile art.562 alin 2 şi art. 553 alin. 2 din Codul Civil

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

 • aprobat cu unanimitate de voturi

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă respingerea intrării în domeniul privat al comunei Livada a terenului arabil intravilan înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33, top : 25.150/8/33 în suprafaţă de 5.657 mp , teren ce are destinaţie de stradă .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Primarul comunei

 • OCPI Arad

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la respingerea intrării terenului înscris în CF nr. 301172 Livada nr. cad. 293/33 în domeniul privat al comunei, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                     Secretar

Bimbo Iosif                    Matiş Adrian

Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secretar

 PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.
Din data de ______________

 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a SC Compania de Apă Arad SA a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive

– raportul de specialitate

– adresa nr. 4308/07.03.2013 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA

– prevederile art. 15(3) lit.a şi g , art. 15 (4) şi art. 16(1) al Actului constitutive al SC Compania de Apă Arad SA

– aprobat cu unanimitate de voturi

– Prevederile art 36 alin. 2 lit e ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

  -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare

În temeiul art.45. pct.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului local Livada, în adunarea generală a acţionarilor societăţii, dl consilier Someşan Ionel cetăţean român, născut la data  de 25.08.1963 în Răchiţele , judeţul Cluj, domiciliat în Livada nr. 199 , posesor al CI  seria AR, nr.293899, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei si se comunică cu:

– SC.Compania de Apa SA Arad

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare pentru anul 2012 , iar acest proiect se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Mănuilă Alexandru

Expunere de motive

Având în vedere adresa nr. adresa nr. 4308/07.03.2013 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2012 pe care o consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Primar

Şerb Militon

Raport de specialitate

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei adresei nr. 4308/07.03.2013 a SC Compania de Apă Arad SA prin care se solicită aprobarea printr-o hotărâre de consiliu mandatarea reprezentantului Consiliului local Livada în adunarea generală a acţionarilor să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2012 propun Consiliului local Livada aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Întocmit

C.j. Răcănel Ionela Nadia

Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • aprobat cu unanimitate de voturi

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU Pentru realizarea funcţiunii urbanistice „ Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” comuna Livada, Sânleani nr. 525, conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi precizate condiţiile în care Primarul comunei Livada va emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru imobilele care sunt cuprinse în prezenta documentaţie de urbanism şi măsurile stabilite de Consiliul local pentru realizarea extinderii reţelelor edilitare necesare funcţionării obiectivelor propuse.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Bălaş Greuceanu şi Bălaş Natalia Rodica

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                        Secretar

Bimbo Iosif                       Matiş Adrian

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ şi RUL „Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD


 Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • raportul de specialitate al inginerei constructor

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor restricţii de construire în zonă :

 • nu se vor executa construcţii pe minim 2,5 m faţă de ampriza canalului de desecare R2

 • nu se vor executa construcţii sub LEA 20KV

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC RIG TERMOPANE SRL

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011 , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                      Secretar

Bimbo Iosif                    Matiş Adrian

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secreta

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • expunerea de motive a primarului comunei Livada

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 1 şi 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic: Se aprobă inventarul terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Se comunică cu:

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • OCPI Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

ANEXA NR. 1

SITUAŢIA TERENURILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT

AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII LIVADA JUD. ARAD

Comuna

Suprafaţa totală

Din care

Curţi construcţii

Arabil

Vii

Livezi

Păşune

Livada

6300 mp

6300 mp

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

A se vedea si anexele in format .DOC, facand click  >>aici<<

 


 

 

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

 Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind aprobarea bugetului pe anul 2013 al ordonatorului principal de credite privind necesitatea aprobării bugetului

– adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad nr. 13925/12.03.2013, 13927/13.03.2013, 16112/21.03.2013, 11920/28.02.2013

– adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 3473/21.03.2013

– prevederile Legii 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013

– prevederile art. 19 alin 1 lit a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul comunei Livada , judeţul Arad pentru anul 2013 conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în anul 2013 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din excedentul bugetului local al anului 2012 conform anexei nr. 3, precum şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din bugetul local conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

 • DGFP Arad

 • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A NR.

Din___________________

cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

al localităţii Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

-Hotărârea nr.170/2009 a Consiliului local Livada cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada;

-prevederile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al Ministrului Administaratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor,

-prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,

-prevederile art.36 alin 6 lit. a pct.8 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se actualizează Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

– Institutia Prefectului-Judetul Arad

– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Iniţiator proiect: Iosif Bimbo

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

 

Avizat Comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – zona centurii N-V Arad DN 7 km 543+745-km 543+851, partea stângă -comuna Livada conform proiectului nr. 240/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor condiţiilor din prezenta hotărâre

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad 

 

Avizat Comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT HOTĂRÂREA NR .

din data de__________________________

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului comunei Livada

– prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

– prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

 • Prefectura judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

 • Şcoala Gimnazială Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                       

 

 Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan


Anexa nr. 1

REŢEAUA ŞCOLARĂ

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD. ARAD

Unitatea de învâţământ cu personalitate juridică

Unitatea de învâţământ fără personalitate juridică

Nivel de şcolarizare

Adresă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

PRI, GIM

Livada nr. 80-81 tel. 0257/381053, scoala1livada@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÎNLEANI

PRE

Com. Livada , sat Sînleani, nr. 39, tel 0257381846

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIVADA

PRE

Com. Livada , sat Livada, nr. 62, tel. 0257381613

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– Ştef Dorin Marius-presedinte

– Olar Mariana- secretar

– Tărşan Nelu

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support