Proiect de hotarare privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat secretar

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • aprobat cu unanimitate de voturi

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU Pentru realizarea funcţiunii urbanistice „ Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii” comuna Livada, Sânleani nr. 525, conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi precizate condiţiile în care Primarul comunei Livada va emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru imobilele care sunt cuprinse în prezenta documentaţie de urbanism şi măsurile stabilite de Consiliul local pentru realizarea extinderii reţelelor edilitare necesare funcţionării obiectivelor propuse.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

Bălaş Greuceanu şi Bălaş Natalia Rodica

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL Zonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULZonă de depozitare – Construire depozit de materiale de construcţii localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                        Secretar

Bimbo Iosif                       Matiş Adrian

Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ şi RUL „Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD


 Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • raportul de specialitate al inginerei constructor

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor restricţii de construire în zonă :

 • nu se vor executa construcţii pe minim 2,5 m faţă de ampriza canalului de desecare R2

 • nu se vor executa construcţii sub LEA 20KV

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC RIG TERMOPANE SRL

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC “conform proiectului nr. 4/2011 , hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte                      Secretar

Bimbo Iosif                    Matiş Adrian

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

Avizat comisia de specialitate

Avizat Secreta

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

 • expunerea de motive a primarului comunei Livada

 • raportul de specialitate

 • prevederile art. 1 şi 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • prevederile art.36 alin 2 lit. c din Legea nr.215 / 2001 republicată a administraţiei publice locale

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.unic: Se aprobă inventarul terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Se comunică cu:

 • Instituţia prefectului Judeţului Arad

 • OCPI Arad

 • Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect ,

Şerb Militon Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Mariana-Eliza Otlăcan

ANEXA NR. 1

SITUAŢIA TERENURILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT

AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂŢII LIVADA JUD. ARAD

Comuna

Suprafaţa totală

Din care

Curţi construcţii

Arabil

Vii

Livezi

Păşune

Livada

6300 mp

6300 mp

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului comunei Livada pentru anul 2013

A se vedea si anexele in format .DOC, facand click  >>aici<<

 


 

 

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDEŢUL ARAD

 Avizat comisia de specialitate

 Avizat secretar

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de ______________

cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

– raportul privind aprobarea bugetului pe anul 2013 al ordonatorului principal de credite privind necesitatea aprobării bugetului

– adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad nr. 13925/12.03.2013, 13927/13.03.2013, 16112/21.03.2013, 11920/28.02.2013

– adresa Consiliului Judeţean Arad nr. 3473/21.03.2013

– prevederile Legii 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013

– prevederile art. 19 alin 1 lit a din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă bugetul comunei Livada , judeţul Arad pentru anul 2013 conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în anul 2013 şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din excedentul bugetului local al anului 2012 conform anexei nr. 3, precum şi lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare integrală din bugetul local conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Arad

 • Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Livada

 • DGFP Arad

 • Primarul comunei Livada , jud. Arad

Iniţiator de proiect

Şerb Militon Contrasemnează

Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului

comunei Livada pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂRE cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

P R O I E C T

H O T Ă R Â R E A NR.

Din___________________

cu privire la actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

al localităţii Livada

Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad

Având în vedere:

-Hotărârea nr.170/2009 a Consiliului local Livada cu privire la aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada;

-prevederile art.6 alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 al Ministrului Administaratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor,

-prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor,

-prevederile art.36 alin 6 lit. a pct.8 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

În temeiul art.45 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice locale

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se actualizează Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al localităţii Livada conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

– Institutia Prefectului-Judetul Arad

– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Iniţiator proiect: Iosif Bimbo

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi RUL “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT

 

Avizat Comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se aprobă PUZ şi RLU “Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ – zona centurii N-V Arad DN 7 km 543+745-km 543+851, partea stângă -comuna Livada conform proiectului nr. 240/2011 , anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre , cu respectarea următoarelor condiţiilor din prezenta hotărâre

Art.2 Un exemplar al documentatiei de urbanism PUZ aprobata se depune de catre investitor la OCPI in termen de 15 zile de la aprobare , pentru preluarea informatiilor in sistemul de evidenta de cadastru si publicitate imobiliara cf. OUG nr.7/2011, art I , pct 26 , art 48^1, alin 3

Art.2 Investiile sunt propuse a se realiza intr-o zona privata , bine delimitate .

Art.3 Cheltuielile aferente extinderii utilitatilor precum si realizarea drumurilor de incinta cad in sarcina initiatorilor PUZ-lui .

Art.4.Termenul de valabilitate al PUZ –lui este de 3 ani .

Prezenta se va comunica celor interesaţi.

Se comunică cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

SC EURO MOBIL SRL , SC FAST REPAIR SRL ŞI SC CAR POINT SHOP SRL.

– Primarul comunei Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea PUZ şi RUL

Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ şi RUL“Zonă servicii , depozitare şi industrie nepoluantă “ localitatea Livada, conform proiectului nr. 240/2011

, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada

Judeţul Arad 

 

Avizat Comisia de specialitate

Avizat Secretar

PROIECT HOTĂRÂREA NR .

din data de__________________________

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Consiliul Local al Comunei Livada:

Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului comunei Livada

– prevederile art. 19 alin. 4 şi art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale

– prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 ale Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

În temeiul art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată a administraţiei publice locale

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică cu :

 • Prefectura judeţului Arad

 • Primarul comunei Livada

 • Şcoala Gimnazială Livada

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon                                       

 

 Secretar

Mariana-Eliza Otlăcan


Anexa nr. 1

REŢEAUA ŞCOLARĂ

A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD. ARAD

Unitatea de învâţământ cu personalitate juridică

Unitatea de învâţământ fără personalitate juridică

Nivel de şcolarizare

Adresă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

PRI, GIM

Livada nr. 80-81 tel. 0257/381053, scoala1livada@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÎNLEANI

PRE

Com. Livada , sat Sînleani, nr. 39, tel 0257381846

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIVADA

PRE

Com. Livada , sat Livada, nr. 62, tel. 0257381613

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

Cu privire aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– Ştef Dorin Marius-presedinte

– Olar Mariana- secretar

– Tărşan Nelu

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 ,de pe raza comunei Livada , judeţul Arad, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂRE privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC”

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

JUDEŢUL ARAD

PROIECT 

Avizat Comisia de specialitate 

Avizat Secretar

H O T Ă R Â R E A NR.

Din data de _______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RULPentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Consiliul Local al comunei Livada

Având în vedere:

 • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Livada;

 • prevederile art. 2 şi 23 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum

 • prevederile Ordinului nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T, reglementări tehnice indicativ GM-010-2000

 • prevederile anexei 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările si complectările ulterioare

În temeiul drepturilor conferite prin art.36 alin. (5), lit „c”, art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta :

H O T Ă R Â R E :

Art.1. Se însuşeşte soluţia urbanistică PUZ şi RLU Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” comuna Livada, Sânleani FN , conform proiectului nr. 04 /2011, anexat , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 La faza de aprobare a documnetaţie de urbanism vor fi precizate condiţiile în care Primarul comunei Livada va emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru imobilele care sunt cuprinse în prezenta documentaţie de urbanism , condiţiile necesare includerii în proprietatea publică a comunei Livada a terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drumuri precum şi măsurile stabilite de Consiliul local pentru realizarea extinderii reţelelor edilitare necesare funcţionării obiectivelor propuse.

Prezenta se va comunica cu:

– Instituţia Prefectului Judeţului Arad

– Primarul comunei Livada

SC RIG TERMOPANE SRL

Iniţiator de proiect Contrasemnează

Şerb Militon Secretar

Mariana Eliza Otlăcan

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL “Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind propunerea de însuşirea soluţiei urbanistice a documentaţiei de urbanism PUZ şi RUL“Pentru realizarea unei zone de producţie – industrie uşoară nepoluantă- Construire hală metalică pentru producţie tâmplărie PVC” localitatea Livada, conform proiectului nr. 04 /2011, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

 AVIZAT SECRETAR,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din _____________________

Privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Consiliul local Livada, judeţul Arad, avănd în vedere:

 • expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad

– prevederile art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se stabileşte numărul asistenţilor personali din comuna Livada, astfel :

 • în anul 2013 se aprobă un număr de 20 de posturi de asistenţi personali

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se numeste d-na Hălmăgean Mirela, inspector cu atribuţii în asistenţă socială in aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada.

Art. 3 Prezenta se comunica cu:

– Compartimentul asistenta sociala

 • Institutia Prefectului judetului Arad

Iniţiator proiect

Şerb Militon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap care prevede obligativitatea aprobării anuale de către consiliul local al numărului de asistenti personali, propun aprobarea pentru anul 2013 a unui număr de 20 de posturi de asistenţi personali pentru comuna Livada.

Primar,

Militon Şerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

PROIECT HOTĂRÂREA privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 

JUDEŢUL ARAD

AVIZAT SECRETAR,

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

Din _____________________

Privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Consiliul local Livada, judeţul Arad, avănd în vedere:

 • expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad

– prevederile art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se stabileşte numărul asistenţilor personali din comuna Livada, astfel :

 • în anul 2013 se aprobă un număr de 20 de posturi de asistenţi personali

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se numeste d-na Hălmăgean Mirela, inspector cu atribuţii în asistenţă socială in aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada.

Art. 3 Prezenta se comunica cu:

– Compartimentul asistenta sociala

 • Institutia Prefectului judetului Arad

Iniţiator proiect

Şerb Militon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere art. 6 alin.2 din Hotărârea nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap care prevede obligativitatea aprobării anuale de către consiliul local al numărului de asistenti personali, propun aprobarea pentru anul 2013 a unui număr de 20 de posturi de asistenţi personali pentru comuna Livada.

Primar,

Militon Şerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

HOTĂRÂRE DE AVIZARE

Din data de______________

privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:

– dl. Bimbo Iosif- presedinte

– dl. Matiş Adrian- secretar

– d-na. Florincuta Alexandrina

– dl. Şoica Adrian

– dl. Somesan Ionel

– dl. Deliman Vasile

– dl. Cândea Andrei

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013, hotărâre care se avizează________________.

Preşedinte Secretar

Bimbo Iosif Matiş Adrian

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support